Opettaja, taide- ja taitoaineet

Ammatti

Taideaineiden opettajat opettavat peruskouluissa ja lukioissa musiikkia tai kuvataidetta, taitoaineiden opettajat puolestaan käsityötä peruskouluissa. Ammatissa tarvitaan opetettavan aineen hallinnan ja opetustaitojen lisäksi vuorovaikutustaitoja.

Taide- ja taitoaineen opettajan on hallittava hyvin opettamansa aine sekä pedagogiset taidot.

Ammatissa on osattava käyttää erilaisia opetusmenetelmiä ja opetusvälineitä sekä pystyttävä soveltamaan niitä luovasti eri opetustilanteissa.

Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja.

Ammatissa tarvitaan sekä itsenäistä työskentelyotetta ja oma-aloitteisuutta että ryhmätyötaitoja.

Oppilaiden tai opiskelijoiden ja opettajan välinen myönteinen vuorovaikutus on tärkeä edellytys oppimiselle ja kiinnostuksen herättämiselle oppiainetta kohtaan.

Erilaisten opetustilanteiden hallinta edellyttää joustavuutta ja kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Ammatissa tarvitaan tietotekniikan käyttötaitoja.

Oman alan kehityksen seuraaminen on työssä tarpeen.

Taide- ja taitoaineiden opettajilta edellytetään yleensä ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkintoon on sisällyttävä sekä opetettavan aineen opinnot että opettajan pedagogiset opinnot tai sitten ne on suoritettava erikseen.

Musiikinopettajaksi aikova voi opiskella Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa sekä Jyväskylän ja Oulun yliopistoissa.

Kuvaamataidon opettajaksi aikova voi suorittaa opinnot Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa tai Lapin yliopistossa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa aineenopetusta antavien opettajien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Ammattipätevyydet (suomi.fi)

Palkkauksen osalta noudatettava työehtosopimus tai virkaehtosopimus riippuu siitä, mihin työnantajajärjestöön oppilaitos on järjestäytynyt, esimerkkeinä kunnallisen opetusalan virkaehtosopimus, yksityisen opetusalan työehtosopimus sekä palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus.

Opettajien palkkaukseen vaikuttavat mm. opetustuntien ja työkokemuksen määrä. Opetusvelvollisuuden ylittävistä tunneista maksetaan erikseen.