Utkomstskydd för arbetslösa

Din rätt till arbetslöshetsunderstöd påverkas av om du arbetar som löntagare eller som företagare. Anställningens längs har också en betydelse.

Löntagare eller företagare?

Löntagare

Som löntagare arbetar en anställd mot lön eller något annat arvode under arbetsgivarens ledning och övervakning på basis av ett arbetsavtal som hen ingått med arbetsgivaren.

Företagare

En företagare bär själv den ekonomiska risken för företagsverksamhetens lönsamhet samt ansvarar för arbetets resultat.

Ur arbetslöshetsskyddets perspektiv utgör arbete som utförs i inkomstsyfte företagsverksamhet om det inte omfattas av ett arbets- eller tjänsteförhållande. Med företagsverksamhet avses förutom verksamhet i bolagsform även självständiga yrkesutövare.

Systemet med utkomstskydd för arbetslösa ser i första hand en person som företagare på basis av om personen är en företagare som avses i lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare

När lagen om utkomstskydd för arbetslösa tillämpas anses en person vara företagare bland annat om hen

 • har en obligatorisk FöPL- eller LFöPL-försäkring, med undantag av stipendiemottagare
 • är en delägare i ett företag som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
 • utför förvärvsarbete utan att grunda ett företag och inte är i ett arbets- eller tjänsteförhållande.

Andelslag samt andra motsvarande företag och samfund

Arbete som utförs genom en faktureringstjänst som är ett andelslag eller genom något annat motsvarande företag eller samfund utförs vanligtvis inte inom ett arbetsförhållande. Denna typ av arbete anses utgöra förvärvsarbete som utförs som företagare. Arbets- och näringsbyrån bedömer rätten till arbetslöshetsförmån på samma sätt som för vilken som helst annan företagsverksamhet.

Arbetsandelslag utgör undantag

Arbetsandelslag där arbete utförs för andelslagets räkning bedöms inte som företagsverksamhet.

Arbetsandelslag är en form av andelsverksamhet. Det är ett andelslag som ägs av sina medlemmar; ett företag vars syfte är att sysselsätta medlemmarna. Vanligen är syftet med arbetsandelslaget inte att gå med vinst, utan intäkterna delas ut under räkenskapsperioden som arvode till dem som utfört arbetet.

Medlemskap i ett andelslag förhindrar inte att en person beviljas arbetslöshetsförmån om arbetsandelslaget har minst sju medlemmar och medlemmens ägarandel är under 15 procent. Om andelen är större anses medlemmen vara företagare.

Förutsättningarna för beviljande av arbetslöshetsförmån

För att du ska kunna beviljas arbetslöshetsförmån förutsätts alltid att

 • du har anmält dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån och håller arbetssökningen i kraft
 • ansöker och är beredd att ta emot heltidsarbete även under perioder då du har arbete.
 • Läs mer: Arbetslöshetsskydd för företagare (te-tjanster.fi)

Instansen som betalar ut arbetslöshetsförmånen (FPA eller arbetslöshetskassan) utreder ärenden som berör utbetalningen av arbetslöshetsförmånen.

Ta också själv reda på information om pension och beskattning:

 

 

 

 

 

Allmän information:

Information om utkomstskydd för arbetslösa

0295 020 711

vardagar kl. 9.00–16.15


Arbetslöshetsskyddet FAQ

Instruktioner

Gör så här när arbetet inleds och efter att arbetet upphört

När du är arbetssökande ska du alltid meddela om förändringar i ditt arbetssökande och dina kontaktuppgifter, i första hand genom arbets- och näringstjänsternas e-tjänster. Meddela också om du ansöker om arbetslöshetsförmån. Arbetslöshetsförmån kan endast betalas ut för tiden då du är arbetssökande och söker heltidsarbete.

När du inleder arbete som räcker högst två veckor

Arbetsförhållande:

 • Meddela instansen som betalar ut arbetslöshetsförmånen att du fått sysselsättning.

Företagsverksamhet:

 • Meddela instansen som betalar ut arbetslöshetsförmånen att du fått sysselsättning.
 • Meddela också arbets- och näringsbyrån att du fått sysselsättning om arbets- och näringsbyrån tidigare funnit att din företagsverksamhet är en bisyssla och din företagsverksamhet utvidgas eller du inte är säker på hur länge företagsverksamheten kommer att pågå. Du kan göra anmälan per telefon genom telefonservicen för personkunder.

När arbete som räcker högst två veckor upphör

Arbetsförhållande och företagsverksamhet:

 • Meddela instansen som betalar ut arbetslöshetsförmånen att sysselsättningen upphört.

När du inleder arbete som räcker över två veckor

Arbetsförhållande och företagsverksamhet:

 • Meddela arbets- och näringsbyrån genom e-tjänsterna eller per telefon genom telefonservicen för personkunder att du fått sysselsättning.
 • Meddela instansen som betalar ut arbetslöshetsförmånen att du fått sysselsättning.

Om du så vill kan du fortsätta som arbetssökande på arbets- och näringsbyrån eller avsluta arbetssökandet helt.

 • Om du slutar söka arbete har du inte rätt till arbetslöshetsförmån.
 • Om du fortsätter som arbetssökande utreder arbets- och näringsbyrån din rätt till arbetslöshetsförmån. För att du ska få arbetslöshetsförmån krävs bl.a. att du håller din arbetssökning i kraft och söker heltidsarbete som motsvarar din arbetsförmåga.

När arbete som räcker över två veckor upphör

 • Om din arbetssökning inte är i kraft ska du anmäla dig som arbetssökande genom att inleda arbetssökningen genom e-tjänsterna. Om du inte kan använda e-tjänsterna kan du i stället ringa till arbets- och näringsbyråns telefonservice för personkunder.
 • Om din arbetssökning redan är i kraft ska du meddela att situationen ändrats genom e-tjänsterna eller per telefon genom telefonservicen för personkunder.
 • Arbets- och näringsbyrån utreder din rätt till arbetslöshetsförmån och ber dig vid behov att lämna in intyg om din företagsverksamhet eller ditt arbetsförhållande.

Hur påverkar sysselsättningens längd arbetslöshetsskyddet?

Arbete som räcker högst två veckor

Arbetsförhållande:

 • Du kan ha rätt till jämkad arbetslöshetsförmån om du sysselsätts i ett heltidsarbete eller deltidsarbete som räcker högst två veckor.

Företagare:

 • Om din sysselsättning som företagare räcker högst två veckor utan avbrott bevaras i princip din rätt till arbetslöshetsförmån.
 • Arbets- och näringsbyrån utreder inte inverkan som en kortvarig arbetsperiod som utförs som företagare har på rätten till arbetslöshetsförmån.
 • Man bör meddela den instans som betalar ut arbetslöshetsförmånen om sysselsättningen. Din inkomst från företagsverksamheten jämkas med arbetslöshetsförmånen.

Arbete som räcker över två veckor

Arbetsförhållande:

 • Du kan ha rätt till jämkad arbetslöshetsförmån om du sysselsätts i deltidsarbete.
 • Du har inte rätt till arbetslöshetsförmån om du sysselsätts i heltidsarbete som räcker över två veckor.

Företagare:

Att inleda företagsverksamhet som räcker över två veckor under arbetslösheten: (gäller fr.o.m. 1.1.2018)

 • Arbets- och näringsbyrån utreder tidpunkten för när din arbetslöshet och din företagsverksamhet inleddes.
 • I regel bedömer arbets- och näringsbyrån inte om företagsverksamheten är en huvudsyssla eller bisyssla under de fyra första månaderna från att företagsverksamheten inleddes.
 • Inkomsterna från företagsverksamheten ska anmälas till den instans som betalar ut arbetslöshetsförmånen. Du kan ha rätt till jämkad arbetslöshetsförmån.
 • Om du ansöker om arbetslöshetsförmån för perioden då du utför företagsverksamhet ska du hålla din arbetssökning i kraft och söka heltidsarbete. Företagsverksamhet är inte ett godtagbart skäl att tacka nej till exempel till arbete eller sysselsättningsfrämjande tjänster som erbjuds.
 • Fyra månader efter att företagsverksamheten inletts bedömer arbets- och näringsbyrån om företagsverksamheten är en huvudsyssla eller bisyssla.
  • Om din företagsverksamhet då bedöms som huvudsyssla upphör din rätt till arbetslöshetsförmån.
  • Om din företagsverksamhet bedöms som bisyssla kan ha rätt till jämkad arbetslöshetsförmån.
  • Arbets- och näringsbyråns avgörande gäller enbart tiden efter de fyra första månaderna, och har ingen retroaktiv verkan.

Företagsverksamhet som pågår i mer än två månader (med undantag av företagsverksamhet som inleddes 2018 som arbetslös)

 • Arbets- och näringsbyrån utreder om du är en företagare som avses i lagen utkomstskydd för arbetslösa.
 • Om du anses vara en företagare avgör arbets- och näringsbyrån om din sysselsättning i företagsverksamheten är en huvudsyssla eller bisyssla.
  • I bedömningen av om företagsverksamheten är en huvudsyssla eller bisyssla är den arbetsmängd som verksamheten kräver avgörande, inte de inkomster eller den vinst som fås från företagsverksamheten. Sysselsättningen utgör en huvudsyssla om den arbetsmängd som din företagsverksamhet kräver är så stor att du inte kan ta emot ett heltidsarbete.
 • Om du är företagare på heltid har du inte rätt till arbetslöshetsförmån om du sysselsätts på heltid som företagare under mer än två veckor utan avbrott.
 • Om din företagsverksamhet utgör en bisyssla kan du ha rätt till jämkad arbetslöshetsförmån.

När arbetet upphört

Efter att arbetsförhållandet upphört:

 • Oberoende av arbetsförhållandets längd kan orsaken till att arbetsförhållandet upphört ha en inverkan på rätten till arbetslöshetsförmån.
 • Om arbetsförhållandet var tidsbundet och du arbetat tills arbetsförhållandet upphörde har du rätt till arbetslöshetsförmån efter att arbetet upphört om de övriga kraven uppfylls.
 • Om ditt arbetsförhållande till exempel upphör på din egen begäran utreder arbets- och näringsbyrån uppsägningens inverkan på rätten till arbetslöshetsförmån.

Efter att företagsverksamheten upphört:

 • För företagsverksamhet som pågår i högst två veckor konstaterar den instans som betalar ut arbetslöshetsförmånen arbetsperiodens längd och utreder förutsättningarna för att betala ut jämkad arbetslöshetsförmån.
 • Om du sysselsatt dig som företagare på heltid i över två veckor förutsätts det för att du ska få arbetslöshetsförmån antingen att du avslutar hela företagsverksamheten eller i vissa fall att ditt eget arbete upphör.
 • Det krävs inte att företagsverksamheten upphör för att du ska få arbetslöshetsförmån om arbets- och näringsbyrån funnit att din företagsverksamhet utgjorde en bisyssla och situationen inte förändrats.

Telefonservice för personkunder

0295 025 510

vardagar kl. 9.00–16.15


E-tjänster