TE-digi-hanke vie TE-palvelut tulevaisuuteen

 Työnvälityksen kehittäminen oli yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Työnvälitystä kehitetään luomalla uusia digitaalisia palveluita, joiden tärkeimpänä tavoitteena on, että työnhakijat ja työpaikat löytävät toisensa nykyistä paremmin, helpommin ja nopeammin.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) käynnistivät syksyllä 2016 työ- ja elinkeinopalvelujen uudistamishanke TE-digin.

Hankkeen lyhyen aikavälin tavoitteina ovat sujuvampi ja työttömyyden pitkittymistä ennaltaehkäisevä asiakasohjaus sekä selkeät, työnhakijoiden oma-aloitteisuutta tukevat verkkopalvelut. Toimintatapojen ja tietojärjestelmien uudistamisella vähennetään byrokratiaa ja yhtenäistämme käytäntöjä.

Pidemmällä aikavälillä työvoima- ja elinkeinopalvelut tulevat muodostamaan kokonaisuuden, joka perustuu sekä julkisten että yksityisten toimijoiden käytössä olevaan yhteiseen tietoon ja tiedonvaihtoon. Kokonaisuuden pohjana toimii Työmarkkinatori.

Hankkeen näkyvimmät osat ovat Työmarkkinatori, Uuden työn ja yrittämisen pilotti sekä asiakkaan sähköisten palvelujen ja prosessien uudistaminen.

Hanke toteutetaan vuosina 2016–2020

Mitä kehitämme?

Työmarkkinatori tarjoaa vuoteen 2021 mennessä digitaalisen palvelualustan, joka:

  • yhdistää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat yhteiselle alustalle
  • mahdollistaa työnhakijoiden, yrittäjien ja työnantajien, opiskelijoiden, oppilaitosten, työnvälittäjien sekä rekrytointiyrityksien paremman kohtaamisen
  • toimii työn hakemisen ja rekrytoinnin kohtaamispaikkana ja tietolähteenä
  • mahdollistaa uusien palvelujen kehittämisen työnhakijoille ja työnantajilla.

Näin etenemme

Työmarkkinatori rakentuu vaiheittain ja täysin uudenlaiset palvelut syntyvät kokeilemalla erilaisia ratkaisuja. Työnhakijoiden ja työnantajien palvelut uusitaan vuosien 2018-2020 aikana vastaamaan 2020-luvun työelämän tarpeita.

Työmarkkinatori

Kohti Työmarkkinatoria etenemme vaiheittain ja kokeilemalla erilaisia ratkaisuja.

Työpaikkojen ja työntekijöiden hakupalvelu

Työmarkkinatorin Hakupalvelussa työn vaatimukset ja työtä hakevan henkilön osaamista kuvataan samoilla käsitteillä. Hakupalvelu ehdottaa profiilinsa täyttäneelle työnhakijalle parhaiten sopivia työpaikkoja ja työnantajalle parhaiten sopivia työnhakijoita.

Helmikuussa 2018 käyttöön otetun Hakupalvelun ensimmäisen version tarkoituksena on kerätä palautetta palvelun käytettävyydestä ja toiminnasta. Jotta Hakupalvelun tuotantoversiosta saadaan mahdollisimman hyvä, palautetta tarvitaan sekä työnhakijoilta että työnantajilta.

Työmarkkinatorin kokonaisuus (ekosysteemi) tulee sisältämään julkisten palveluiden lisäksi myös yksityisten ja kolmannen sektorin tuottamia työnvälitys- ja koulutuspalveluita. Tavoitteena on luoda Työmarkkinatorista elinikäisen oppimisen alusta, joka auttaa ihmisiä pitämään osaamisensa ja työnhakutaitonsa ajan tasalla.

Itsensä työllistäminen

Työmarkkinatorin taustalla on myös kilpailukyvyn vahvistaminen yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla. Tämä tarkoittaa myös kasvavan mikroyrittäjyyden ja muiden uudenlaisten yrittäjyyden muotojen huomioon ottamista.

Työelämän murroksen myötä yhä useampi suomalainen työskentelee jatkossa vakituisten ja koko- tai osa-aikaisten työsuhteiden rinnalla ja ulkopuolella ns. itsensä työllistäjinä. Heidän määränsä on viime vuosina kasvanut ja tullee jatkossakin kasvamaan. Lisäksi uutta työtä hankitaan yhä enemmän verkon kautta erilaisilta digitaalisilta alustoilta ja laskutuspalvelujen avulla.

Hallitusten tavoitteena on ollut uudistaa työttömyysturvajärjestelmää vastaamaan paremmin muuttunutta työelämää. Siirtymät palkkatyön ja yrittäjyyden välillä halutaan joustavimmiksi. Työttömyysturvan kehittäminen itsensä työllistäjien tukemiseksi on yksi hallituksen yrittäjyyspaketin toimenpiteistä, joilla poistetaan yrittämisen esteitä.

Alkuvuodesta 2018 päättynyt Uuden työn ja yrittäjyyden pilotti toteutettiin osana TE-digi-hanketta. Tavoitteena oli kertoa työnhakijoille erilaisista työn tekemisen mahdollisuuksista, joita tarjoavat digitaalisilla alustoilla toimivat palveluntuottajat sekä laskutuspalvelut.

Pilotissa syvennettiin myös TE-toimistojen asiantuntijoiden ymmärrystä ja osaamista tulevaisuuden työelämän vaatimuksista sekä itsensä työllistämisestä osana asiakkaiden urapolkuja.

Pilotissa mukana olleiden palveluntarjoajien kanssa pyrittiin yhdessä selvittämään, miten julkinen työnvälitys voi tukea työnhakijoiden työllistymistä erilaisilla uusilla itsensä työllistämisen ja yrittäjyyden tavoilla ja missä asioissa on eniten kehitettävää.

Asiakkaan sähköiset palvelut

Osana TE-digi-hanketta uudistetaan työ- ja elinkeinohallinnon asiakkaina olevien työnhakijoiden ja työnantajien sähköiset palvelut sekä viranomaisen omat järjestelmät ja palveluprosessit. Palvelukanavissa paino on sähköisessä asioinnissa ja personoidussa verkkopalvelussa. Esimerkiksi chatin käyttö lisääntyy.

Käytännön tasolla työttömäksi ilmoittautunut työnhakija hoitaa viranomaisen kanssa tapahtuvan sähköisen asiointinsa jatkossa Työmarkkinatorin kautta. Uutta ja sujuvaa sähköistä asiointia rakennetaan jo, mutta käytännössä se voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan 2020-2021.