Arbetslivsbarometern: en majoritet av löntagarna upplever sitt arbete som betydelsefullt

Nyheter

Löntagarnas möjligheter att påverka sitt eget arbete har ökat efter en lång jämn period. En majoritet av löntagarna upplever att arbetslivskvaliteten är bra mätt med flera olika mått.

Hyvinvointi

Löntagarnas uppfattningar om deras egen situation på arbetsmarknaden var i huvudsak positiva hösten 2022 enligt resultaten från arbets- och näringsministeriets arbetslivsbarometer. Flera löntagare berättade att man på arbetsplatsen snarare har ökat än minskat antalet anställda. Särskilt unga och kommunalt anställda har en stark tro på sysselsättningen.

”Det är nu viktigt att arbetsplatserna sätter sig in i att förebygga psykisk belastning i arbetet och upprätthålla arbetsförmågan. Vi måste ingripa med så effektiva medel som möjligt för att förebygga arbetsoförmåga och skadlig stress”, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Utmattning och negativ stress är växande fenomen - distansarbetes popularitet fortsätter

Enligt arbetslivsbarometern upplevde de yngsta åldersgrupperna, kvinnorna, de lägre tjänstemännen och kommunalt anställda mest utbrändhet och skadlig stress. Till exempel Inom den kvinnodominerade kommunala sektorn är arbetstakten intensiv och möjligheterna till inflytande begränsade.

Distansarbete och användning av digitala verktyg för interaktion håller på att utjämnas till en ny, allt högre nivå. Distansarbete utförs framför allt av högre tjänstemän samt av personer som arbetar inom staten och stora organisationer. Största delen av dem som distansarbetar upplevde att de i tillräcklig utsträckning kan påverka hur ofta de arbetar på distans.

Vad är en arbetslivsbarometer?

Arbetslivsbarometern är en sampelundersökning som genomförts sedan 1992 för att bevaka hur arbetslivskvaliteten utvecklas ur finländska löntagares perspektiv. Undersökningens uppgifter från 2022 har samlats in genom telefonintervjuer och intervjuer på webben som genomfördes i augusti–oktober i samband med Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. År 2022 svarade 1 862 löntagare på undersökningen. Undersökningsresultaten kan på ett tillförlitligt sätt generaliseras till att gälla löntagare i hela landet och inom alla sektorer.

Mer information

Arbetslivsbarometern: 85 procent av löntagarna upplever sitt arbete som betydelsefullt, men upplevelsen av skadlig stress ökar något (tem.fi)