Förbättring av ställningen för utländska plockare av vilda bär kräver ändringar i lagstiftningen

Nyheter

Pellervo ekonomiska forskningsinstituts (PTT) och Vasa universitets utredning bedömer de ekonomiska konsekvenserna av två olika regleringsalternativ för utlänningar som plockar vilda bär, företag inom naturbärsbranschen samt den offentliga ekonomin i Finland. Alternativen är att plockarna i fortsättningen kommer till Finland i anställningsförhållande på basis av säsongsarbete eller i självständig ställning som näringsidkare.

Enligt utredningen är det motiverat att ändra den rättsliga regleringen av naturbärsbranschen för att minimera missförhållanden i branschen. Säsongsarbete som baserar sig på arbetsavtal verkar vara ett mer realistiskt alternativ än verksamhet som enskild näringsidkare.

Anställningsförhållandet ger plockarna arbetsavtalsförmåner och en garanterad minimilön. För företagen i branschen skulle bärplockarnas anställningsförhållande och de arbetsgivarskyldigheter som ingår i det leda till ökade kostnader.

Arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp har tagit fram en kompletterande konsekvensbedömning till stöd för beslutsfattandet. Arbetsgruppen betonar att bärplockarnas inresa i fortsättningen ska ordnas antingen på basis av ett anställningsförhållande eller näringsverksamhet, och att plockning således i fortsättningen inte ska jämställas med turism. Utöver lagändringarna krävs det både ansvarsarbete inom branschen och myndighetssamarbete för att lösa problemen. 

Utredningen stöder det politiska beslutsfattandet om olika alternativ. Regeringen kommer att dra upp riktlinjer för den fortsatta beredningen senare. Avsikten är att författningsändringarna ska träda i kraft för skördesäsongen 2025.

Läs mer

Säsongsarbete

Mer information

Utredning: Förbättring av ställningen för utländska plockare av vilda bär kräver ändringar i lagstiftningen (tem.fi)