Lönesubventionsreformen träder i kraft i juli

Nyheter

Lagstiftningen om lönesubvention har uppdaterats för att förenkla systemet och för att öka företagens användning av subventionen. Lagen träder i kraft den 1 juli 2023.

Genom att öka användningen av lönesubvention i företag vill regeringen öka stödets effekter och därigenom höja sysselsättningsgraden.

Lönesubvention begränsas i framtiden tydligare till att främja sysselsättningen av arbetstagare med funktionshinder eller arbetslösa arbetssökande i ofördelaktig ställning på arbetsmarknaden. 

”Det reformerade systemet för lönesubvention erbjuder fler möjligheter både för arbetsgivare och för arbetssökande. Det blir lättare att använda stödet i och med att ansökningsförfarandet förenklas och utbetalningen försnabbas. Lönesubventionsreformen är en att många åtgärder som regeringen vidtagit för att främja sysselsättningen”, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Nytt sysselsättningsstöd för personer som fyllt 55 år

Det införs ett nytt sysselsättningsstöd för personer som fyllt 55 år. Stödet beviljas utan ändamålsenlighetsprövning om de förutsättningar som anges i lagen uppfylls. Stöd betalas till ett belopp som motsvarar 70 procent av de stödberättigande lönekostnaderna för högst 10 månader. 

Mer information