Gästskribent: Handledning som stöd för aktörskapet

Blogg

”Handledning ger en människa tillfälle att undersöka vilka följder hens sätt att leva får. Samtidigt ger det en möjlighet att fundera på hur hen skulle kunna leva sitt liv och vilka vägar hen kan gå i fortsättningen”. Så här fint beskrevs handledning av den framlidne kanadensiska professorn i handledning R. Vance Peavy (1999). Beskrivningen är omfattande och visar att handledning lämpar sig för många olika yrkesgrupper och olika situationer i arbetslivet.

Jag arbetade länge med handledning. Mitt arbete fokuserade på handledning där människor uppmuntras att gå vidare i karriären eller studierna. Som yrkesvalspsykolog vid arbetskraftsbyrån stödde jag i tjugo år mina kunder i livsviktiga beslut mot arbetsliv, studier, och ibland även pension. Vid Jyväskylä universitet undervisade jag blivande studie- och elevhandledare i handledning och i de senaste uppgifterna inom statsförvaltningen delade jag med mig av kunskaper i handledning till arbets- och näringsbyråernas kundservicepersonal. Tillsammans med min psykologkollega Ari-Pekka Leminen som arbetat vid arbets- och näringsministeriet formulerade vi följande definition av handledning med anknytning till karriär och inlärning.

Handledning innebär att kunden och handledaren för en god diskussion och arbetar med hjälp av olika metoder. Målet är att kundens syn på såväl sig själv som världen av lärande och arbete ska utvidgas, fördjupas och bli mångsidigare. Med hjälp av handledning kan kunden skapa en personlig fungerande relation till lärandet och arbetet och fatta beslut kring dessa samt bygga upp en fungerande lärande- och arbetskarriär.

I handledningen är det viktigt att komma ihåg att det är människan själv som fattar besluten. De kommer inte färdigt utifrån och handledaren tar inte ansvar för en annan människas liv. I synnerhet då jag var ung och i början av min egen karriär som psykolog minns jag att jag allt för mycket tog på mig kundens bördor, att jag till och med tog med mig bekymren hem – tills jag med tiden kom till insikt om att var och en själv lever sitt eget liv och att jag som handledare bara är en person i en annan persons verklighet.

I arbetet är det viktigt att lyssna på kunden (och att också höra kunden), att vara närvarande vid mötet och att ge kunden tillräckligt med tid. En framgångsrik handledning kräver inte alltid långa processer tillsammans med kunden. Det är inte det som avses med att ge tid. Ibland räcker det med ett kort och högklassigt möte där man kommer till stora insikter. I mitt kundarbete blev jag ibland förvånad över situationer där jag själv hade förberett mig på ett långt samarbete, men kunden kom till det andra mötet med en färdig yrkesplan. Jag anser att det viktigaste i handledningsarbetet är flexibilitet, att beakta kundbehovet i situationen, även när det gäller att ge tid. Man får reda på behovet endast genom att vara närvarande och ställa rätt frågor.

Det förekommer tyvärr många störningsfaktorer vid tidpunkten för handledningen – oflexibla strukturer, utrymmeslösningar som inte beaktar arbetets karaktär, överdriven fokus på mängder och prestationer och till och med handledarens egen trötthet eller ibland osäkerhet kring målen med arbetet. Jag har länge arbetat också som arbetshandledare och många av mina kunder som arbetar med handledning har uttryckt en stark oro över externa faktorers inverkan på det egna arbetet, bemötandet av kunderna och arbetets kvalitet – samt naturligtvis på den egna orken.

Vad är det viktigaste verket ger oss och varför sticker det ut ur mängden ännu efter tjugo år?

Det är oerhört viktigt att yrkesutbildade inom handledning tar hand om sin egen handledningskompetens – det hjälper också i situationer där de externa kraven blir för höga. Studier ger både nya kunskaper och stöd för den egna arbetshälsan. En universitets- eller yrkeshögskoleexamen ger sällan i sig färdigheter för krävande handledningsuppgifter. Nyttiga alternativ är till exempel specialiseringsstudier i karriärvägledning, ibland kompletterande studier i handledning inom den egna organisationen, arbetshandledarutbildning, studiehandledarutbildning. Om man inte har möjlighet att utbilda sig lönar det sig att åtminstone på egen hand fördjupa sig i ämnet med hjälp av litteratur. Jag rekommenderar alltså åtminstone en bok.

År 2000 hamnade en grön bok med mjuka pärmar på mitt psykologbord. På pärmen stod det: R.Vance Peavy. Sosiodynaaminen ohjaus. Konstruktivistinen näkökulma 21. vuosisadan ohjaustyöhön, Psykologien kustannus Oy. Boken hade skickats av arbetsministeriet. Boken imponerade på mig med sitt filosofisk-praktiska grepp och värmen i skribentens relation till kunderna. I utbildningen för studiehandledare vid Jyväskylä universitet var boken, vid sidan av två andra verk av samma författare, ett av de viktigaste källverken som behandlar växelverkan i handledningen. Budskapet har inte föråldrats under dessa år, men bokens upplaga är slut och utseendet är föråldrat. När jag avslutade min karriär inom arbets- och näringsförvaltningen 2021 lyckades jag i samarbete mellan många andra ordna så att boken kommer ut i en digital version som är lättillgänglig och gratis för alla.

Vad är det viktigaste verket ger oss och varför sticker det ut ur mängden ännu efter tjugo år? Peavys perspektiv på människans liv och handledning är övergripande – var och en har ett eget livsområde som består av många saker och människor och där allt påverkar allt. Och det är bra att lyfta fram detta ”allt” i handledningsdiskussionen – gärna även visuellt. Även om jag i bakgrunden är psykolog, bor det i mig också en socialpsykolog, sociolog, filosof och ibland även en teolog. I det vardagliga handledningsarbetet har det varit lätt att tillämpa Peavys mångsidiga tänkande, där olika vetenskapsområden är goda vänner. Peavys åsikter fortfarande starkt involverade i mitt nuvarande arbete som psykoterapeut.

Peavys viktiga budskap till yrkesutbildade inom handledning gäller kundens och handledarens roller. Handledning är samarbete där kunden själv är expert på sitt eget liv; ett subjekt, inte ett objekt för åtgärder eller en patient. Handledaren skapar tillsammans med kunden förståelse för vad allt det handlar om i situationen. Handledarens uppgift är att stöda en annan människa mot en bredare vision. För att säga det på modernt språk: handledningen stöder kundens aktörskap.

Mitt eget budskap till personer som arbetar med handledning: arbetet ger i bästa fall också handledaren glädje och energi, i synnerhet när man hittar lösningar och kundens ärenden framskrider.

Merja Niemi-Pynttäri
Psykolog, arbetshandledare, psykoterapeut