TE-digi-hanke

TE-Digi vie TE-palvelut tulevaisuuteen

Työnvälityksen kehittäminen on yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Tavoitteena on työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman helpottaminen digitalisoinnin keinoin. Kehittämisen lähtökohtana on myös se, että TE-palvelut yhdistyvät 2020 maakuntauudistuksen myötä kasvupalveluihin; palveluja tullaan tuottamaan monitoimijaympäristössä siten, että niitä voivat tarjota myös kunnat ja yksityissektorin toimijat.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) käynnistivät syksyllä 2016 työ- ja elinkeinopalveluiden uudistamishankkeen eli TE-digin.

 • Hankkeen lyhyen aikavälin tavoitteena ovat sujuvampi ja työttömyyden pitkittymistä ennaltaehkäisevä asiakasohjaus sekä selkeämmät verkkopalvelut, jotka tukevat työnhakijoiden oma-aloitteisuutta. Toimintatapojen ja tietojärjestelmien uudistamisella vähennämme byrokratiaa ja yhtenäistämme käytäntöjä.
 • Pidemmällä aikavälillä TE-palvelut tulevat muodostamaan ekosysteemin, joka perustuu kaikkien toimijoiden käytössä olevaan yhteiseen tietoon ja tiedonvaihtoon. TE-ekosysteemin ytimessä ovat Työmarkkinatori sekä kumppanuuksiin ja yhteistyöhön perustuva toimintamalli.

Hanke toteutetaan vuosina 2016–2019.

 Työmarkkinatori tarjoaa vuonna 2018 digitaalisen palvelualustan, joka:

 • Yhdistää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat tarjoamalla yhteisen digitaalisen palvelualustan.
 • Mahdollistaa työnhakijoiden, yrittäjien ja työnantajien, opiskelijoiden, oppilaitosten, työnvälittäjien sekä rekrytointiyrityksien ketterän kohtaamisen.
 • Toimii työn hakemisen ja rekrytoinnin kohtaamispaikkana ja tietolähteenä.

Mitä kehitämme?

 Työvoimakysynnän ja -tarjonnan parempi kohtaaminen

 • Digitaalinen työnvälitys
 • Työntarjoajan ja työn tarvitsijan kohtaanto (laadukas matching)
 • Yhteisen tiedon hyödyntämisen mahdollistaminen (avoin data)
 • Työnvälitystoiminnan analysointi ja seuranta

Asiakkuudenhallinta

 • Asiakkuuden elinkaaren hallinta, seuraaminen ja ohjaus
 • Toiminnan analysointi ja seuranta

Monikanavainen asiakaspalvelu

 • Sähköinen asiointi ja personoitu verkkopalvelu ensisijaisena palvelukanavana
 • Etäpalvelut kuten chat
 • Puhelinpalvelu
 • Kasvokkain palvelu

Näin etenemme

Työmarkkinatori rakentuu vaiheittain vuosien 2017 ja 2018 aikana ja täysin uudenlaiset TE-palvelut syntyvät kokeilemalla erilaisia ratkaisuja. Työnhakijan ja työnantajan TE-palvelut uusitaan vuosien 2018 ja 2019 aikana vastaamaan maakuntien kasvupalvelujen toteutumista. Käynnissä on yhtäaikaa niin esiselvitysprojekteja kuin ydin- ja tukipalveluja tuottavia projekteja.

Työmarkkinatori

Kohti Työmarkkinatoria etenemme vaiheittain ja kokeilemalla erilaisia ratkaisuja.

Työpaikkojen ja työntekijöiden hakupalvelun pilotointi

Työmarkkinatorin ideana on luoda uudenlainen hakupalvelu, jossa työnhakija löytää nykyistä kätevämmin juuri hänelle sopivia työpaikkoja. Työntekijöitä etsivän työnantajan näkökulmasta palvelua kehitetään suuntaan, jossa työnantaja löytäisi paremmin tarpeidensa mukaisia työntekijöitä. Työmarkkinatorin pilottihankkeessa testataan, miten työnhakijat ja työnantajat löytävät toisensa, kun työn vaatimukset ja työtä hakevan henkilön osaaminen on kuvattu samoilla käsitteillä.

Kehitysvaiheessa olevan betaversion tarkoituksena on kerätä palautetta järjestelmän käytettävyydestä ja toiminnasta. Jotta tuotantoversiosta saadaan mahdollisimman hyvä, palautetta tarvitaan sekä työnhakijoilta että työnantajilta.

Kehitystyötä tehdään vaiheittain. Keväällä 2017 pilotoitiin rajatulla kohderyhmällä palvelun ydintoimintoja. Testaajina olivat kaupan-, ravintola- ja suurtalous- sekä rakennusalan työnhakijat ja työnantajat. Syksyllä 2017 testattiin lisää tulevan palvelun perustoimintoja. Näitä ovat muun muassa tunnistautuminen, työpaikkailmoituksen tekeminen ja muokkaaminen, työnhakijan työnhakuprofiilin ja cv:n tekeminen ja muokkaaminen. Lisäksi syksyllä testattuihin perustoimintoihin kuuluivat avoimien työpaikkailmoitusten ja työnhakijoiden työnhakuprofiilien automaattinen mätsäys.

Työpaikkojen hakupalvelun betaversio tulee asiakkaiden käyttöön helmikuussa 2018. Betavaiheessa kerätään käyttäjiltä palautetta ja ensimmäinen tuotantoversio julkaistaan myöhemmin vuonna 2018, jonka jälkeen Työmarkkinatorin kehitystyö jatkuu.

Rekrytointialustan pilotointi

Työmarkkinatorin rakentaminen käynnistyi keväällä 2017 seitsemän suomalaisen kasvuyrityksen kanssa yhteistyössä toteutetulla pilotointiprojektilla. Sen tavoitteena oli luoda pohja kaikille avoimelle, digitaaliselle ja tehokkaalle rekrytointipalvelulle, joka palvelee sekä työnhakijoita että työnantajia parhaalla mahdollisella tavalla.

Pilotoinnin aikana palvelun käyttäjät osallistuivat jatkokehittämiseen antamalla ideoita ja palautetta sivustosta ja sen toiminnasta. Myös palvelu itsessään keräsi käyttäjiltään palautetta sen tekemistä ehdotuksista ja niiden soveltuvuudesta työnhakijoiden ja työnantajien tarpeisiin. Palautteen perusteella palvelun hakualgoritmit oppivat tekemään parempia ehdotuksia.

Uuden työn ja yrittäjyyden pilotti

Hallitusohjelman yhtenä kärkihankkeena on kilpailukyvyn vahvistaminen yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla. Tämä tarkoittaa myös kasvavan mikroyrittäjyyden ja muiden uudenlaisten yrittäjyyden muotojen huomioon ottamista.

Työelämän murroksen myötä yhä useampi suomalainen työskentelee jatkossa vakituisten ja koko- tai osa-aikaisten työsuhteiden rinnalla ja ulkopuolella ns. itsensätyöllistäjinä. Heidän määränsä on viime vuosina kasvanut ja tullee jatkossakin kasvamaan. Lisäksi uutta työtä hankitaan yhä enemmän verkon kautta erilaisilta digitaalisilta alustoilta ja laskutuspalvelujen kautta.

Hallituksen tavoitteena on uudistaa työttömyysturvajärjestelmää vastaamaan paremmin muuttunutta työelämää. Siirtymät palkkatyön ja yrittäjyyden välillä halutaan joustavimmiksi. Työttömyysturvan kehittäminen itsensätyöllistäjien tukemiseksi on yksi hallituksen yrittäjyyspaketin toimenpiteistä, joilla poistetaan yrittämisen esteitä.

TE-palvelut haluavat olla yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa mukana tarjoamassa uusia työtilaisuuksia työnhakijoille.

Uuden työn ja yrittäjyyden pilotti on osa TE-digi-hanketta. Pilotin tavoitteena on kertoa työnhakijoille erilaisista työn tekemisen mahdollisuuksista, joita tarjoavat digitaalisilla alustoilla toimivat palveluntuottajat sekä laskutuspalvelut.

Pilotissa syvennämme myös TE-toimistojen asiantuntijoiden ymmärtämystä ja osaamista tulevaisuuden työelämän vaatimuksista sekä itsensätyöllistämisestä osana asiakkaiden urapolkuja.

Pilotin avulla pyrimme selvittämään yhdessä pilotissa mukana olevien palveluntarjoajien kanssa, miten julkinen työnvälitys voi tukea työnhakijoiden työllistymistä erilaisilla uusilla itsensätyöllistämisen ja yrittäjyyden tavoilla ja missä asioissa on eniten kehitettävää. Pilotin kokemuksista tehdään erillinen seurantatutkimus, jossa tarkastellaan mm. työnhakijoiden asiakaskokemuksen laatua ja työtilaisuuksien merkitystä työllistymiselle.

Kysy lisää: tyomarkkinatori.keha(at)ely-keskus.fi