Tillgång till och matchning av arbetskraft

Med rapporten Tillgång och matchning av arbetskraft kan du bekanta dig med utvecklingen av arbetsmarknadssituationen inom olika branscher och yrken på landskapsnivå.

Vad innehåller rapporten?

Med hjälp av rapporten får du till exempel fram förteckningar över yrken med arbetskraftsbrist i ditt landskap. Du kan också granska i vilka yrken det finns ett överutbud av arbetskraft eller i vilka yrken det förekommer matchningsproblem, dvs. situationer där det samtidigt finns mycket arbetslöshet men också lediga arbetsplatser. I rapporten hittar du också information om lönenivån för olika yrken och särdragen hos lediga arbetsplatser.

Du har tillgång till olika visualiseringar, såsom kartmönster, Beveridge-kurvor, yrkesförteckningar och stapeldiagram.

Rapporten kombinerar information om olika yrkesgruppers sysselsättning, arbetslöshet, arbetskraft, lediga arbetsplatser och löner. Uppgifterna härstammar från arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik, Statistikcentralens sysselsättningsstatistik, Statistiken över lediga arbetsplatser, statistiken Lönestruktur samt Inkomstregistrets statistik över löner och arvoden. Rapporten innehåller uppgifter från olika register från och med juli 2014.

Begäran om stöd och frågor

Tekniska frågor

UF-centret, Mylly tekniskt stöd: mylly.tekninentuki@ely-keskus.fi

Frågor om innehållen i rapporterna

UF-centret, ledning genom kunskap: tietopalvelu.keha@ely-keskus.fi

Informationskällor

  • Arbetsförmedlingsstatistik 1910. Månadsuppgifter om arbetssökande klienter (hela materialet)
  • Arbetsförmedlingsstatistik 2910. Månadsuppgifter om lediga arbetsplatser (hela materialet)
  • Sysselsatta, Statistikcentralen, material som beställts separat
  • Löneuppgifter, Statistikcentralen, material som beställts separat
  • Inkomstregisterdata, Statistikcentralen, material som beställts separat

Klassificeringar

  • Näringsgrensindelning OEF-branschgruppering
  • Landskaps-kommunklassificering (Statistikcentralen)
  • Yrkesklassificering (Statistikcentralen)

Uppdatering av materialet

Materialet uppdateras varje månad i samband med publiceringsdatumet för arbetsförmedlingsstatistiken. Tidpunkterna för uppdateringen av uppgifter som gjorts som separat beställning varierar.