Dataskydds- och registerbeskrivning

Europaparlamentets och Europarådets förordning (EU) 2016/679 

 • Datum för upprättande 16.5.2018 
 • Uppdaterad 27.8.2019 – redigerad för att svara mot den nya servicehelheten 
 • Uppdaterad 12.12.2019 - läggt till i avsnitt 5. "Analys- och responssystem" och kompletteras med avsnitt 7 och 11-13
 • Uppdaterad 27.11.2020 – ändringar gällande cookies efter höstens installationer (avsnitt 15)
 • Uppdaterat 19.11.2021 - läggt till i avsnitt 5 - EURES-profilen
 • Uppdaterat 28.4.2022 - till avsnitt 10 lagt till automatisk radering av uppgifterna efter ett år
 • Uppdaterat 14.11.2022 - till avsnitt 5 lagt till information om chatbot
 • Uppdaterat 23.1.2023 - till avsnitt 5 lagt till information om platsvakten

1. Registeransvarig 

UF-centret 
PB 1000, 50101 S:t Michel 
0295 020 000, kirjaamo.keha(at)ely-keskus.fi 

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret 

Dataskyddsombud
tietosuoja.keha@ely-keskus.fi

Kontakter med saker som gäller registret:
PB 1000, 50101 S:t Michel 
tyomarkkinatori.keha@ely-keskus.fi

3. Registrets namn 

Tjänsten Jobbmarknad (nedan tjänsten) 

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter 

Registeruppgifterna i datasystemet används endast för arbetsförmedling. 

5. Registrets datainnehåll 

Uppgifter som i samband med tjänsten sparas i registret bygger på uppgifter från befolkningsdatasystemet när det gäller personkunder. 

Arbetsgivarkundens uppgifter fås från företags- och organisationsdatasystemet samt delvis från de uppgifter som arbetsgivaren eller en representant för arbetsgivaren själv uppger. 

Över registrerade personkunder sparas följande uppgifter: 

 • personens identifikationsuppgifter: personbeteckning, namn, e-postadress, telefonnummer 

 • uppgifter om utbildning, arbetshistoria och yrkeskunskaper 

 • händelsernas tidsstämpel 

Över registrerade arbetsgivarkunder eller representanter för arbetsgivaren sparas följande uppgifter: 

 • personens identifikationsuppgifter: personbeteckning, namn, e-postadress, telefonnummer 

 • de uppgifter som arbetsgivarkunden själv uppgett i arbetsplatsannonsen 

 • organisationens basuppgifter och redigerbara marknadsföringsuppgifter  

I bägge fallen sparas under tiden för inloggningen: 

 • fullmaktsuppgifter 

Av användare som publicerar sin profil i EURES-portalen sparas därutöver följande uppgifter:

 • Kön
 • Bosättningsland
 • Arbetsspråken
 • Nationalitet

Arbetsplatsannonser och sakinnehållet i dessa överförs från arbets- och näringsbyråns kunddatasystem till Tjänsten.  

Den som använder tjänsten ansvarar för att de uppgifter personen själv uppgett är korrekta. 

5.1 Analys- och responssystem

Jobbmarknaden-tjänsten använder analysverktyget Matomo för att samla in statistiska uppgifter. Med sådana uppgifter avses till exempel

 • antalet besökare i tjänsten
 • vilka enheter som använts under besöket i tjänsten
 • användarens webbadress under besöket i tjänsterna
 • enskilda sidor som användaren besökte.

De uppgifter som analysverktyget samlar in innehåller aldrig personens namn, personbeteckning eller annan motsvarande identifierande information. IP-adressen som samlas in av Matomo är också krypterad så att användaren inte kan identifieras. Jobbmarknaden strävar inte heller efter att identifiera enskilda besökare på webbplatsen utifrån denna information. Om användaren har valt "Do Not Track"-inställningen i sin webbläsare, följer eller samlar analysverktyget inte in data om webbaktiviteten. 

Då du ger respons sparas dessutom de kontaktuppgifter som du själv uppger i syfte att motta ett svar – vanligen din e-postadress. Responsen används för att utveckla tjänsten. De frivilligt inlämnade kontaktuppgifterna används till att svara på responsen. Responsen och kontaktuppgifterna avlägsnas från Zendesk-systemet med 4 månaders mellanrum.

5.2 Chatbot Tarmo

Historiken för chatbotten på Jobbmarknaden lagrar sökorden och fraserna som kunden anger. Inga personuppgifter lagras i konversationer, appen anonymiserar konversationer automatiskt. Diskussioner sparas i systemet i 180 dagar.

5.3 Platsvakten

Platsvakten är en funktion som gör det möjligt för användare att beställa till sin e-post ett meddelande om nya lediga platser som matchar deras önskade sökkriterier. Användning av funktionaliteten kräver inte inloggning. För Platsvakten samlas

 • användarens e-postadress,
 • information om bekräftelse av ordern och godkännande av användarvillkoren och 
 • detaljer om sökkriterierna i Platsvakten.

Platsvakten är giltig i 3 månader åt gången, varefter e-postadressen raderas från tjänstens databas. Användaren kan säga upp beställningen också  mitt under perioden och då raderas ovanstående data.

6. Regelmässiga uppgiftskällor 

Uppgifter som i samband med tjänsten sparas i registret baserar sig i fråga om personkunder på uppgifter från befolkningsdatasystemet och uppgifter som personen själv uppger.

Uppgifter om kunder som är arbetsgivare fås från företags- och organisationsdatasystemet samt delvis från de uppgifter som arbetsgivaren eller en representant för arbetsgivaren själv uppger.

Registrets informationskällor är databaser och tjänster som anslutits till tjänsten: 

 • Suomi.fi-identifikation (befolkningsdatasystemet, med samtycke av den registrerade) 

 • Suomi.fi-fullmakter (företags- och organisationsdatasystem) 

 • Arbets- och näringsbyråns kundsregister  

 • användaren 

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter 

Personuppgifter i tjänsten och övriga uppgifter lämnas inte ut till myndigheter eller andra parter utan samtycke från tjänstens användare eller en part som användaren bemyndigat eller utan lagstadgad rätt att få uppgifter.

8. Översändning av uppgifter utanför EU eller EES 

Uppgifterna översänds inte utanför EU eller EES. 

9. Registrets skyddsprinciper 

Uppgifterna finns i en molntjänst som skyddas fysiskt och med programvaror, till exempel genom krypterade databaser och krypterad datatrafik.  

Tjänsten använder en skyddad anslutning och användarna identifieras (stark identifiering). 

10. Uppgifternas förvaringstid 

Uppgifterna sparas ett år från den sista inloggningen eller tills användaren raderar kontot eller ber personuppgiftsansvarige att radera kontot. 

11. Granskningsrätt 

En registrerad person har rätt att granska sina uppgifter i personregistret. Personuppgifter kan granskas i ”Mina uppgifter” i avsnittet Mina sidor (fliken ”Kontoförvaltning”). Det rekommenderas att man i första hand granskar uppgifterna själv, men det är också möjligt att skicka en begäran om granskning per e-post till adressen tyomarkkinatori.keha(at)ely-keskus.fi

12. Rätt att kräva rättelse av uppgifter 

Den registrerade har rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter i registret. Om det inte går att rätte till en uppgift på egen hand, ska begäran om rättelse av uppgifter skickas per e-post till adressen: tyomarkkinatori.keha(at)ely-keskus.fi.

13. Rätt att kräva att uppgifter raderas 

Den registrerade har rätt att rader sina personuppgifter ur registret eller kräva att dennes registrerade personuppgifter raderas. I första hand raderar man personuppgifter på egen hand via ”Mina uppgifter” i avsnittet Mina sidor (fliken ”Kontoförvaltning”). I detta fall raderas personuppgifterna ur tjänsten genast i samband med raderingen. Användaren kan även förmedla begäran om att radera personuppgifter per e-post till adressen: tyomarkkinatori.keha@ely-keskus.fi. I detta fall raderas uppgifterna inom 30 dagar från begäran. Det skickas ingen separat bekräftelse om att uppgifterna raderats.

14. Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter 

Personuppgifter används inte och utlämnas inte för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring och inte för marknads- och opinionsundersökning och inte för personmatrikel och släktforskning. 

15. Användning av kakor 

I tjänsten används kakor. En kaka är en liten textfil som sänds till och förvaras på användarens dator. En kaka gör det möjligt för tjänsten att känna igen besökare som ofta återkommer till tjänsten, gör det lättare att logga in på sidorna samt möjliggör samlad information om besökare. Kakor skadar inte användarens dator eller filer. Användning av kakor gör det möjligt att tillhandahålla information och tjänster som individualiserats för användare. 

Om tjänstens användare inte vill tillåta användningen av kakor, kan användaren förhindra användningen av dessa i bannern nedtill på sidan eller i webbläsarens inställningar. En del kakor är nödvändiga för att tjänsten och inloggningen ska fungera och därför förutsätter användningen av tjänsten att de godkänns. Användaren kan dock förhindra användningen av kakor som gäller analys.

Läs mer om användningen av kakor på Jobbmarknaden:

16. Loggfiler 

Loggfiler sammanställs över användningen av tjänsten och där registreras händelserader som gäller dataskydd samt tjänstens funktion. De uppgifter som sparats i loggfilen är inte sådana uppgifter som användaren sparat. Av användningsuppgifterna sparas enbart en maskinell kod och IP-adressen. Uppgifterna i loggfilen används enbart för att utreda eventuella funktionsfel och dataskyddsrisker och dataskyddsbrott i tjänsten. Enbart personer som deltar i utredning av nämnda problem har åtkomst till loggfilerna. 

17. Anmälan och klagomål gällande behandlingen av personuppgifter 

Vid behov kan du lämna in besvär eller klagomål om behandlingen av dina uppgifter till dataskyddsombudsmannen. 

Uppdaterad: