Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Suomalaisessa työelämässä on erilaisia sääntöjä, joita työntekijän ja työnantajan täytyy noudattaa. Lainsäädäntö ja työehtosopimus määrittelevät esimerkiksi vähimmäispalkan, työajan, lomat, sairausajan palkan ja irtisanomisen ehdot.

Työntekijänä sinulla on oikeus muun muassa

 • työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan ja muihin vähimmäisehtoihin (esimerkiksi lomiin, sairausajan palkkaan, perhevapaisiin ja irtisanomisen ehtoihin),
 • lain ja sopimusten mukaiseen työaikaan,
 • ammatilliseen järjestäytymiseen,
 • terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön,
 • työterveyshuoltoon ja työsuojeluun,
 • kirjalliseen työsopimukseen ja
 • tasavertaiseen kohteluun työpaikalla.

Työntekijänä sinulla on myös velvollisuuksia. Sinun täytyy esimerkiksi

 • tehdä työsi huolellisesti,
 • noudattaa sovittuja työaikoja,
 • noudattaa määräyksiä, joita työnantajasi antaa sinulle työn suorittamiseen liittyen (työnjohto-oikeus) ja
 • ottaa huomioon työnantajan etu (lojaalisuusvelvoite) myös vapaa-ajallasi.

Et saa myöskään aiheuttaa työnantajallesi vahinkoa. Älä esimerkiksi puhu työn ulkopuolella liike- ja ammattisalaisuuksista.

Lue lisää

Yksityisyyden suoja

Työnantaja saa käsitellä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat työsuhteen kannalta tarpeellisia eli niiden täytyy liittyä sinun tai työnantajan oikeuksien tai velvollisuuksien hoitamiseen.

Työnantaja saa kerätä henkilötietojasi ensisijaisesti vain sinulta. Työntekijän suostumusta tietojen keräämiseen ei kuitenkaan tarvita tilanteissa, joissa viranomaisen pitää luovuttaa työnantajalle tietoja laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi tai työnantaja hankkii lain perusteella luotto- tai rikosrekisteritietoja työntekijän luotettavuuden selvittämiseksi.

Työnantaja ei saa säilyttää työntekijöidensä vanhentuneita, virheellisiä tai tarpeettomia tietoja.

Velvollisuuksien laiminlyönti

Jos laiminlyöt työtehtäviäsi tai sinulle kuuluvia muita velvollisuuksia, työnantajasi voi antaa sinulle huomautuksen tai varoituksen.

Jos olet saanut varoituksen, sinulla on mahdollisuus korjata toimintatapasi. Jos koet, että saamasi varoitus on aiheeton, toimita työnantajalle kirjallinen vastine, josta ilmenee eriävä mielipiteesi perusteluineen.

Toistuvat laiminlyönnit ja niistä seuranneet varoitukset voivat johtaa työsuhteesi päättymiseen. Jos laiminlyönti on niin merkittävä, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista, voidaan työsuhde päättää yhdenkin laiminlyönnin jälkeen.

Aiheesta muualla

 Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)

 

Päivitetty: