TE-digi för arbets- och näringstjänsterna in i framtiden

Utveckling av arbetsförmedlingen är ett av regeringens spetsprojekt. Arbetsförmedlingen utvecklas genom att skapa nya digitala tjänster, vars viktigaste mål är att arbetssökande och arbetsplatser hittar varandra bättre, lättare och snabbare än nu. Den kommande landskapsreformen påverkar också utvecklingsarbetet, eftersom TE-tjänsterna förenas med tillväxttjänsterna från och med 2020, och de kan produceras av såväl den offentliga sektorn som den privata sektorn.

Arbets- och näringsministeriet och NTM-centralerna samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (KEHA-centret) inledde hösten 2016 ett projekt för att förnya arbets- och näringstjänsterna, TE-digi.

Projektets mål på kort sikt är en smidigare kundstyrning som förebygger långvarig arbetslöshet samt tydliga webbtjänster som stöder arbetssökandenas initiativförmåga. Genom reformen av verksamhetssätten och datasystemen kan vi minska byråkratin och få en enhetlig praxis.

På lång sikt kommer arbets- och näringstjänsterna att bilda en helhet, som grundar sig på gemensam information och informationsutbyte mellan både offentliga och privata aktörer. Arbetsmarknadstorget fungerar som bas i helheten.

De synligaste delarna i projektet är Arbetsmarknadstorget, pilotprojektet Nytt arbete och företagande samt reformen av de elektroniska tjänsterna och processerna för kunderna.

Projektet genomförs 2016–2020.

Arbetsmarknadstorget erbjuder senast 2021 en digital serviceplattform, som:
  • sammanför offentliga och privata tjänsteproducenter på en gemensam plattform
  • förbättrar möjligheterna att mötas för arbetssökande, företagare och arbetsgivare, studerande, läroanstalter, arbetsförmedlare och rekryteringsföretag
  • fungerar som en mötesplats och informationskälla för arbetssökning och rekrytering
  • möjliggör utveckling av nya tjänster för arbetssökande och arbetsgivare.

Så här går vi framåt

Arbetsmarknadstorget byggs upp stegvis och helt nya tjänster uppkommer genom testning av olika lösningar. Tjänsterna för arbetssökande och arbetsgivare förnyas under 2018-2020 så att de är anpassade till genomförandet av landskapens tillväxttjänster.

Arbetsmarknadstorget

Söktjänst för arbetsplatser och arbetstagare

I Arbetsmarknadstorgets Söktjänst beskrivs arbetets krav och den sökande personens kompetens med samma begrepp. Till den arbetssökande som fyllt i sin profil föreslår Söktjänsten de lämpligaste arbetsplatserna och till arbetsgivarna de lämpligaste arbetssökandena.

I februari 2018 tas den första versionen av Söktjänsten i bruk i syfte att samla respons om tjänstens användbarhet och funktion. För att den produktionsversion av Söktjänsten som publiceras i slutet av 2018 ska vara så bra som möjligt behöver vi respons av både arbetssökande och arbetsgivare.

Arbetsmarknadstorget i helhet

Helheten Arbetsmarknadstorget (ekosystem) kommer att omfatta arbetsförmedlings- och utbildningstjänster som erbjuds av såväl den offentliga sektorn som av privatsektorn och tredje sektorn. Målet är att Arbetsmarknadstorget ska bli en plattform för livslångt lärande som hjälper människorna att hålla sin kompetens och arbetsökningsentusiasm uppdaterad.

Självsysselsättning

Ett av regeringens spetsprojekt är att stärka konkurrenskraften genom att förbättra förutsättningarna för företagande. Det här innebär att även växande mikroföretag och andra nya former av företagande ska beaktas.

Omvälvningarna i arbetslivet medför att allt fler finländare framöver vid sidan av och utanför fasta anställningar och hel- eller deltidsanställningar även jobbar som s.k. självsysselsatta. Deras antal har ökat under de senaste åren och kommer även i fortsättningen att öka. Dessutom skaffas allt fler jobb via webben på olika digitala plattformar och med hjälp av faktureringstjänster.

Regeringens mål är att reformera systemet för utkomsttrygghet vid arbetslöshet så att det bättre motsvarar det förändrade arbetslivet. Man vill göra övergången mellan lönearbete och företagande smidigare. Att utveckla utkomsttryggheten vid arbetslöshet så att självsysselsättning stöds är en av åtgärderna i regeringens företagspaket.

Pilotprojektet Nytt arbete och företagande är en del av TE-digi-projektet. Pilotprojektets mål är att informera arbetssökande om olika möjligheter till arbete som erbjuds av tjänsteproducenter och faktureringstjänster på olika digitala plattformar.

Genom pilotprojektet får även TE-byråernas experter fördjupad förståelse och kunskaper om kraven i framtidens arbetsliv samt självsysselsättning som en del av kundernas karriärstigar.

Tillsammans med de tjänsteproducenter som deltar i pilotprojektet försöker man utreda hur den offentliga arbetsförmedlingen kan stöda de arbetssökandes sysselsättning genom självsysselsättning och nya företagsformer och i vilka frågor utvecklingsbehovet är som störst. I en uppföljningsundersökning av erfarenheterna från pilotprojektet granskar man bl.a. kvaliteten på arbetssökandenas kundupplevelse och arbetstillfällenas betydelse för sysselsättningen.

Elektroniska tjänster för kunden

Som en del av TE-digi-projektet reformeras de elektroniska tjänsterna för arbetssökande och arbetsgivare som är kunder hos arbets- och näringsförvaltningen samt myndigheternas egna system och serviceprocesser. I servicekanalerna ligger fokus på elektronisk ärendehantering och personifierade webbtjänster. Till exempel användningen av chattar ökar.

Denna reform har en stark koppling till besluten om landskapsreformen och därför inleds reformen av den elektroniska ärendehanteringen för kunderna på allvar först under 2018.