En funktionsnedsättnings eller sjukdoms inverkan på arbetsförmågan (partiell arbetsförmåga)

En skada eller sjukdom påverkar i allmänhet inte utförandet av arbetet, möjligheterna att få en arbetsplats eller valet av bransch. Ibland kan de dock försämra dina möjligheter att få ett arbete eller behålla din arbetsplats. När du väljer yrke eller utbildning ska du förutom intresse och preferenser också beakta eventuella begränsningar som din funktionsnedsättning eller sjukdom medför.

En sjukdom eller funktionsnedsättning kan försämra din arbets- och funktionsförmåga, men det innebär inte nödvändigtvis att du är helt arbetsoförmögen. Dina möjligheter att arbeta och hitta en lämplig arbetsplats förbättras då 

  • arbetet har valts och dimensionerats på rätt sätt
  • arbetsuppgifterna och arbetsmiljön är skräddarsydd
  • kunnandet och utbildningen är tillräcklig
  • du får arbets- och näringstjänsternas eller kommunförsökets stöd för sysselsättning.

En expert på din arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket hjälper dig när du behöver information om dina möjligheter att få arbete och behålla din arbetsplats trots funktionsnedsättning eller sjukdom. Vänd dig till arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket när du funderar på svar på följande frågor.

  • Hurdant arbete eller hurdan utbildning passar mig?
  • Kan jag fortsätta i mitt arbete eller borde jag överväga att byta yrke?
  • Vilken instans är rätt för att erbjuda mig rehabilitering?
Mer information

Sysselsättningen och möjligheterna att stanna kvar i arbetslivet kan stödas på olika sätt

Ett särskilt servicebehov till följd av en funktionsnedsättning eller sjukdom kan beaktas i samband med alla offentliga arbetskraftstjänster. Du behöver inte vara ensam. Du kan fundera på frågor som gäller din sysselsättning till exempel tillsammans med en arbetstränare. Även kommunens socialväsende kan tas med i diskussionerna.

Dessutom kan du behöva annat stöd och rehabiliteringsalternativ för att komma in i arbetslivet eller stanna kvar i ditt arbete.

Ifall din arbetslöshet har dröjt mer än sex månader, och du inte ännu har hittat passligt jobb, utbildning eller sysselsättningsfrämjande service, ordnar arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket samtal om jobbsökning med dig. Samtalens mening är att hitta de bästa tjänsterna som stöder din arbetssökan. Du får en aktiveringsplan, vars syfte är att förbättra dina sysselsättningsmöjligheter och förbättra din livskompetens. 

Läs mer

Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP)

Du kan ha möjlighet att få sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen, dvs. TYP, om din sysselsättning försvåras av problem med livskompetensen, begränsningar i din funktionsförmåga eller om din arbetsförmåga annars är nedsatt.

Läs mer

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte kan vara en lämplig lösning när du återvänder till arbetslivet efter långvarig arbetslöshet, inleder din karriär eller rehabiliteras på grund av sjukdom eller svåra tider. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är riktad till personer som inte kan delta i de tjänster som arbets- och näringstjänsterna eller försökskommunen erbjuder.

Läs mer

Yrkesval och karriärvägledning samt utbildningsrådgivning

Yrkesval och karriärvägledning samt utbildningsrådgivning hjälper dig att utreda lämpliga alternativ till exempel när du är osäker på vilken bransch som skulle vara lämplig för din arbetsförmåga. Tjänsterna kan också vara till hjälp när ditt nuvarande arbete eller yrke inte längre lämpar sig för dig eller om du vill söka nya uppgifter av andra orsaker.

Tjänster

Jobbsökarträning och karriärträning

Under jobbsökarträningen lär du dig söka jobb målinriktat och självständigt. Under karriärträningen får du information, rådgivning, handledning och stöd för att tydliggöra dina yrkesvals- och karriärsalternativ, söka till utbildningar och förbättra din arbetslivsberedskap.

Tjänster

Arbetsprövning

Med hjälp av arbetsprövning kan du känna efter hur belastande arbetet är och utreda om det är lämpligt för din arbetsförmåga.

Tjänster

Arbetsträning

Arbetstränaren hjälper dig personligen när du söker en lösning som passar din arbetsförmåga.

Tjänster

Lönesubvention

Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som arbets- och näringstjänsterna kan bevilja arbetsgivaren för lönekostnaderna för en arbetslös arbetssökande och som ersättning för den tid som används för arbetshandledning. Arbetsgivaren kan beviljas lönesubvention också om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som påverkar förmågan att klara av uppgifterna.

Diskutera med en sakkunnig vid din arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket om arbetsgivaren kan få lönesubvention för att anställa dig. Om subventionen kan beviljas lönar det sig att nämna detta för arbetsgivaren när du söker arbete.

När du avtalar om lönesubventionerat arbete med arbetsgivaren, berätta om du är kund hos arbets- och näringsbyrån eller inom kommunförsöket. Arbetsgivaren behöver informationen för att göra ansökan om lönesubvention.

Om får sysselsättning med lönesubventionsarbete i din hemkommun, dvs. kommunen ansöker om lönesubvention eller om lönesubventionen finansieras av Europeiska socialfonden, beviljas lönesubventionen av arbets- och näringsbyrån.

Tjänster

Hälsoundersökning för arbetslösa och andra hälsovårdstjänster

Det lönar sig för dig att utreda ditt hälsotillstånd om det inte har kontrollerats på länge eller om du tycker att det har skett förändringar i det. Om du är arbetslös ansvarar arbets- och näringstjänsterna eller kommunförsöket för att ordna bedömningen av din arbets- och funktionsförmåga. Du behöver ett läkarutlåtande för att kunna delta i tjänster som främjar arbetsförmågan.

Ditt hälsotillstånd kan utredas

  • vid en hälsoundersökning för arbetslösa, om du är arbetslös,
  • inom företagshälsovården, om du arbetar eller
  • inom studerandehälsovården, om du är studerande.
Mer information

Arbets- och näringstjänsternas experter och samordnare för arbetsförmågan

Den sakkunniga vid din arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket ansvarar för att hänvisa dig till tjänster som är lämpliga för din arbets- och funktionsförmåga.

Vid arbets- och näringsbyråerna arbetar dessutom utsedda samordnare för arbetsförmågan som hjälper arbetsgivare att sysselsätta partiellt arbetsföra samt stöder arbetssökande i frågor som gäller arbetsförmåga och sysselsättning. Samordnaren för arbetsförmågan stöder dig alltså i alla skeden i anslutning till att få sysselsättning eller stanna kvar i arbetslivet.

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket stöder din hemkommun dig i frågor som gäller arbetsförmåga och sysselsättning.

Du har också tillgång till telefontjänsterna.

Mer information

Navigatorerna

Om du är under 30 år kan ett besök vid Navigatorn hjälpa dig att börja kartlägga din arbetsförmåga. Navigatorn ger dig information och handledning till exempel i frågor som gäller studier, sysselsättning och en smidig vardag.

Mer information

Rehabilitering

Rehabilitering kan vara till hjälp för dig när en funktionsnedsättning eller sjukdom försvårar dina studier, ditt arbete eller din förmåga att klara dig i olika skeden av livet.

Rehabilitering ordnas av FPA, den offentliga hälso- och sjukvården, företagshälsovården, kommunens socialservice, handikapporganisationerna, trafik- och olycksfallsförsäkringsanstalterna samt arbetspensionsbolagen. FPA och trafik- och olycksfallsförsäkringsanstalterna kan också trygga din utkomst under den tid du deltar i rehabiliteringen. De kan också ersätta kostnader för deltagande i rehabilitering.

Yrkesinriktad rehabilitering kan hjälpa dig att välja en lämplig bransch, hitta sysselsättning, stanna kvar i arbetslivet eller återvända till arbetslivet trots din sjukdom. Trafik- och olycksfallsförsäkringsanstalterna, arbetspensionsbolagen och FPA ordnar lagstadgad yrkesinriktad rehabilitering. För att man ska få rehabilitering ska vissa krav uppfyllas.

Av din läkare eller FPA kan du få reda på vilken rehabilitering du kan söka till. Även en sakkunnig vid din arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket kan hjälpa dig att utreda dina möjligheter till rehabilitering.

Mer information

Työkanava

Jobbkanalen är ett statsägt bolag, som anställer partiellt arbetsföra personer som har det allra svårast att få sysselsättning. De som anställs av bolaget står i arbetsavtalsförhållande till bolaget, som sedan förmedlar deras arbetsinsats vidare till företag, civilsamhällesorganisationer, offentliga samfund eller privata personer som behöver arbetskraft.

För att kunna söka dig till Jobbkanalen, ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande till arbets- och näringsbyrån. Experten på arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket bedömer din lämplighet enligt de lagstadgade kriterierna. Beslutet om din lämplighet för att anställas på Jobbkanalen fattas av arbets- och näringsmyndigheten. Du kan inte självständigt ansöka till Jobbkanalen.

Mer information

Intyg för en partiellt arbetsför arbetssökande 

Som kund hos arbets- och näringstjänsterna kan du be din arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket om ett intyg över att du är införd i arbets- och näringstjänsternas kundregister som partiellt arbetsför arbetssökande. Syftet med intyget är att underlätta sysselsättningen av partiellt arbetsföra arbetssökande hos storarbetsgivare. När du har fått intyget ska du lämna det till arbetsgivaren.

Mer information

Förmågaren®

Förmågaren eller Kykyviisari är en avgiftsfri självutvärderingsmetod av arbets- och funktionsförmågan för alla i arbetsför ålder. Med hjälp av Kykyviisari-förfrågan kan du utreda din egen situation, dina styrkor och dina utvecklingsobjekt.

Läs mer

Arbetsförhållandena kan ordnas så att de motsvarar din arbetsförmåga

Arbetsgivaren är både skyldig och ofta också villig att anpassa arbetet och arbetsförhållandena i rimlig utsträckning, om det eliminerar den olägenhet som funktionsnedsättningen eller sjukdomen förorsakar i arbetet.

Anpassningar i arbetet

Om en sjukdom eller en funktionsnedsättning hindrar dig från att utföra ditt arbete kan arbetet anpassas på arbetsplatsen. Med anpassningar avses ändringar i arbetet där din arbetsbeskrivning och dina uppgifter anpassas så att de bättre motsvarar och stöder din kompetens och arbetsförmåga.

Läs mer

Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

För att du ska få eller behålla en arbetsplats kan det krävas förändringar på arbetsplatsen. Det kan också hända att du behöver hjälp med vissa arbetsuppgifter.

Arbetsgivaren kan också beviljas stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen. Diskutera med en sakkunnig vid din arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket om arbetsgivaren kan få stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen om du anställs.

Du kan diskutera saken inom företagshälsovården om du redan arbetar och om ändringar borde göras på din arbetsplats för att stöda din arbetsförmåga. Om stöd kan beviljas lönar det sig att nämna detta för din arbetsgivare.

Tjänster

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

 

Uppdaterad: