Användarvillkor

På den här webbplatsen kan en samarbetspartner skicka en ansökan om anslutning till serviceplattformen (”Jobbmarknaden”) som utvecklats av UF-centret (”Systemansvarig”). Syftet med Jobbmarknaden är att förena arbetssökande och arbetsgivare samt att främja arbetssökandenas möjligheter att hitta tjänsterna som erbjuds av den offentliga sektorn, privata samarbetspartner och tredje sektorn. Alla parter kan använda tjänsten avgiftsfritt, och den är öppen för alla samarbetspartner som producerar tjänster och som uppfyller kraven som anges i dessa villkor.  

Tjänsten håller ännu på att utvecklas, och alla funktioner och egenskaper som beskrivs i dessa användarvillkor är inte ännu i bruk. Den Systemansvariga informerar regelbundet om Tjänstens fortsatta utveckling och nya funktioner. 

Förutsättningen för att ansökan om anslutning ska behandlas är att samarbetspartnern har läst och godkänner de allmänna användarvillkoren nedan. I användarvillkoren ingår instruktioner för hur man ska handla på en serviceplattform som upprätthålls av en offentlig myndighet och vars syfte i huvudsak är att främja arbetssökandes sysselsättning och utbildningsmöjligheter. I separat dokumentation som utarbetats av den Systemansvariga beskrivs Jobbmarknadens tekniska funktioner och funktionsprinciper. 

När man ansluter sig till tjänsten används stark identifiering, vilket förutsätter att våra samarbetspartner loggar in med Suomi.fi-autentisering. Inloggningen görs med personliga inloggningsuppgifter. Efter autentiseringen ska samarbetspartnern godkänna dessa användarvillkor och fylla i uppgifterna som krävs för att behandla anslutningsansökan så att den Systemansvariga kan godkänna ansökan. I ansökan om anslutning anger samarbetspartnern bland annat det serviceområde eller de serviceområden till vilka samarbetspartners verksamhet relaterar. Samarbetspartnern kan uppdatera sina uppgifter på Jobbmarknadens sida ”Egna uppgifter” när hen loggat in som användare. Varje användare som ingår i samarbetspartnerns personal ska bekräfta att de läst de här användarvillkoren när de loggar in i tjänsten för första gången som representant för samarbetspartnern. Att fungera som representant för en samarbetspartner kräver att personen har namnteckningsrätt eller fullmakt i Suomi.fi:s fullmaktstjänst som ger hen tillgång till samarbetspartnernätverket.  

Den Systemansvariga har strävat efter att automatisera godkännandet av anslutningsansökningar, men den Systemansvariga har rätt att genom efterkontroll be samarbetspartnern som lämnade in anslutningsansökan att precisera uppgifterna som angetts om den Systemansvariga har orsak att misstänka att uppgifterna inte är korrekta, eller om samarbetspartners verksamhet är föremål för åtgärder från andra myndigheter som kan förhindra partnern från att använda Jobbmarknaden. 

När tjänstens funktioner utvecklas kan möjligheten att använda vissa av Jobbmarknadens funktioner dessutom förutsätta att man fastställer och bygger tekniska gränssnitt. Behandlingen av personuppgifter för de registrerade juridiska personer (”kund”) som använder tjänsten kräver dessutom att man undertecknar ett separat avtal om behandling av personuppgifter som den Systemansvariga utarbetat samt att följa villkoren som anges i detta avtal.  

För samarbetspartnerna erbjuder Jobbmarknaden ett sätt att aktivt informera om sitt serviceutbud till Jobbmarknaden andra parter; myndigheter, arbetssökande, arbetsgivare och andra privata aktörer. Genom Arbetsmarknadstorget kan arbetssökande i framtiden också ange sitt intresse och ge sitt samtycke till att deras personuppgifter behandlas av samarbetspartnser som fungerar inom olika serviceområden. Syftet med Jobbmarknadens nätverk av samarbetspartner är att göra tjänsterna lättare att hitta och få tillgång till med hjälp av en gemensam plattform. Jobbmarknadens personkunder fastställer själva användningsändamålen för sina personuppgifter samt vem som har tillgång till dem och hur de överlåts till samarbetspartner för behandling. 

 

Under hösten 2016 inledde arbets- och näringsministeriet och UF-centret arbets- och näringstjänsternas reformprojekt TE-digi. Projektets mål på kort sikt var en smidigare kundstyrning som förebygger långvarig arbetslöshet samt tydliga webbtjänster som stöder arbetssökandenas initiativförmåga. 

Jobbmarknaden utvecklas till de offentliga och privata aktörernas gemensamma plattform genom vilken arbetssökande och arbetsgivare får tillgång till den offentliga, privata och tredje sektorns tjänster. Helheten Jobbmarknaden utvecklas hela tiden vidare, och i utvecklingsarbetet drar vi nytta av principerna för gemensam utveckling. Beredningen av Jobbmarknaden har genomförts i samarbete mellan den Systemansvariga och privata samarbetspartner. 

Under hösten 2016 inledde arbets- och näringsministeriet och UF-centret arbets- och näringstjänsternas reformprojekt TE-digi. Projektets mål på kort sikt var en smidigare kundstyrning som förebygger långvarig arbetslöshet samt tydliga webbtjänster som stöder arbetssökandenas initiativförmåga. 

Jobbmarknaden utvecklas till de offentliga och privata aktörernas gemensamma plattform genom vilken arbetssökande och arbetsgivare får tillgång till den offentliga, privata och tredje sektorns tjänster. Helheten Jobbmarknaden utvecklas hela tiden vidare, och i utvecklingsarbetet drar vi nytta av principerna för gemensam utveckling. Beredningen av Jobbmarknaden har genomförts i samarbete mellan den Systemansvariga och privata samarbetspartner. 

Samarbetspartnerna och den Systemansvariga förbinder sig ömsesidigt att följa innehållet i dessa användarvillkor när de använder Jobbmarknaden. Den Systemansvariga kan uppdatera användarvillkoren, och samarbetspartnerna meddelas om förändringarna och godkänner dem genom att fortsätta använda tjänsten. Ändringar som relaterar till användarvillkoren träder i kraft enligt den tidtabell som den Systemansvariga anger. 

Syftet med användarvillkoren är att ge instruktioner och förbinda samarbetspartnerna till att använda Jobbmarknaden i enlighet med de villkor som den Systemansvariga gjort upp samt Finlands lagstiftning och myndighetsbestämmelser. Parterna som ansluter sig till tjänsten förbinder sig till att använda Jobbmarknaden på ett etiskt sätt som följer god sed och tillämplig lagstiftning.  

Det är frivilligt för samarbetspartnerna att ansluta sig till Jobbmarknaden, att använda tjänsten och att lämna den. Den Systemansvariga har rätten och skyldigheten att övervaka att de samarbetspartner som ansluter sig till Jobbmarknaden och som använder det för att informera om sina tjänster uppfyller skyldigheterna som fastställs av Finlands lagstiftning och myndigheter när de använder Jobbmarknaden, genom vilken samarbetspartnern bland annat kan hittas av tjänstens användare.  

När en samarbetspartner ansluter sig till Jobbmarknaden baserar sig den Systemansvarigas övervakningsåtgärder på efterkontroll, och i första hand bekräftas det att samarbetspartnern angett korrekta uppgifter med hjälp av stark autentisering, att godkänna dessa användarvillkor och genom sporadiska kontroller som genomförs av den Systemansvariga där man även kan utnyttja uppgifter som finns i övriga myndigheters offentliga register eller annan typ av myndighetssamarbete. Den Systemansvariga kan kontakta samarbetspartnern till exempel för att precisera uppgifter som angetts i anslutningsansökan eller för att korrigera oklarheter som upptäckts. Om det förutsätts att samarbetspartnern ska lämna in separat dokumentation som berör samarbetspartnerns verksamhet förbinder sig den Systemansvariga att kontrollera förutsättningarna för att ansluta sig till och använda Jobbmarknaden utan obefogade dröjsmål efter att samarbetspartnern lämnat in de dokument eller handlingar som den Systemansvariga bett om. 

De samarbetspartner som ansluter sig till och använder Jobbmarknaden förutsätts utöva sin affärsverksamhet i enlighet med finsk lagstiftning och förpliktande myndighetsbestämmelser. Om det i samband med efterkontrollen upptäcks brister i samarbetspartnerns verksamhet eller om det kommer till den Systemansvarigas kännedom att samarbetspartners verksamhet varit föremål för myndighets- eller andra motsvarande åtgärder på grund av ovannämnda förbrytelse har den Systemansvariga rätt att kräva att samarbetspartnern lämnar in en utredning om saken.  

Om ingen utredning lämnas in eller om samarbetspartnerns verksamhet som strider mot finsk lagstiftning eller förpliktande myndighetsbestämmelser bekräftas av en behörig myndighet har den Systemansvariga rättigheten och skyldigheten att vid behov begränsa samarbetspartnerns verksamhet på Jobbmarknaden tills den lagstridiga verksamheten eller verksamheten som lett till myndighetsåtgärder har korrigerats på vederbörligt sätt. 

Samarbetspartnern ansvarar för att innehållet i alla uppgifter som har anmälts till Jobbmarknadent eller förts in genom gränssnitt är korrekt. Samarbetspartnern är skyldig att uppdatera uppgifterna som förts in. I all sin verksamhet och i alla datainnehåll som publiceras på Jobbmarknaden ska samarbetspartnern beakta de närmare anvisningar och innehållskrav som den Systemansvariga eventuellt gett för tjänstens innehåll. I innehåll som publicerats direkt på Jobbmarknaden (t.ex. servicebeskrivning) ska samarbetspartnern använda finska och/eller svenska, och informationen ska vara i tillgänglig form i enlighet med den Systemansvarigas anvisningar.  

Om det upptäcks brister eller verksamhet som strider mot anvisningarna i samarbetspartners innehåll som publiceras direkt på Jobbmarknaden har den Systemansvariga rätt att redigera innehållet så att det motsvarar de ställda form- och innehållskraven utan att publikationens sakinnehåll ändras. Den Systemansvariga har också rätt att radera bristfälliga innehåll och skicka en anmälan om korrigering beträffande innehållet till samarbetspartnern. Därefter kan samarbetspartnern redigera innehållet i enlighet med anvisningarna och publicera det på nytt. 

Samarbetspartnern ansvarar för att innehållet som förts in i Jobbmarknaden motsvarar Jobbmarknadens innehållskrav som fastställts av den Systemansvariga och den Systemansvarigas anvisningar beträffande innehåll som publicerats självständigt eller förts in i tjänsten. Den Systemansvariga har som mål att göra det möjligt för samarbetspartnerna att genom gränssnitt göra innehåll från sin egen webbplats delvis tillgängligt på Jobbmarknaden, varifrån användarna styrs till samarbetspartnerns webbplats för mer information. Sakinnehållet som samarbetspartnerna hämtar från sin egen webbplats kan också publiceras på engelska och med det ursprungliga sakinnehållet om inte den Systemansvariga bestämmer något annat. 

Om en samarbetspartner skapar innehåll för Jobbmarknaden på den Systemansvarigas uttryckliga begäran eller på uppdrag av den Systemansvariga ska man i innehållet följa den Systemansvarigas anvisningar till exempel beträffande informationens tillgänglighet eller andra formkrav. 

Den Systemansvariga har som mål att samarbetspartnern i sin verksamhet ska skapa innehåll för tjänsten som stöder och främjar Jobbmarknaden mål och vision. Om samarbetspartnerns verksamhet på Jobbmarknaden till exempel beträffande innehållet som publiceras strider mot dessa användarvillkor kan den Systemansvariga i första hand radera publikationerna i fråga och meddela samarbetspartnern om detta. Om verksamheten som strider mot användarvillkoren är fortlöpande kan den Systemansvariga tillfälligt begränsa samarbetspartnerns verksamhet och anvisa samarbetspartnern att korrigera sin verksamhet.  

Samarbetspartnerna förbinder sig till att uppdatera uppgifterna från Jobbmarknaden och att radera eller korrigera uppgifterna om de tagits bort eller redigerats på Jobbmarknaden. 

Samarbetspartnern har rätt att använda kommunikationsmaterial som den Systemansvariga utarbetat för Jobbmarknadens registrerade samarbetspartner på sin egen webbplats eller i sin övriga verksamhet när samarbetspartnern informerar om sin verksamhet som en del av Jobbmarknaden. Samarbetspartnerna förbinder sig att följa de kommunikationsanvisningar som levererats separat av den Systemansvariga. Det är förbjudet att kommunicera om samarbetet på ett sätt som strider mot kommunikationsanvisningarna eller att till exempel använda Jobbmarknaden logon eller varumärken som reserverats för den Systemansvarigas eget bruk. Samarbetspartnerna har inte rätt att fortsätta använda kommunikationsmaterial som reserverats för registrerade samarbetspartner om samarbetspartnerns verksamhet på Jobbmarknaden upphör. 

Samarbetspartnern har rätt att när som helst träda ut ur tjänsten genom en ensidig anmälan. Då vidtar den Systemansvariga inom en rimlig tid åtgärder för att ta bort det material som samarbetspartnern självständigt producerat för tjänsten om inget annat avtalats.  

Om samarbetspartnern på basis av dessa användarvillkor och sitt avtal behandlar personuppgifter är samarbetspartnern skyldig att omedelbart sluta behandla personuppgifterna i enlighet med avtalet om behandling, samt att radera alla personuppgifter som fåtts genom Jobbmarknaden för vilka samarbetspartnern inte kan bevisa sig ha en lagenlig grund för förvarande och användning. Samarbetspartnern har rätt att fortsätta behandla personuppgifter för vilkas del samarbetspartnern blivit registeransvarig och informerat de registrerade i enlighet med lagstiftningen om personuppgifter.  

Beträffande personuppgifter för samarbetspartnerns användare följs de förfarandesätt som beskrivs i dataskyddsbeskrivningen som gäller för samarbetspartner. 

Den Systemansvariga strävar efter att regelbundet ordna samarbetsmöten och andra möjligheter till interaktion med samarbetspartnerna beträffande tjänstens utveckling samt för ömsesidig respons. Information om samarbetsmötenas tidpunkter samt hur och var de genomförs kommer att delas på Jobbmarknaden och övriga kanaler som den Systemansvariga meddelar.  

Det är frivilligt för samarbetspartnerna att delta i samarbetet och den Systemansvariga kommer att informera om det som diskuterats under mötena samt den respons man fått på Jobbmarknaden. 

Den Systemansvariga ansvarar för Jobbmarknadens verksamhet i myndighetsställning samt uppfyller de skyldigheter som tillhör denna ställning i all sin verksamhet. I första hand utvecklas Jobbmarknaden i enlighet med visionen och målsättningarna och i enlighet med de målsättningar och begränsningar som gällande lagstiftning ställer upp. 

Den Systemansvariga ansvarar för skyldigheterna som berör upprätthållandet av Jobbmarknaden samt strävar efter att vidareutveckla Jobbmarknadens innehåll och funktioner så att de motsvarar de mål som ställts upp för tjänsten samt den respons och de förslag för vidareutveckling som man fått in från användarna. Jobbmarknadens allmänna principer och samarbetspartnernas innehålls synlighet till tjänstens användare baserar sig på tekniska lösningar som den Systemansvariga ansvarar för. Jobbmarknadens verksamhet baserar sig på likabehandling av och skapande av lika möjligheter för alla användare, inklusive samarbetspartner. 

Den Systemansvariga kan fastställa möjligheterna att använda tjänsten samt dess funktion, och den Systemansvariga ansvarar inte för att korrigera fel som observerats i tjänstens användbarhet eller för eventuella problem som detta eventuellt orsakat tjänstens användare om inte den Systemansvarigas ansvar baserar sig på myndighetsställning eller tvingande lagstiftning. Den Systemansvariga har också rätt att tillfälligt begränsa användningen av tjänsten för enskilda eller åtskilliga samarbetspartner till exempel av tekniska skäl. 

Den Systemansvariga ansvarar inte för fel i uppgifter som ges av tjänstens användare, men den Systemansvariga har rätten och skyldigheten att radera eller korrigera felaktiga uppgifter eller vidta andra åtgärder som behövs för att korrigera dem. 

När Jobbmarknadens utvecklingsarbete fortskrider har den Systemansvariga som mål att regelbundet utarbeta rapporter som relaterar till Jobbmarknadens användning och effektivitet som publiceras i tjänsten. Den Systemansvariga kan också utarbeta specifika rapporter om enskilda samarbetspartners användning av tjänsten som delges ifrågavarande samarbetspartner för deras bruk. Avsikten är att hela tiden uppdatera rapporteringens innehåll när tjänsten utvecklas, och samarbetspartnerna kommer att informeras om detta. 

Den Systemansvariga förbinder sig inte till att skapa rapporter under Jobbmarknadens utvecklingsskede. 

Under Jobbmarknadens utvecklingsskede önskas det att samarbetspartnerna aktivt utbyter information med den Systemansvariga så att man kan följa upp tjänstens utvecklingsarbete och olika funktioners effektivitet. I första hand kommer man att be om uppgifter genom enkäter och andra blanketter som kan fyllas i och som också kan innehålla öppna frågor. Det är frivilligt att besvara enkäterna och olika begäran om respons under Jobbmarknadens utvecklingsskede.  

Om den Systemansvariga i ett senare skede kräver rapportering eller någon annan typ av informationsutbyte av samarbetspartner som registrerat sig i Jobbmarknaden som en förutsättning för användning av tjänsten kommer man tydligt att informera om detta minst tre (3) månader före ändringen träder i kraft.  

Ett av Jobbmarknadens främsta mål är att främja möten mellan arbetstagare och arbetsgivare, och i samband med detta kan man behandla personuppgifter. En samarbetspartner kan ansluta sig till Jobbmarknaden utan att behandling av personuppgifter ingår i verksamheten. Som registeransvarig för Jobbmarknaden ansvarar den Systemansvariga för behandlingen av de personuppgifter som angetts i samband med registreringen i tjänsten på det sätt som konstateras i dataskyddsbeskrivningen som gäller samarbetspartner.  

För uppgifter som samarbetspartnerna fört in i tjänsten med hjälp av gränssnitt eller andra metoder som kan innehålla personuppgifter fungerar ifrågavarande samarbetspartner som registeransvarig, och den Systemansvariga behandlar inte dessa personuppgifter. Samarbetspartnern ansvarar för att den har rätt att föra uppgifterna till Jobbmarknaden för publicering, till exempel innehåll i arbetsannonser.  

Om samarbetspartnern samlar eller behandlar personuppgifter som man fått tillgång till genom Jobbmarknadenansvarar samarbetspartnern självständigt för personuppgifternas korrekta behandling och för att följa gällande dataskyddslagstiftning. 

Personuppgifterna i tjänsten ska alltid behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. 

Om samarbetspartnern vill delta i att erbjuda Jobbmarknadens tjänster som behandlare av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen är den skyldig att godkänna och följa avtalet för behandling av personuppgifter som den Systemansvariga utarbetat före den Systemansvariga kan göra det möjligt för samarbetspartnern att behandla personuppgifter. Dessutom ska samarbetspartnern följa eventuella närmare anvisningar som getts av den Systemansvariga, som fungerar som registeransvarig för personuppgifterna i Jobbmarknaden.  

Avtalet för behandling av personuppgifter kan sedan fås av den Systemansvariga om det görs möjligt för samarbetspartnern att behandla personuppgifter, till exempel som en del av sysselsättningsfrämjande tjänster. Denna funktion är inte ännu i bruk under tjänstens utvecklingsskede, och närmare information om dess ibruktagande samt mer specifika krav som ställs för samarbetspartnerna kommer att ges separat. 

Användningen av personuppgifter för andra ändamål än de som konstateras i avtalet om behandling av personuppgifter är strängt förbjudet. Samarbetspartnern ska beakta datasäkerhet i sin verksamhet samt följa eventuella instruktioner som den Systemansvariga ger om datasäkerhet, och även i allmänhet beakta datasäkerheten när man behandlar personuppgifter som fåtts från Jobbmarknaden.  

I sin verksamhet följer den Systemansvariga i första hand lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Den Systemansvariga kan utarbeta statistik samt andra motsvarande data som baserar sig på användningen av Jobbmarknaden samt samarbetspartnernas och andra användares respons och rapporter för publicering utan separat medgivande. 

Den Systemansvariga har som mål att med hjälp av tekniska lösningar också genomföra till exempel rapporter om enskilda samarbetspartner eller statistik om Jobbmarknaden effektivitet eller andra liknande ämnen för Jobbmarknadens parter. Om dessa innehåller uppgifter som samarbetspartnern lagt upp på Jobbmarknaden eller fört in med hjälp av gränssnitt och som samarbetspartnern definierar som affärs- eller yrkeshemligheter förbinder sig den Systemansvariga att behandla uppgifter om enskilda samarbetspartner, till exempel rapporter, som konfidentiella.  

Den Systemansvariga kan ändå sammanställa statistikrapporter som innehåller flera samarbetspartnerspecifika rapporter i vilka man inte kan upptäcka eller urskilja uppgifter som relaterar till en viss samarbetspartner. Statistikrapporterna innehåller inga metoder, marknadsföringsmetoder eller andra motsvarande fakta som samarbetspartnerna definierar som affärs- eller yrkeshemligheter och som kommit till den Systemansvarigas kännedom genom användningen av tjänsten eller samarbetsmötena om de inte annars är allmänt tillgängliga. 

Den Systemansvariga överlåter inga konfidentiella uppgifter till tredje parter om inte uppgifterna måste överlåtas på basis av lagstiftning eller en myndighetsbestämmelse. Den Systemansvariga kan ändå använda uppgifterna för att utveckla Jobbmarknaden eller eventuellt annat separat överenskommet samarbete på det sätt som man kommit överens om med ifrågavarande samarbetspartner.  

När samarbetspartner ansluter sig till tjänsten förbinder de sig att följa Jobbmarknadens användarvillkor. En samarbetspartner kan avlägsnas från Jobbmarknaden om den inte följer användarvillkoren, inte uppfyller de allmänna lämplighetskraven för att ansluta sig till tjänsten och använda Jobbmarknaden, eller har konstaterats bryta mot finsk lagstiftning eller myndighetsbestämmelser i sin verksamhet. 

Vid ringa försummelser eller förbrytelser strävar den Systemansvariga i första hand efter att förhandla med samarbetspartnern för att korrigera saken före samarbetspartnern hindras från att använda Jobbmarknaden. Man kan söka ändring i den Systemansvarigas beslut i enlighet med dessa användarvillkor och finsk lagstiftning. 

Om samarbetspartnern avlägsnas från Jobbmarknaden är samarbetspartnern skyldig att omedelbart sluta behandla personuppgifterna i enlighet med avtalet om behandling, samt att radera alla personuppgifter som fåtts genom Jobbmarknaden för vilka samarbetspartnern inte kan bevisa sig ha en lagenlig grund för förvarande och användning. 

Rättelse i beslut som fattats av den Systemansvariga och som påverkar samarbetspartnern får sökas på det sätt som bestäms i förvaltningslagen (434/2003). 

Den Systemansvariga kan fatta följande beslut som påverkar samarbetspartnern: 

  1. Avslå anslutningsansökan, motiveringarna skickas till samarbetspartnern. 

  1. Verksamhet på Jobbmarknaden som strider mot användarvillkoren och som leder till att verksamheten på Jobbmarknadentillfälligt begränsas. 

  1. Ett väsentligt brott mot användarvillkoren på Jobbmarknaden som leder till tillfälligt avlägsnande från Jobbmarknaden. 

  1. Väsentliga och fortlöpande brott mot användarvillkoren på Arbetsmarknadstorget som leder till permanent avlägsnande från Jobbmarknaden. Om en samarbetspartner avlägsnas permanent från Jobbmarknaden har samarbetspartnern möjlighet att på nytt söka sig till Jobbmarknaden genom att lämna in en ny anslutningsansökan sex (6) månader efter beslutet. 

Ett beslut i enlighet med punkt 2 kan verkställas omedelbart om det är nödvändigt för att trygga Jobbmarknadens offentliga pålitlighet, på grund av tydligt missbruk, på grund av lagstridig publikationsverksamhet, eller för att beskydda Jobbmarknadens användares personuppgifter. Då kontaktar den Systemansvariga omedelbart samarbetspartnern för att korrigera situationen och reda ut saken.  

Rättelseyrkande kan skickas till den Systemansvariga antingen via e-post eller per post. 

Elektroniska rättelseyrkanden: kirjaamo.keha(at)ely-keskus.fi

Rättelseyrkanden per post: 

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

PL 1000, 50101 Mikkeli

Den Systemansvariga behandlar rättelseyrkanden brådskande och skickar ett beslut i ärendet till ifrågavarande samarbetspartner.  

Om samarbetspartnern korrigerar sitt felaktiga förfarande under rättelseyrkandets behandlingstid kan samarbetspartners rättigheter att använda Arbetsmarknadstorget återinföras före ett beslut fattas i ärendet.  

På Jobbmarknaden följs finsk lagstiftning och förpliktande myndighetsbestämmelser.

Uppdaterad: