TE24-reformen: Beredningen av sysselsättningsområdena igång

Nyheter

De kommuner som bildar ett sysselsättningsområde ska till arbets- och näringsministeriet lämna in en plan för hur sysselsättningsområdena ska ordnas senast den 31.10.2023.

Vad är det fråga om?

I början av 2025 överförs ansvaret för att ordna arbets- och näringstjänsterna till kommunerna eller till sysselsättningsområden bestående av flera kommuner. Med ansvaret för att ordna arbetskraftsservice avses att de tjänster och skyldigheter som föreskrivs i lagen blir skötta. Den kommun som ansvarar för att ordna tjänsterna ansvarar för att människorna får de tjänster de behöver på ett högkvalitativt sätt och i rätt tid.

Kommunerna ska beakta vissa kriterier vid bildandet av sysselsättningsområden: arbetskraftsbasen i det sysselsättningsområde som kommunen eller kommunerna tillsammans bildar, dvs. antalet invånare i arbetsför ålder, ska vara minst 20 000 personer. Dessutom ska sysselsättningsområdet bilda ett geografiskt enhetligt och med tanke på arbetsmarknaden fungerande område. Kommunerna ska underrätta arbets- och näringsministeriet om bildandet av samarbetsområden före utgången av oktober.

Kommunerna kan också under vissa förutsättningar ansöka om undantagstillstånd hos statsrådet för ansvaret att ordna arbetskraftsservice. Statsrådet kan på vissa grunder som fastställs i lagen om ordnande av social- och hälsovård bevilja ett sysselsättningsområde vars arbetskraftsbas är under 20 000 personer organiseringsansvar. Undantagstillståndet förutsätter att servicenivån i området inte försämras avsevärt till följd av undantaget.

Vad eftersträvas i de kommande sysselsättningsområdena?

Kommunerna och sysselsättningsområdena känner sina invånare och det lokala näringslivet bäst, så i och med reformen får kunderna individuellt skräddarsydda tjänster som lämpar sig för lokala behov.

Kommunernas möjligheter att utveckla tjänsterna i enlighet med kommuninvånarnas och arbetsgivarnas behov stärker också regionernas livskraft och konkurrenskraft. Sysselsättningen effektiveras när samma anordnare ansvarar för sysselsättnings-, utbildnings- och näringstjänsterna. I reformen beaktas också den regionala rörligheten.

TE24-reformen är en del av regeringens sysselsättningsåtgärder som helhet. Målet är att de arbetssökande ska hitta arbete och arbetsgivarna den kompetens som de behöver. På så vis stärks tillväxten och välfärden i Finland på ett hållbart sätt. Reformen beräknas öka antalet sysselsatta med 7 000–10 000.

Läs mer

AN24, KOTO24, UF-centret-24 – tre stora reformer

Mer information