Regionala utvecklingsutsikter: Tillgången på arbetskraft utgör alltjämt ett problem

Nyheter

Utmaningarna i fråga om tillgången på arbetskraft blir allt större och det råder brist på arbetskraft på flera håll i landet.

kesatyo-kasvihuone

Det har redan länge varit tal om bristen på arbetskraft inom social- och hälsovården, men det förekommer dock också problem inom industrin, jordbruket, servicebranschen och byggbranschen.

Trots kriserna har sysselsättningen utvecklats i en positiv riktning, men under den senaste tiden har den positiva utvecklingen avtagit på olika håll i landet. Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stark. Inom den närmaste framtiden kommer dock den fortsatta osäkerheten i det ekonomiska läget att försvaga efterfrågan på arbetskraft. Arbetslösheten förutspås minska i 12 ekonomiska regioner under det följande halvåret, och om ett år minskar arbetslösheten redan i 36 ekonomiska regioner.

Vad är Regionala utvecklingsutsikter?

Regionala utvecklingsutsikter, som publiceras två gånger om året, är närings-, trafik- och miljöcentralernas och de andra regionutvecklarnas gemensamma bild av nuläget och utsikterna i regionerna för den närmaste framtiden.Bedömningsobjekt är näringslivet och företagsverksamheten, arbetslöshetens omfattning och struktur samt tillgången på kompetent arbetskraft. Översikten har tagits fram i april detta år.

Läs mer

Mer information