Metoder för att anpassa arbetet till arbetsgivaren

Om en sjukdom eller en funktionsvariation hos din arbetstagare hindrar från att utföra arbetet kan du göra anpassningar i arbetet på arbetsplatsen. Med anpassningar avses ändringar i arbetet som anpassar den anställdas arbetsbeskrivning så att den bättre motsvarar och stöder hans eller hennes kompetens och arbetsförmåga.

Om du märker att en arbetstagares arbetsförmåga har försämrats eller att hans eller hennes sjukfrånvaro överskrider sjukfrånvarogränsen (över 90 dagar) är det ditt ansvar att ta upp ärendet med din arbetstagare. Även den anställda kan föra saken på tal om han eller hon inte klarar av sina nuvarande arbetsuppgifter på samma sätt som tidigare.

Mer information

Tidigt stödsamtal, företagshälsovårdsförhandlingar och bedömning av arbetsförmågan

Du kan föra ett tidigt stödsamtal med arbetstagaren där ni försöker hitta lösningar som stöder hens arbetsförmåga. Det lönar sig att fortsätta diskutera situationen under företagshälsovårdsförhandlingar tillsammans med företagshälsovården.

I Arbetshälsoinstitutets inlärningsprogram Företagshälsoförhandling – lösningar för arbete finns avsnitt som riktar sig till arbetstagaren, chefen och företagshälsovården och där ni får stöd för att föra företagshälsovårdsförhandlingar. Bekanta dig också med avsnittet för chefer i Arbetshälsoinstitutets handbok om företagshälsoförhandlingar, där det finns anvisningar för bland annat förberedelser inför företagshälsovårdsförhandlingen, information om utkomst och exempel på hur arbetet kan anpassas.

Utöver företagshälsovårdsförhandlingarna kan du hänvisa arbetstagaren till en bedömning av arbetsförmågan om det uppstår svårigheter med att klara av arbetet som du inte kan korrigera med egna metoder på arbetsplatsen. Där bedöms hans eller hennes förmåga att klara av sina nuvarande uppgifter, utvecklingen av funktions- och arbetsförmågan samt hans eller hennes möjligheter att fungera i arbetslivet. Läkaren inom den egna företagshälsovården är ofta den bästa experten på bedömning av arbetsförmågan, eftersom hen har information om förhållandena på arbetsplatsen.

Mer information

Planera anpassningarna

Kom överens med dina anställda om nödvändiga ändringar och anpassningar i arbetsuppgifterna. Gör också upp ett skriftligt avtal om dem. Kom dessutom överens om när situationen ska bedömas på nytt tillsammans med arbetstagaren och företagshälsovården.

Arbetstidsarrangemang

När du kommer överens med arbetstagaren om arbetstidsarrangemangen får arbetstagaren flexibilitet i sitt dagliga arbete.

Du kan komma överens med dina arbetstagare om flexibel arbetstid, förutsatt att arrangemanget följer arbetstidslagen och kollektivavtalet inom branschen. Dina anställda kan alltså inom vissa gränser bestämma när arbetet ska börja och sluta.

Mer information

Dina anställda kan också arbeta deltid. Möjliga alternativ är bland annat deltidspension, delinvalidpension, prövningsbaserat deltidsarbete samt partiell vårdledighet som hör till familjeledigheterna.

Distansarbete är arbete som din arbetstagare utför antingen hemma eller på en annan överenskommen plats utanför den egentliga arbetsplatsen. Distansarbetet kan vara antingen på heltid eller deltid så att arbetstagaren till exempel arbetar på distans en del av veckan och en del normalt på arbetsplatsen. Din arbetstagare kan också utföra distansarbete en gång under en tid som avtalats separat.

Ändringar i arbetsuppgifterna

När arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna anpassas till arbetstagarens arbetsförmåga orkar han eller hon arbeta bättre i olika livsskeden.

Du kan omorganisera dina anställdas uppgifter inom arbetsplatsen eller anpassa deras arbetstider och arbetsformer. Ni kan göra antingen tidsbundna eller permanenta ändringar i arbetsfördelningen. Kom överens om ändringarna tillsammans med hela arbetsgemenskapen.

För att skräddarsy arbetsuppgifterna kan ni ta hjälp av till exempel en arbetsanalys.

Mer information

Arbetsrotation innebär att din arbetstagare för en viss tid övergår till andra funktioner eller enheter på arbetsplatsen, varefter han eller hon återgår till sitt tidigare arbete. Målet med arbetsrotationen kan till exempel vara att öka arbetstagarens arbetshälsa eller motivation.

Du kan använda Ratko-metoden för att utforma och organisera arbetet. Med hjälp av den kan ni omorganisera uppgifterna i er arbetsgemenskap. Ni bryter ner arbetsuppgifterna för alla inblandade. Ni skapar en helt ny uppgiftshelhet för de uppgifter som inte omfattas av kärnkompetensen hos dina anställda och som de är vana att utföra vid sidan av sin kärnuppgift. Ni kan utforma denna nya arbetsuppgift så att den till exempel motsvarar arbetsförmågan hos en partiellt arbetsför arbetstagare.

Du kan använda Ratko-metoden för både nya och nuvarande anställda. Du kan också få experthjälp för att genomföra metoden.

Förändringar i arbetsmiljön och tillgänglighet

En tillgänglig arbetsmiljö är lämplig, jämlik och lättåtkomlig för alla dina anställda.

Om en anställd har nedsatt funktionsförmåga på grund av en skada eller sjukdom kan han eller hon till exempel få stöd med hjälpmedel. Ibruktagandet av hjälpmedel är en individuell del av rehabiliterings- eller vårdprocessen. Din arbetstagare får de vanligaste hjälpmedlen som stöder rörligheten samt dagliga funktioner och sinnesfunktioner från primärvården. I anordnandet av hjälpmedel deltar dock flera olika aktörer. Var och en av dem ansvarar för olika delområden.

Mer information

Om en anställd på grund av en skada eller sjukdom inte klarar av vissa uppgifter kan han eller hon behöva personlig assistans. Kommunen ansvarar för att ordna hjälp, men den beaktar också arbetstagarens egen åsikt, önskemål, livssituation och individuella behov av hjälp.

Mer information

Om din arbetstagare, på grund av hörsel-, syn- eller talskada behöver tolkning, bor i Finland och har tillgång till någon kommunikationsmetod, kan han eller hon använda FPA:s tolkningstjänst för personer med funktionsnedsättning.

Mer information

Som arbetsgivare måste du utveckla arbetsförhållandena och verksamhetssätten för att främja likabehandling. Om du regelbundet har minst 30 anställda ska du ha en plan för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling. Du ska diskutera de främjande åtgärderna och deras effekt tillsammans med personalen eller deras representanter.

Mer information

Om en arbetstagare har en skada eller sjukdom som kräver till exempel anskaffning av arbetsredskap eller ändringar på arbetsplatsen för att klara av arbetsuppgifterna, kan du ansöka om stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen hos arbets- och näringsbyrån eller ett kommunförsök.

Uppdaterad: