Jobbkanalen sysselsätter partiellt arbetsföra och erbjuder lösningar på bristen på arbetskraft

Nyheter

Jobbkanalen Ab, som förmedlar partiellt arbetsföra arbetstagares arbetsinsats, inledde sin verksamhet i sin helhet vid årsskiftet. För att en arbetssökande ska kunna sysselsättas i bolaget måste hen uppfylla vissa kriterier. Jobbkanalen hjälper aktörer som behöver arbetskraft att skräddarsy arbetsförhållandena så att de lämpar sig för partiellt arbetsföra arbetstagare, och stöd erbjuds ännu efter att arbetstagaren har börjat arbeta.

Jobbkanalen Ab, som sysselsätter partiellt arbetsföra personer, har inlett sin verksamhet stegvis sedan hösten 2022. Jobbkanalen är ett statsägt bolag med specialuppgifter som anställer partiellt arbetsföra arbetstagare och förmedlar deras arbetsinsats till kunder som kan vara företag, organisationer, offentliga samfund och privatpersoner. Jobbkanalen förmedlar också arbetskraft från bemanningsföretag.

Man visste ganska mycket på förhand om jobbkanalens inträde på marknaden, eftersom konceptet har utvecklats under flera års tid. Tidigare har man till exempel utrett olika aktörers synpunkter på sysselsättningen av partiellt arbetsföra. Vid årsskiftet började bolaget sysselsätta partiellt arbetsföra personer och samarbeta med aktörer som behöver arbetskraft.

– Jag anser att det är särskilt positivt att vi har fått besöka många olika aktörer, det vill säga potentiella kunder, för att berätta om våra tjänster, berättar Tuovi Maasio, kundrelationschef vid Jobbkanalen Ab (på bilden).

– Utifrån responsen anses Jobbkanalen vara en bra grej och vår verksamhet upplevs som nödvändig. Vi gör delvis saker som redan har gjorts, men vi gör dem med en lite ny twist. Vi hoppas att allt fler skulle få veta att vi inte bara är ett kortvarigt projekt, utan en vanlig arbetsgivare vars mål riktar sig långt in i framtiden, tillägger Kim Lautamo (på bilden) som fungerar som servicechef för arbetstagarna.

Jobbkanalen ingår ett arbetsavtal med sina arbetstagare på vilket arbetsavtalslagerna tillämpas på samma sätt som på andra arbetsplatser. Arbetstagarnas lön följer kollektivavtalet. En aktör som behöver arbetskraft köper en tjänst av Jobbkanalen Ab som genomförs av en anställd vid Jobbkanalen.

I kriterierna för sysselsättning betonas den egna motivationen

Kriterierna för sysselsättning via Jobbkanalen är att man är partiell arbetsför och kund inom arbets- och näringstjänsterna.  Arbets- och näringsmyndigheten gör en helhetsbedömning av den arbetssökandes situation. Om det visar sig att den arbetssökandes anställningsmöjligheter inte kan ökas avsevärt med andra åtgärder och att en anställning hos en annan arbetsgivare är osannolik, kan anställning via Jobbkanalen vara ett lämpligt alternativ.

– Den arbetssökande måste ha motivation att arbeta via Jobbkanalen, eftersom vår verksamhet inte är obligatorisk för någon och vi inte är en tjänst som arbetskraftsmyndigheterna förpliktar arbetssökande att delta i. Vi hoppas dock att sakkunniga inom TE-tjänsterna kommer ihåg att berätta om denna möjlighet för sina partiellt arbetsföra kunder, påpekar Kim Lautamo.

För att kunna sysselsättas i Jobbkanalen bedömer en sakkunnig inom TE-tjänsterna om kriterierna uppfylls. Om kriterierna uppfylls fattas ett skriftligt beslut om sysselsättning via Jobbkanalen. Därefter blir den arbetssökande kund hos AN-byrån i Österbotten som administrerar helheten för AN-tjänsternas del, varifrån hen slutligen hänvisas till Jobbkanalens tjänst.

– Personer som sysselsätts via Jobbkanalen har möjlighet till både fasta anställningar och visstidsanställningar. För närvarande erbjuder vi ett anställningsförhållande på minst sex månader. Vårt mål är att vi under anställningsförhållandet ska förbättra personens arbetslivsfärdigheter så att hen kan övergå till den öppna arbetsmarknaden, berättar Tuovi Maasio.

För närvarande riktar Jobbkanalen sina tjänster särskilt till branscher som berörs av matchningsutmaningen. Inom dessa branscher möter arbete och yrkeskunniga inte varandra tillräckligt. Maasio och Lautamo påminner dock om att Jobbkanalen är beredd att förmedla arbetskraft även till andra branscher, så det lönar sig för alla aktörer som behöver arbetskraft att kontakta Jobbkanalen.

Arbetet skräddarsys så att det passar arbetstagaren

Om en aktör som behöver arbetskraft är intresserad av att sysselsätta en partiellt arbetsför person via Jobbkanalen inleds samarbetet med en kartläggning av arbetsuppgifterna och arbetsförhållandena. På så sätt är det möjligt att utreda hurdana personer som klarar sig bäst i uppgifterna. Om aktören är osäker på om den erbjuder uppgifter som lämpar sig för partiellt arbetsföra arbetstagare, kan man vid behov besöka Jobbkanalen Ab för att utreda saken på plats.

– Vi identifierar och vid behov delar upp befintliga uppgifter så att vi av dem bygger upp nya uppgiftshelheter som lämpar sig för partiellt arbetsföra. Till exempel i försäljaryrket ingår numera många olika uppgifter från kassaarbete till lossning av last. Om till exempel kassaarbetet är för utmanande för den anställda kan det utelämnas från befattningsbeskrivningen och något annat ordnas i stället, berättar Kim Lautamo.

– Vi inleder med enkla åtgärder som inte orsakar ekonomiska kostnader. Om till exempel en arbetsuppgift är dimensionerad som en uppgift för en person på fyra timmar, kan Jobbkanalen utföra uppgiften med flera personer på åtta timmar. Vi splittrar alltså hellre befintliga arbetsuppgifter än ändrar arbetsförhållandena helt och hållet, berättar Maasio.

Dessutom är det möjligt att skräddarsy längden på arbetsdagen eller arbetsveckan så att den passar arbetstagarens arbetsförmåga.

– Ofta söker partiellt arbetsföra arbete där det finns möjlighet till kortare arbetstid än normalt, eftersom de kan ha varit borta från arbetslivet länge och därför inte är helt medvetna om nivån på sin egen ork. Genom en skräddarsydd arbetstid strävar man alltid efter en kompromiss som tillfredsställer den som erbjuder arbetsuppgifterna och den partiellt arbetsföra arbetstagaren, påminner Lautamo.

Det lönar sig också att beakta att partiellt arbetsföra ofta redan har rätt till olika tjänster som stöder arbetet, så det är inte den aktör som erbjuder arbetsuppgifterna som ansvarar för att ordna tjänsterna. Till teckenspråkigas rättigheter hör till exempel att använda teckenspråkstolk. Om en partiellt arbetsför arbetstagare inte känner till vilka tjänster som hör till hen, hjälper Jobbkanalen till att utreda dem. Dessutom kan Jobbkanalen delta i introduktionen av den anställda och till exempel hjälpa med att illustrera introduktionsmaterialet och utveckla andra alternativa introduktionssätt. Dialogen och rådgivningen mellan jobbkanalen och den kund som köpt tjänsten fortsätter vid behov ännu efter att den partiellt arbetsföra personen har inlett arbetet.

Ibland kan det trots åtgärder som underlättar arbetet uppstå en situation där en partiellt arbetsför arbetstagare inte klarar av sina arbetsuppgifter. I en sådan situation återvänder personen som arbetssökande till AN-tjänsterna. Anställningsförhållandets upphörande påverkar inte personens utkomstskydd för arbetslösa, dvs. det finns ingen risk för så kallad karens.

Mer information om Jobbkanalen finns på företagets webbplats. De nuvarande webbsidorna är tillfälliga och de mer omfattande sidorna publiceras senare på våren 2023. 

Jobbkanalen (tyokanava.fi, på finska)

Läs mer