AN24, KOTO24, UF-centret-24 – tre stora reformer

För närvarande pågår lagreformer i stor skala gällande ordnandet av arbets- och näringstjänster samt integrationslagen, eller mer informellt AN24 och KOTO24. Lagreformerna har många beröringspunkter med varandra och deras implementering behandlas därför som en helhet. Samtidigt förnyas UF-centrets uppgifter så att UF-centret i fortsättningen betjänar kommunerna i produktionen av arbetskrafts- och integrationstjänster.

Reformen av AN-tjänsterna 2024 för tjänsterna nära person- och företagskunder

Fungerande arbetskrafts- och näringstjänster står i centrum när man strävar efter att sysselsätta arbetstagare så snabbt och smidigt som möjligt. Som bäst bereds en historiskt stor lagreform vars syfte är att överföra AN-tjänsterna till kommunerna och sysselsättningsområdena 1.1.2025.

Varför har ett så stort projekt inletts? Reformen är en viktig del av regeringens sysselsättningsåtgärder som helhet. Målet är att ordna sysselsättningstjänsterna så att de så effektivt som möjligt stöder kommunernas och regionernas livskraft och konkurrenskraft, ökar sysselsättningen och utnyttjar de många möjligheterna i det kommunala ekosystemet: sysselsättningen effektiviseras när samma anordnare ansvarar för sysselsättningstjänsterna, kommunens utbildningstjänster och näringstjänsterna.

Överföringen av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna för tjänsterna närmare kunderna – såväl arbetssökande som arbetsgivare. Kommunerna och regionerna har goda utgångspunkter för att erbjuda kunderna målinriktade och skräddarsydda tjänster för den lokala arbetsmarknadens behov, varvid man kan beakta lokala situationer både i hanteringen av arbetslösheten och i lösningen av bristen på arbetskraft.

Regeringspropositionen om överförandet av arbets- och näringstjänsterna antogs av riksdagen den 1 mars 2023. Organiseringsansvaret för tjänsterna överförs till kommunerna den 1 januari 2025.

Mer information

Totalreformen av integrationslagen (KOTO24) stärker sysselsättningen bland invandrare och förtydligar aktörernas ansvar

Syftet med integrationslagen är att stärka invandrarnas sysselsättning, färdigheter som stöder sysselsättningen, språkkunskaper och delaktighet i samhället. Syftet med lagen är också att främja jämställdhet, likabehandling och positiv växelverkan mellan olika befolkningsgrupper.

Integrationslagen revideras så att den motsvarar riksdagens förutsättningar (riksdagens revisionsutskotts rapport) att främja integrationen. Dessutom har flera förändringar i verksamhetsmiljön skett och är under beredning – bland annat inledandet av välfärdsområdena, social- och hälsovårdsreformen och reformen av AN-tjänsterna. Dessa reformer påverkar myndighetsansvaret för främjandet av integrationen.

Totalreformen av integrationslagen är kopplad till reformen av AN-tjänsterna. I samband med reformen av AN-tjänsterna överförs ansvaret för att främja integrationen av de integrationsklienter som är kunder hos AN-tjänsterna till kommunen. Utarbetandet av integrationsplanerna för invandrare som är utanför arbetsmarknaden hör enligt integrationslagen också till kommunernas ansvar. Koto-digi producerar ett eget kundinformationssystem för detta ändamål. Ansvaret för att ordna integrationstjänster som ordnas i form av arbetskraftstjänster, såsom integrationsutbildning, överförs också till kommunen. 

Totalreformen av integrationslagen kan följas bland annat via arbets- och näringsministeriets och kompetenscentret för integrations kommunikationskanaler samt via webbtjänsten kotoutuminen.fi och Partnerskapsplattformen som är riktade till yrkespersoner. Partnerskapsplattformen kräver registrering.

Mer information

Verkställandet av reformerna bereds i ett omfattande samarbete med intressentgrupper

Samtidigt med riksdagens behandling är beredningen av reformens verkställandefas i full gång. Kärnan i beredningen är för närvarande utarbetandet av ett gemensamt program för verkställande av AN24- och KOTO24-reformerna. Programmet bereds av ett omfattande beredningsnätverk: reformens alla centrala aktörer och intressentgrupper samt representanter för personalen är representerade i nätverket. Avsikten är att programmet ska vara klart före april 2023, varefter det ska förankras och genomföras.

I programmet för verkställande fastställs bland annat hur verkställandets statliga styrning och stöd organiseras och hur den riksomfattande beredningen koordineras enligt ämnesområde. Dessutom beskrivs förfaringssätten för genomförandet av reformen – till exempel överlåtelse av företag, reformutbildning för statens och kommunernas personal, regional beredning (där kommunerna har ansvar för att leda arbetet), centrala kontaktytor, såsom i fråga om välfärdsområden – samt tidtabellen för genomförandet. Syftet med programmet är att utnyttja praxis och lärdomar som redan konstaterats vara goda och som finns från kommunförsöken med sysselsättning och programmet för arbetsförmåga.

Målet som styr beredningen är en kontrollerad övergång, vilket innebär att arbetskraftsmyndigheternas alla centrala funktioner och tjänster är klara att tas i bruk när ansvaret för att ordna tjänsterna överförs till kommunerna och sysselsättningsområdena 1.1.2025.

UF-centret förnyas för att stödja kommande arbetskrafts- och integrationsmyndigheter i produktionen av tjänster

UF-centrets verksamhet inleddes 2015 som ett gemensamt utvecklings- och förvaltningscenter för NTM-centralerna och AN-byråerna. I och med de pågående AN24- och KOTO24 -reformerna kommer UF-centrets uppgifter att öka. Den kommer att ansvara bland annat för produktionen av riksomfattande informationssystemtjänster och rådgivningstjänster för arbetskrafts- och integrationsuppgifter, stödtjänster för kunskapsbaserad ledning, uppgifter i anslutning till utkomstskydd och lönegaranti samt produktionen av Work in Finland-verksamheten i samarbete med Business Finland. I samband med reformen av UF-centret säkerställs också ett högklassigt och effektivt genomförande av UF-centrets nuvarande tjänster även i fortsättningen.

UF-centret förnyas samtidigt och i nära samarbete med AN24- och KOTO24 -reformerna.

 

Samarbetsplattformen för de verkställande