Ungdomsgaranti

Syftet med ungdomsgarantin är att främja ungas placering i utbildning och på arbetsmarknaden, förhindra långvarig arbetslöshet och förebygga utslagning.

Ungdomsgarantin gäller dig om du är arbetslös och har anmält dig som arbetssökande och

  • antingen är under 25 år eller
  • är under 30 år och du har utexaminerats under de senaste 12 månaderna.

Ungdomsgarantin gäller dig oberoende av om du slutfört en yrkesutbildning eller inte.

När du har anmält dig som arbetssökande gör du upp en sysselsättningsplan i samarbete med arbets-och näringsbyrån eller en sakkunnig inom kommunförsöket. Där kommer man överens om uppgifter och tjänster som främjar din sysselsättning.

Läs mera

Ungdomsgarantin garanterar att du innan du har varit arbetslös i tre månader, erbjuds

  • arbete,
  • utbildning,
  • arbetsprövning,
  • jobbsökar- eller karriärträning,
  • startpeng,
  • lönesubventionerat arbete eller
  • yrkesvals- och karriärplaneringstjänster.

Om din arbetslöshet drar ut på tiden får du service under hela din arbetslöshet. Målet är att du hittar din egen plats i arbetslivet.

Ungdomsgarantin förutsätter också egen aktivitet. Du är till exempel skyldig att söka till en utbildning som leder till examen och som ger yrkesfärdigheter på våren, även om du deltar i arbetsprövning eller någon annan sysselsättningsfrämjande tjänst som du kommit överens om med din expert. Om du inte söker till en utbildning kan följden bli en sanktion enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Ungdomsgarantin förverkligas också när du hänvisas till annan än offentlig sysselsättningsfrämjande service, till exempel kommunens social- eller hälsovårdstjänster. Detta måste avtalas om i sysselsättningsplanen.

Mer information får du av AN-byråns eller kommunförsökets expert samt från arbets- och näringsministeriets anvisning.

Mer information

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

 

 

Uppdaterad: