Pilotprojekt inom arbets- och näringstjänsterna Botnia Job

Blogg
osoittaa-nayttoa

För att inom området för Österbottens TE-byrå utveckla serviceprocessen för partiellt arbetsföra samt för att främja sysselsättnings- och utbildningsmöjligheterna genomförs följande åtgärder:

 • Karriärstigen -projektet (Vasa Settlementförening Rf, inledning 08/2021)
  • marknadsförs och erbjuds information till arbetsgivare om olika stödformer för sysselsättning av partiellt arbetsföra + erbjuds konkret stöd gällande sysselsättning av partiellt arbetsföra arbetstagare
  • sökes nya sysselsättningsmodeller
  • utvecklas serviceprocesser och identifiering av servicebehov hos partiellt arbetsföra personer
 • Ett steg ut i arbetslivet – arbetsträning med stöd (Härmän Kuntoutus Oy, inledning 08/2021)
  • erbjuds stöd för att söka och hitta jobb, stöd för introduktion i jobbet, hjälp med att skräddarsy och modifiera arbetsuppgifterna, för att söka olika stöd samt för att få fotfäste på arbetsmarknaden.
 • Kompetenskartläggning (Oy EduVamia Ab, inledning 08/2021)
  • arbetstagares yrkeskompetens kartläggs för att främja sysselsättningen och för att utreda sysselsättningsfärdigheterna.
 • Lönesubvention samt stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen som stöd för sysselsättningen.

Med åtgärderna försöker man nå en klarare serviceprocess samt ett allt mångsidigare och heltäckande serviceutbud för partiellt arbetsföra arbetssökande. I tjänsterna försöker man att mera helhetsmässigt beakta hela kundprocessen ända från identifieringen av servicebehovet till att man får fotfäste på arbetsmarknaden. För att nå målen för pilotprojektet inom arbets- och näringstjänsterna samt för att få bästa möjliga kunderfarenheter och -vägar strävar man till samarbete med övriga projekt, aktörer, arbetsgivare, läroanstalter samt myndigheter i området. Samarbete görs dessutom med social- och hälsovårdstjänsterna samt övriga nödvändiga parter.

Tjänsterna erbjuds huvudsakligen på finska och svenska, angående servicen på engelska och övrig tilläggsinformation kan man fråga av:

Milja Ittonen
Työkykykoordinaattori |samordnare för arbetsförmågan
Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto | Österbottens arbets- och näringsbyrå
milja.ittonen@te-toimisto.fi

Bakgrund

Under våren 2021 inleddes pilotprojekt inom arbets- och näringstjänsterna som arbets- och näringsministeriet finansierar.  Pilotprojekten är en del av Sanna Marins regeringsprogram för arbetsförmåga. Syftet med programmet är att stödja sysselsättningsmöjligheterna, underlätta inträdet in i arbetslivet och att förbättra samordningen av tjänster för partiellt arbetsföra och personer med funktionsnedsättning.  I pilotprojekten inom arbets- och näringstjänsterna byggs det upp servicehelheter där identifieringen av partiellt arbetsföra arbetssökandes servicebehov förbättras och tjänsterna för arbetssökande och arbetsgivare slås samman till en mer kompakt servicehelhet, identifieras målgruppens servicebehov samt sökes lösningar för olika utbildningsmöjligheter. I piloten används organisationernas expertis i att sysselsätta och utbilda målgruppen samt i att planera och producera service. Det finns sammanlagt åtta utvalda pilotområden. Till pilotprojektet inom arbets- och näringstjänsterna vid NTM-centralen i Österbotten, Botnia Job, beviljades finansiering för åren 2021–2022 sammanlagt 600 000 €.