Vaikuta jakamistalouden kehittymiseen – TEM pyytää lausuntoa haasteista ja kehittämistarpeista 28.06.2017 - Työmarkkinatori

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa jakamistalouden säädösympäristön haasteita ja kehittämistarpeita koskevasta selvitysluonnoksesta, joka on laadittu TEM:n johdolla toimineessa,  eri ministeriöiden ja virastojen asiantuntijoista koostuvassa poikkihallinnollisessa virkamiesverkostossa.

Muistiossa on käyty läpi keskeiset jakamistalouteen liittyvät lainsäädäntöalat ja tunnistettu niihin liittyvät tyypilliset haasteet. Tehtyjen havaintojen pohjalta esitetään selvityksen lopussa joukko toimenpide-ehdotuksia.

Jakamistalouden ennustetaan kasvavan nopeasti

Toistaiseksi jakamistalous on Euroopassa ja varsinkin Suomessa pienimuotoista, mutta sen ennustetaan kasvavan nopeasti, ja kasvun odotetaan jatkuvan tulevina vuosina voimakkaana ympäri maailman.
EU:ssa jakamistalousalustojen ja palvelujen tarjoajien tuottojen on arvioitu lähes kaksinkertaistuneen vuosina 2014–2015 tuottojen ollessa vuonna 2015 EU:ssa noin 28 miljardia euroa. Eräät asiantuntijat ovat arvioineet, että jakamistalous voi tulevaisuudessa kasvattaa EU:n taloutta jopa 160–572 miljardilla eurolla. Näin ollen jakamistaloudessa nähdään olevan tarjolla suuria mahdollisuuksia uusille yrityksille nopeasti kasvavilla markkinoilla.

Jakamistalous on saanut aikaan monenlaisia reaktioita. Yhtäältä sen nähdään tuovan kuluttajien saataville kokonaan uusia ja innovatiivisia palveluja usein varsin kohtuullisen hintaan. Samalla syntyy mahdollisuuksia lisätulojen ansaitsemiseen. Toisaalta jakamistalous herättää myös paljon kysymyksiä, jotka monelta osin liittyvät jakamistalouden säädösympäristöön. Noudattavatko jakamistalouden toimijat lainsäädäntöä vai onko jakamistalous yhtä kuin harmaa talous? Täytyykö satunnaisesti palveluja tarjoavan kuluttajan täyttää kaikki samat lainsäädännön velvoitteet kuin yrityksen? Kuka osaisi neuvoa, mitä veroja pitäisi missäkin tilanteessa maksaa?

Jakamistalous hämärtää kuluttajan ja tarjoajan, työntekijän ja itsenäisen ammatinharjoittajan sekä ammattimaisen ja satunnaisen palveluntarjonnan välillä olevia vakiintuneita rajoja. Tämä on omiaan aiheuttamaan epävarmuutta ja epäselvyyttä siitä, mitä lainsäädäntöä jakamistalouden toimijoihin pitäisi soveltaa.

Lausuntoja voi antaa lausuntopalvelu.fi:n kautta 15.8.2017 asti.