Arbete, praktik eller studier utomlands

Är du intresserad av arbete, praktik eller studier utomlands? Till en början lönar det sig att kartlägga dina kunskaper och sysselsättningsläget inom din bransch i möjliga destinationsländer.

Har du planerat att åka utomlands för att arbeta? Innan du börjar söka jobb utomlands bör du klargöra dina språkkunskaper och din kompetens samt sysselsättningsläget inom din bransch i destinationslandet.

Arbete i EU- eller EES-länder och Schweiz 

Som finsk medborgare har du i EU- och EES-länderna och Schweiz samma rättigheter och skyldigheter i arbetet som ländernas egna medborgare.

Om du vill arbeta i något av dessa länder och söker information om lediga jobb, utbildning och arbetsmarknaden i landet, lönar det sig att bekanta sig med webbtjänsten EURES.

EURES-nätverket hjälper arbetssökande att hitta arbete i EU-länder, Schweiz, Island, Liechtenstein och Norge. Av EURES medlems- och partnerorganisationer får du stöd under hela processen.Tjänsten är kostnadsfri.

Av EURES-experten får du handledning i internationell arbetssökning och hjälp med att utarbeta landspecifika CV:n och ansökningar.

Tjänster
Mer information

Arbete i länder utanför EU- och EES-området och Schweiz 

För arbete i länder utanför EU och EES och Schweiz behöver du i regel arbetstillstånd som beviljas av mållandets invandrarmyndighet. Som arbetssökande måste du själv ta reda på kraven och förfarandena för arbetstillstånd. Mer information lämnas bland annat av respektive lands beskickning. 

Praktik utomlands 

Praktik utomlands stöder din yrkesmässiga utveckling och dina språkkunskaper samt dina färdigheter för internationalisering. 

Om du studerar vid en yrkesläroanstalt kan du söka en plats för inlärning i arbetet utomlands via din egen läroanstalt.

Om du är högskolestuderande kan praktikplatser från utlandet förmedlas till dig till exempel av den egna läroanstalten, i fråga om EDUFI-praktik av Utbildningsstyrelsen, som ansvarar för internationell mobilitet och internationellt samarbete samt av internationella studentorganisationer.

Arbetsintervju- eller jobbsökarresa i EU- och EES-området samt Schweiz

Jobbsökarresa med arbetslöshetsdagpenning

Som arbetslös arbetssökande kan du under tre månader söka jobb i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz utan att förlora rätten till utkomstskydd för arbetslösa från Finland. Under jobbsökningsresan har du endast möjlighet att få inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning. Under resan kan du inte få arbetsmarknadsstöd.

För att du ska få utkomstskydd för arbetslösa utomlands måste du ha varit arbetslös i minst fyra veckor före resan. En expert vid arbets- och näringsbyrån eller inom kommunförsöket kan enligt eget övervägande förkorta denna period av särskilda skäl, till exempel om du redan har kommit överens om en arbetsintervju. Som arbetslöshetstid kan också räknas den tid du har deltagit i sysselsättningsfrämjande service.

Anmäl avresedagen till arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket i god tid före avresan. Den underrättar utbetalaren av utkomstskyddet för arbetslösa att du reser till ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz för att söka jobb.

Beställ också en U2-blankett från FPA eller din arbetslöshetskassa i god tid före avresan. Blanketten ska du lämna till arbetskraftsbyrån i destinationslandet. FPA eller arbetslöshetskassan avgör om villkoren för att överföra arbetslöshetsdagpenning enligt deras behörighet är uppfyllda.

Anmäl dig som arbetssökande hos den lokala arbetskraftsbyrån i destinationslandet inom sju dagar. Då får du dagpenning också för restiden. Om du anmäler dig senare får du pengar först från och med anmälningsdagen. 

Medan du söker jobb ska du iaktta de skyldigheter och tillsynsförfaranden som arbetskraftsmyndigheterna i destinationslandet tillämpar.

Arbetslöshetsdagpenningen betalas av FPA eller arbetslöshetskassan. Under jobbsökningsresan kan du ansöka om arbetslöshetsdagpenning på vanligt sätt på nätet eller så kan du posta din anmälan om arbetslöshetstid till betalaren. 

Ersättning för resekostnader

Arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket kan bevilja dig ersättning för rese- och övernattningskostnader för arbetsintervjuresor tur och retur till ett annat EU- eller EES-land, om det arbete du söker varar i minst två veckor och arbetstiden i genomsnitt är minst 18 timmar i veckan. Ersättning för rese- och övernattningskostnader kan inte beviljas för resor till Schweiz.

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande efter resan 

När du återvänder till Finland ska du omedelbart anmäla dig som arbetssökande. Ditt utkomstskydd kan ändras om du inte återvänder till Finland och inte anmäler dig som arbetssökande senast den dag som nämns på U2-blanketten. Då får du inte arbetslöshetsdagpenning innan du har arbetat eller deltagit i arbetskraftsutbildning i fyra veckor i Finland. Du kan ha rätt till arbetsmarknadsstöd.

Du får närmare anvisningar från arbets- och näringsbyrån, kommunförsöket, FPA eller arbetslöshetskassan. 

Om du inte är medborgare i ett EU- eller EES-land eller Schweiz ska du kontakta arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket och utbetalaren av utkomstskyddet för arbetslösa.

Läs mera

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

 

Då du studerar utomlands utvecklar du dina språkfärdigheter och får värdefull erfarenhet som du garanterat har nytta av i framtiden.

Studier utomlands

Du kan studera utomlands i olika livsskeden. Dina studier kan pågå från några veckor till några år.

Om du studerar i Finland kan du ansöka om att åka som utbyteselev utomlands. Under utbytet kan du avlägga en del av studierna för en finländsk examen. Din läroanstalt ger dig mer information om utbytesstudier.

Du kan även avlägga en hel examen utomlands. Då kan studierna vara i flera år, beroende på studiernas omfattning.

Praktik utomlands

Du kan utföra till dina studier tillhörande praktik utomlands. Det är primärt möjligt för studerande och nyutexaminerade. Praktik stöder

  • din yrkesmässiga utveckling,
  • dina språkfärdigheter samt
  • din och din arbetsgivares internationalisering.

Om du studerar vid en yrkesmässig högskola kan du ansöka om arbetspraktikplats utomlands via din egen läroanstalt.

Om du är högskolestuderande kan du hitta arbetspraktikplatser till exempel via

  • dina egna kontakter vid din högskola,
  • via undervisningsstyrelsen (EDUFI-praktik),
  • en internationell studentorganisation eller
  • så kan du självständigt ta kontakt direkt med arbetsgivare utomlands.

Kontrollera med din egen högskola om du kan ansöka om praktikstöd. Du kan få Erasmus+ -stöd då du utför din praktik i ett EU-land, Island, Norge, Liechtenstein, Makedonien eller Turkiet. Du kan ansöka om praktikplats till exempel via EURES-portalen.

Om du är arbetslös nyutexaminerad och ung kan du ansöka om

  • arbetsplatspraktik utomlands via olika program och projekt eller
  • arbetslivsträning utomlands.

Om du är mellan 18 och 35 år och nyutexaminerad från en yrkeshögskola på andra stadiet kan du ansöka utomlands till praktik med Erasmus+ -stöd via Allianssis ungdomsutbytesprogram Ready for Life.

Om du studerar vid en högskola och det högst gått ett år sedan du tog din examen kan du ansöka om EDUFI-praktikplatser via Utbildningsstyrelsen. EDUFI-praktik stöder dina studier och ökar dina yrkeskunskaper. Utbildningsstyrelsen beviljar dig även en stödpeng för din praktik.

Mer information om olika möjligheter att internationalisera sig får du på Utbildningsstyrelsens Maailmalle.net -tjänst samt rådgivningstjänsten.

Mer information

Arbetsläger och volontärarbete

Internationella arbetsläger är ett utmärkt sätt att bekanta sig med kulturen i ett annat land. Samtidigt utför du volontärarbete i en mångkulturell grupp av människor till allmän nytta för det lokala samhället.

Lägren varar vanligtvis i 2–3 veckor. De arrangeras på olika håll i världen och vanligtvis om sommaren. Deltagarna är vanligtvis mellan 18 och 30 år men det finns ingen övre åldersgräns. Du får ingen lön för ditt arbete utan mat och boende som ersättning i stället. Du kan söka dig till arbetsläger till exempel via frivilligorganisationen Kansainvälinen Vapaaehtoistyö rf. (en finländsk organisation för internationellt frivilligarbete).

Om du tar ett sabbatsår kan volontärarbete vara ett lämpligt alternativ för dig. Vanligtvis orsakar volontärarbete kostnader av något slag som du måste stå för själv. Europeiskt volontärarbete erbjuder en möjlighet även till långvarigt EU-subventionerat volontärarbete för europeiska unga som är mellan 17 och 30 år.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)