Arbetsgivare, kom ihåg din möjlighet till stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

Nyheter

Stödet för specialarrangemang på arbetsplatsen är ett behovsprövat stöd som arbets- och näringsbyrån kan bevilja för anskaffningar och ändringsarbeten som din arbetstagares arbetsförmåga förutsätter.

Om din arbetstagare har en skada eller sjukdom som förutsätter anskaffning av arbetsredskap, ändringar i arbetsförhållandena på arbetsplatsen eller hjälp av en annan arbetstagare, kan du få stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen. Det kan vara möjligt att få stöd för att ordna arbetsförhållandena både för en ny arbetstagare och för en arbetstagare som redan varit i din tjänst en längre tid.

Maximibeloppet av stödet för specialarrangemang på arbetsplatsen för anskaffning av arbetsredskap eller för utförande av ändringsarbeten är 4 000 euro per person. Vid behov kan du få stödet antingen helt eller delvis i förväg. Om du ansöker om stöd först efter att du har skaffat arbetsredskap eller gjort ändringsarbetena ska du ansöka om stödet inom en månad från det att ni har utfört de ifrågavarande åtgärderna i er organisation.

Stöd för att ordna hjälp som en annan arbetstagare ger kan du få för högst 20 timmar i månaden under högst 18 månader. Stödbeloppet är 20 euro per timme. Stödet beviljas på basis av utförda arbetstimmar.

Om du ansöker om stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen ska du lämna in en ansökningsblankett, en utredning om behovet av stöd för specialarrangemang och eventuella andra bilagor till AN-byrån. AN-byrån bedömer utifrån dem om det är ändamålsenligt att bevilja stöd. AN-byrån beaktar i sin bedömning din arbetstagares situation och hur betydande kostnaderna för förändringarna är i förhållande till din organisations ekonomiska situation.

Du kan läsa mer om stödet för specialarrangemang på arbetsplatsen och hur du ansöker om det samt om upprätthållandet av arbetsgemenskapens välbefinnande på Jobbmarknaden.