Kompetensutveckling hör till de viktigaste arbetslivsfärdigheterna

Nyheter

Karriärerna framskrider nu och i framtiden på ett annat sätt än tidigare. Därför finns det ett kontinuerligt behov av kompetensutveckling och i detta sammanhang får i synnerhet färdigheterna i växelverkan och nätverksfärdigheterna en central roll.

I dagens arbetsliv måste arbetstagaren vara öppen för olika möjligheter under sin karriär, bedömer Miia Savaspuro, arbetslivstränare och författare av facklitteratur. Karriären kan inte längre ses som ett stegvis framskridande kontinuum, där man går från arbeten på gräsrotsnivå till ledningsuppgifter. Savaspuro beskriver däremot dagens karriärer som landskap med olika vyer. Under sin karriär kan en person till exempel utföra chefsuppgifter och expertarbete turvis. Det är viktigt att man förstår detta eftersom arbetslivet ständigt förändras. Vi kan inte heller veta i vilka slags arbetsuppgifter artificiell intelligens ersätter människan och vilka nya uppgifter människorna kommer att ha i framtiden.

Förändringar i arbetskarriärerna innebär att det finns ett kontinuerligt behov av kompetensutveckling. Därför hör identifieringen av den befintliga kompetensen och förmågan att uppfatta vad man kan lära sig ännu mer till de viktigaste arbetslivsfärdigheterna.

Interagera och nätverka

Din kompetens kan utvecklas på många sätt under karriären. Naturligtvis utvecklas den samtidigt som du arbetar. Du kan också lära dig nya saker när du möter nya situationer eller när dina kollegor lär dig nya färdigheter.

Som Miia Savaspuro konstaterar måste vi anpassa oss till att karriären idag och i framtiden ofta består av många olika uppgifter på olika nivåer antingen inom samma organisation eller i flera olika organisationer. En central färdighet i detta sammanhang är kompetensutveckling som uppstår genom växelverkan och nätverkande med andra människor. Du kan till exempel vid sidan av dina huvudsakliga arbetsuppgifter söka dig till uppgifter som är nya för dig inom din organisation. Detta kan vara till fördel till exempel när en ny uppgift som intresserar dig öppnas i er organisation.

Vad är viktigt att beakta i samband med kompetensutveckling som grundar sig på växelverkan och nätverkande? För det första lönar det sig att säkerställa att din chef och dina kollegor är medvetna om dina mål, din kompetens, dina intressen och idéer. Detta hjälper dem att identifiera din förmåga och visa dig nya möjligheter. Dessutom är det bra att utreda vilka utvecklingsmöjligheter din organisation erbjuder och om till exempel byte av uppgifter kan vara ett sätt att fördjupa och utvidga din expertis. Det lönar sig också att granska möjligheterna utanför den egna organisationen.

Dessutom kan du utveckla din kompetens genom att utbilda dig. Du hittar mer information om studier vid sidan av arbetet på Jobbmarknad.

Arbets- och näringsministeriet publicerade denna vecka resultaten från den senaste Arbetslivsbarometern, där också behovet av stöd för kompetensutveckling framkommer: "Enligt arbetslivsbarometern ansåg nästan tre fjärdedelar av arbetstagarna år 2023 att deras möjligheter att förena arbete och övrigt liv är goda.  Däremot finns det mycket att förbättra på arbetsplatserna när det gäller kompetensutveckling.”

Läs mer

Om att utveckla kunnighet

Mer information