Lönesubvention förnyas i början av juli

Nyheter

Lagstiftningen om lönesubvention har uppdaterats för att förenkla ansökan och för att öka företagens användning av subventionen. Lagen träder i kraft den 1 juli 2023.

Lönesubvention är ett behovsprövat stöd avsett för att främja sysselsättningen av arbetslösa arbetssökande. Syftet med lönesubventionerat arbete är att främja sysselsättningen av arbetssökande på den öppna arbetsmarknaden. Även om lönesubventionen beviljas och betalas till arbetsgivaren, grundar sig beviljandet av stödet alltid på den arbetslösa arbetssökandens servicebehov.

Genom att öka användningen av lönesubvention i företag vill regeringen öka stödets effekter och därigenom höja sysselsättningsgraden. Lönesubvention begränsas i framtiden tydligare till att främja sysselsättningen av arbetstagare med funktionshinder eller arbetslösa arbetssökande i ofördelaktig ställning på arbetsmarknaden.

Viktiga ändringar i reformen

  • Du kan ansöka om stöd från och med den 27 juni 2023 via AN-tjänsternas e-tjänst på Jobbmarknaden endast elektroniskt. Användningen av pappersblanketter slopas helt och hållet.
  • I fortsättningen att arbetsgivare som ansöker om lönesubvention har ett FO-nummer, och stödet beviljas inte till hushåll.
  • Den förnyade lönesubventionen riktas till lönekostnaderna och stödets procentuella belopp ökar. Arbetsgivaren kan i fortsättningen inte täcka lönebikostnader eller semesterpenning med stödet.
  • Arbetsgivarens anmälningsskyldighet lättas. UF-centret, som ansvarar för utbetalningen av stödet, producerar i e-tjänsten inkomstuppgifter som fåtts ur inkomstregistret till ansökan om utbetalning och uppgifter om frånvaroperioder per löneutbetalningsmånad. Utbetalningsperioder av olika längd slopas och i fortsättningen ansöker arbetsgivarna om utbetalning av lönesubvention per löneutbetalningsperiod.
  • Kommuner, samkommuner och välfärdsområden kan om de så önskar avstå från att ansöka om separat utbetalning av lönesubvention genom att befullmäktiga UF-centret att kombinera kalendermånadsvis utbetalda lönesubvention för en person som sysselsätts att betalas automatiskt på basis av de uppgifter som anmälts till inkomstregistret. Användningen av den automatiska betalningen börjar i september.

Läs mer