Tjänster för arbetssökande under det kommunala sysselsättningsförsöket

I de kommunala sysselsättningsförsöken överförs en del av arbets- och näringsbyråernas uppgifter som gäller vissa kundgrupper genom lagstiftning till kommunerna som deltar i de kommunala sysselsättningsförsöken. De regionala försöken inleddes 1.3.2021. Alla kommunala försök avslutas 31.12.2024.

Efter att kommunförsöket inletts övergår en del av de arbetssökande kunderna till att bli kunder hos kommunerna och en del stannar kvar hos arbets- och näringsbyrån. Då en kund överförs till ett kommunförsök, ansvarar i huvudsak kundens hemkommun för kundens tjänster.  

Under kommunförsöket erbjuds arbetsgivarkunderna fortfarande arbetsgivar- och företagstjänster från arbets- och näringsbyrån. Det lönar sig dock för arbetsgivarna att beakta kommunförsökets inverkan på uträttandet av ärenden bland annat i fråga om ansökan om lönesubvention.  

Du behöver inte själv ta reda på om du är kund inom kommunförsöket

Om din kundrelation överförs från arbets- och näringsbyrån till kommunförsöket får du information om det antingen per brev eller elektroniskt via Mina e-tjänster och du kontaktas via kommunförsöket i ditt område. Arbets- och näringsbyrån kan också lämna ut informationen personligen. 

Om din kundrelation förblir hos arbets- och näringsbyrån kommer det ingen separat anmälan om detta och det uppstår inga ändringar i ärendehanteringen.  

Anmäl dig alltid som arbetssökande via arbets- och näringsbyråns tjänst Mina e-tjänster, oavsett om du är kund hos kommunförsöket eller arbets- och näringsbyrån.  

När du anmäler dig som arbetssökande under försöket får du i mottagningsanmälan information om vart din kundrelation hör.

Kommunförsökets kundgrupper 

Du är kund inom kommunförsöket om du har anmält dig som arbetssökande och din hemkommun hör till det regionala kommunförsöket samt om du är arbetslös, permitterad, sysselsatt eller omfattas av sysselsättningsfrämjande service och något av följande gäller dig. 

  • Du har inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning, utan får arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning från FPA. 
  • Ditt modersmål är något annat än finska, svenska eller samiska eller ditt medborgarskap är något annat än finskt. 
  • Du är under 30 år. 

Om du inte vet om du är kund inom kommunförsöket eller arbets- och näringsbyrån kan du kontrollera det i Mina e-tjänster. På din begäran kan informationen också skickas till dig per brev. 

Inledande av jobbsökning och ansökan om utkomstskydd för arbetslösa  

Såväl kommunförsökets som arbets- och näringsbyråns kunder anmäler sig som arbetssökande i Mina e-tjänster. Kommunförsöket medför ingen ändring i ansökan om utkomstskydd från FPA eller arbetslöshetskassan. Jobbsökningen ska vara i kraft när du ansöker om utkomstskydd för arbetslösa.  

Sysselsättningsplanens giltighet 

Sysselsättningsplanen som du gjort upp vid arbets- och näringsbyrån förpliktar dig också när du blir kund inom kommunförsöket, ända tills en ny plan görs upp för dig där. Planen och de överenskomna uppgifterna finns i tjänsten Mina e-tjänster. 

Kundrelationens varaktighet 

Om du är kund inom kommunförsöket förblir din kundrelation i din hemkommun under hela försöket, dvs. fram till 31.12.2024. Om du under prövningen sysselsätts i en visstidsanställning och blir arbetslös på nytt, kvarstår din kundrelation i kommunförsöket. 

Att uträtta ärenden på svenska i enspråkiga kommuner 

Tvåspråkiga kommuner som hör till försöket är Esbo, Hangö, Helsingfors, Karleby, Borgå, Raseborg, Åbo och Vanda. Övriga kommuner som hör till försöket är enspråkiga. Enligt språklagen har du som kund rätt att använda finska eller svenska då du uträttar ärenden hos en myndighet. Om dina tjänster håller på att övergå till en enspråkig försökskommun, men du vill få service på svenska, kan du förbli kund hos arbets- och näringsbyrån. Kontakta i detta fall arbets- och näringsbyrån. 

Flytt till en annan kommun 

Om du flyttar och din hemkommun ändras, överförs också din kundrelation till din nya hemkommun, om din nya hemkommun hör till det regionala kommunförsöket. Om hemkommunen inte ingår i kommunförsöket, överförs din kundrelation till arbets- och näringsbyrån. Du meddelas om vart din kundrelation flyttas. 

Läs mera
Mer information

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

 

 

Uppdaterad: