Regionala utvecklingsutsikter: läget för regionernas ekonomi och sysselsättning har försämrats

Nyheter

Läget för näringslivet har försvagats i merparten av regionerna. I Lappland är läget ljusare.

Konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina syns inom flertalet branscher. Den höga räntenivån och prisökningarna minskar konsumtionen. Särskilt svårigheterna och anpassningsåtgärderna inom byggandet och skogsindustrin har regionala konsekvenser.

En svagare utveckling av näringslivet väntas i 34 ekonomiska regioner, den nuvarande nivån kvarstår i 27 ekonomiska regioner och i fem regioner förutspås en bättre utveckling. I Lappland hänför sig de positiva förväntningarna i Rovaniemi och Fjällapplands ekonomiska regioner framför allt till den kommande turistsäsongen. Den goda situationen inom gruvindustrin återspeglas också i förväntningarna.

Det ekonomiska läget och sysselsättningsläget bedöms dock bli bättre under året, och de uppskattningar som sträcker sig till hösten 2024 är redan klart positivare.

Efterfrågan på arbetskraft har avtagit i och med att det ekonomiska läget har försämrats. I synnerhet antalet permitterade har ökat, och antalet arbetslösa arbetssökande ökar måttligt. Tillgången på kompetent arbetskraft är fortsatt den största utmaningen på arbetsmarknaden.

Arbetslösheten förutspås öka inom nästan alla ekonomiska regioner under det följande halvåret. 

Vad är Regionala utvecklingsutsikter?

Regionala utvecklingsutsikter är närings-, trafik- och miljöcentralernas och de andra regionutvecklarnas gemensamma bild av nuläget och utsikterna i regionerna för den närmaste framtiden. Den publiceras två gånger om året. Bedömningsobjekt är näringslivet och företagsverksamheten, arbetslöshetens omfattning och struktur och tillgången på kompetent arbetskraft. Översikten har tagits fram i oktober detta år.

Läs mer

Lediga arbetsplatser

Mer information

Regionernas förväntningar på den närmaste framtiden är dystra (tem.fi)