Gästskribent: Bättre resultat genom modern rekrytering

Blogg

Företagen kämpar med antalet sökande, antingen är de för många eller för få. De sökande kämpar med tröga system och ghostande företag. Rekryterarna följer de sociala medierna med spänning – kommer sökandenas upplevelser att leda till uppståndelse i sociala medier? Rekryteringen har blivit synlig och de sökandes ändrade krav har förändrat företagens inställning till rekrytering. Det handlar inte längre bara om att hitta rätt person, utan om att hela företaget måste vara attraktivt.

Wilma Vilen

I den moderna rekryteringen står den sökande i centrum och han eller hon är en kund. Satsningar på de sökandes upplevelser och verksamhet som utgår från de sökande utgör grunden för modern rekrytering. Det är alltid fråga om ömsesidig handel, det vill säga även den sökande ska köpa den plats han eller hon sökt samt företaget. Det är viktigt att förstå målgruppen, hur man bör tilltala den och var den bäst kan nås. Det rekryterande företaget måste tydligt kunna svara på varför personen ska komma till just dem.

Allt utgår från den inledande kartläggningen

Till att börja med är det viktigt att identifiera det verkliga behovet, det vill säga vad man söker. Vad måste den person som söks absolut ha och vilken kompetens man kan lära sig eller utbilda i under resan. När det står klart vad man söker och var man ska söka det, är det mycket lättare att tilltala exakt rätt målgrupp och identifiera potentiella sökande. Dessutom är det viktigt att klargöra de olika skedena i och tidtabellen för rekryteringsprocessen, så att det är lätt att informera även de sökande om dessa.

En arbetsplats är som en produkt eller tjänst som man vill marknadsföra för att nå rätt målgrupp på bästa möjliga sätt. Uppgiften ska locka de sökande, så det är viktigt att sätta ord på vad personen får och hurdan uppgift det verkligen är fråga om och vad som förväntas av personen. Sökanden bör kunna avgöra om han eller hon är lämplig för uppgiften efter att ha läst platsannonsen. En bra arbetsplatsannons är gallrande och målet är att få högklassiga sökande, inte bara ett enormt antal sökande.

Smidig ansökan och betydelsen av att kommunicera med sökande

Det har gjorts så enkelt som möjligt att söka ett ledigt jobb, till exempel med mobilen. Sökanden får genast information om att ansökan har mottagits och i meddelandet finns information om hur processen framskrider samt kontaktuppgifter till en person som kan ge mer information. Kommunikationen med de sökande är aktiv, aktuell och personlig under hela rekryteringsprocessen. Den sökande vet hela tiden vad som pågår och vad han eller hon kan vänta sig. En högklassig kommunikation engagerar den sökande och utifrån hur kommunikationen sköts skapas en bild av hur hela företaget agerar gentemot den sökande. Det är viktigt att komma ihåg att varje sökande är värdefull och alla sökande ska få information, även de som inte avancerar i processen. 

Möts önskemålen?

Intervjun är främst ett samtal där man överväger hur sökanden och uppgiften samt företaget lämpar sig för varandra. Atmosfären är avslappnad och den sökande kan ställa frågor och fundera över om han eller hon köper uppgiften och företaget. Det är bra om kommande medarbetare deltar i diskussionerna, eftersom det är viktigt att veta med vem man skulle arbeta. Det är viktigt att komma ihåg att det här är en ömsesidig affär. En välgenomförd intervju ökar den sökandes entusiasm för uppgiften, förser den sökande med mer information och ger en tydlig bild av hur allt kommer att framskrida.

Varför modern rekrytering?

Genom modern rekrytering kan man nå de personer som är relevanta för uppgiften och locka dem att söka uppgiften. Kvaliteten på de sökande förbättras och de är mer engagerade i rekryteringsprocessen och företaget. Antalet felrekryteringar minskar då man på riktigt vet vad man söker och diskussionen är öppen och ömsesidig. En välskött rekrytering är alltid positiv marknadsföring av arbetsgivarprofilen och hjälper även i fortsättningen att locka goda arbetstagare.

Om man inte har tillräckliga resurser för att skapa en högklassig upplevelse för de sökande och genomföra en modern rekrytering, rekommenderar jag att man vänder sig till yrkesutbildade. En yrkesutbildad inom rekrytering förstår det verkliga behovet, kan fundera ut de bästa sätten och kanalerna för att genomföra rekryteringen och, framför allt, identifiera potentiella sökande.

Wilma Vilen 
Head of Recruitment 
Choice HR

Choice HR:s tjänster finns på Jobbmarknadstorget. Choice HR hör till Jobbmarknadstorgets samarbetsnätverk.