AN24-reformen: Bildandet av sysselsättningsområden framskrider

Nyheter

Kommunerna eller de samarbetsområden som kommunerna bildar har lämnat sin anmälan om bildande av sysselsättningsområden till arbets- och näringsministeriet.

I början av 2025 överförs ansvaret för att ordna arbets- och näringstjänsterna till kommunerna eller till sysselsättningsområden bestående av flera kommuner. För detta ändamål har kommunerna varit tvungna att meddela arbets- och näringsministeriet hur de ämnar ordna arbetskraftsservicen.

Arbets- och näringsministeriet har från kommunerna tagit emot sammanlagt 38 anmälningar och 7 ansökningar om undantag från organiseringsansvaret för arbetskraftsservice. Dessutom meddelade fem kommuner att de inte ordnar tjänsterna själva eller att de är med i samarbetsområdet.

Anmälningar och ansökningar behandlas i november

Arbets- och näringsministeriet och finansministeriet behandlar mottagna anmälningar och ansökningar om undantag under november. I slutet av november är det känt vilka sysselsättningsområden som kan framskrida som planerat. Dessutom är det känt för vilka områden bildandet av ett sysselsättningsområde bereds genom statsrådets beslut (s.k. stupstocksförfarande). Förfarandet inleds om en kommun eller ett samarbetsområde som lämnat in en anmälan eller ansökan om undantag inte uppfyller de kriterier för organiseringsansvar som anges i lagen. Om förfarandet måste inledas, ska de kommuner som berörs av förfarandet höras om förslaget till det sysselsättningsområde som ska bildas.

Statsrådet fattar beslut om sysselsättningsområdena senast i februari 2024.

Vad eftersträvas i de kommande sysselsättningsområdena?

Kommunerna och sysselsättningsområdena känner sina invånare och det lokala näringslivet bäst, så i och med reformen får kunderna individuellt skräddarsydda tjänster som lämpar sig för lokala behov.

Kommunernas möjligheter att utveckla tjänsterna i enlighet med kommuninvånarnas och arbetsgivarnas behov stärker också regionernas livskraft och konkurrenskraft. Sysselsättningen effektiveras när samma anordnare ansvarar för sysselsättnings-, utbildnings- och näringstjänsterna. I reformen beaktas också den regionala rörligheten.

TE24-reformen är en del av regeringens sysselsättningsåtgärder som helhet. Målet är att de arbetssökande ska hitta arbete och arbetsgivarna den kompetens som de behöver. På så vis stärks tillväxten och välfärden i Finland på ett hållbart sätt. Reformen beräknas öka antalet sysselsatta med 7 000–10 000.

Läs mer

Mer information