Työolobarometri: pääosa palkansaajista kokee työnsä merkitykselliseksi

Uutinen

Palkansaajien vaikutusmahdollisuudet omaan työhönsä ovat parantuneet pitkän tasaisen jakson jälkeen. Suurin osa palkansaajista kokee työelämän laadun hyvänä useilla eri mittareilla.

Palkansaajien näkemykset omasta tilanteestaan työmarkkinoilla olivat pääosin myönteisiä syksyllä 2022 työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin tulosten mukaan. Useampi palkansaaja kertoi, että työpaikalla on ennemmin lisätty kuin vähennetty henkilöstön määrää. Irtisanomisen ja lomautuksen uhat olivat maltillisella tasolla. Etenkin nuorilla ja kunta-alalla työskentelevät uskovat työllistymisen kasvuun.

”Työpaikoilla on nyt tärkeää paneutua työn henkisen kuormittavuuden ehkäisyyn ja työkyvyn ylläpitämiseen. Työuupumuksen ja haitallisen stressin ehkäisemiseen on puututtava mahdollisimman vaikuttavin keinoin”, sanoo työministeri Tuula Haatainen.

Työuupumus ja haitallinen stressi kasvava ilmiö – etätyö edelleen suosiossa

Työuupumusta ja haitallista stressiä kokivat työolobarometrin mukaan eniten nuorimmat ikäryhmät, naiset, alemmat toimihenkilöt sekä kunnissa työskentelevät. Esimerkiksi naisvaltaisella kunta-alalla työtahti on kiivas ja vaikutusmahdollisuuksia on rajatusti.

Etätyö ja vuorovaikutukseen käytettävien digitaalisten välineiden käyttö on tasaantumassa entistä korkeammalle tasolle. Etätyötä tekevät etenkin ylemmät toimihenkilöt sekä valtiolla ja isoissa organisaatioissa. Suurin osa etätyötä tekevistä kokivat voivansa riittävästi vaikuttaa siihen, miten usein he etätyötä tekevät.

Mikä on työolobarometri?

Työolobarometri on vuodesta 1992 lähtien toteutettu otantatutkimus, joka seuraa työelämän laadun kehittymistä suomalaisten palkansaajien näkökulmasta. Tutkimuksen vuoden 2022 tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä elo-lokakuun aikana tekemiin puhelin- ja verkkohaastatteluihin. Vuonna 2022 tutkimukseen vastasi 1 862 palkansaajaa. Tutkimuksen tiedot voidaan luotettavasti yleistää koskemaan työssä olevia palkansaajia koko Suomessa ja kaikilla sektoreilla.

Aiheesta muualla

Työolobarometri: 85 prosenttia palkansaajista kokee työnsä merkitykselliseksi, mutta haitallisen stressin kokemus on lievässä kasvussa (tem.fi)