Arbetskraftsutbildningar och RekryteringsUtbildningar erbjuder lösningar på bristen på arbetskraft och en möjlighet till sysselsättning med kort utbildning

Nyheter

För många sysselsättningsområden och enskilda företag är det en utmaning att det inte finns tillräckligt med arbetstagare. Genom att ordna arbetskraftsutbildningar och RekryteringsUtbildningar kan man hitta lösningar på problemet. För arbetssökande är utbildningarna ett tryggt och ofta också ganska snabbt sätt att sysselsätta sig.

Målet med arbetskraftsutbildningen och RekryteringsUtbildningen är att hitta och utbilda arbetstagare för uppgifter där det råder brist på sakkunniga.

AN-tjänsterna planerar och genomför en arbetskraftsutbildning i samarbete med en läroanstalt som ordnar utbildning inom den bransch inom vilken det behövs sakkunniga. Inom arbetskraftsutbildningen kan du avlägga till exempel grund-, yrkes- och specialyrkesexamina eller examensdelar. Arbetskraftsutbildningen kan också vara en fortbildning eller påbyggnadsutbildning. Dessutom kan du avlägga kort eller tillstånd som ingår i behörighetskraven för olika yrken.

En RekryteringsUtbildning genomförs av AN-tjänsterna och arbetsgivaren. Under utbildningen får studerandena yrkeskompetens för en arbetsuppgift enligt en enskild arbetsgivares behov. Det kan handla om en utbildning som fokuserar på tilläggs- eller kompletterande utbildning eller på branschbyte. Vid RekryteringsUtbildning kan man dock inte avlägga examina eller delexamina.

AN-byrån överväger behovet av utbildning hos de arbetssökande som är intresserade av utbildningarna och antar studerande utifrån det.

Utbildningar för olika behov

Arbetskraftsutbildning ordnas för sysselsättningsområdets behov, med andra ord utbildas arbetstagare inom de branscher där det råder brist på sakkunniga i området. Till utbildningen antas i första hand arbetslösa eller personer vars arbete håller på att ta slut.

– Arbetskraftsutbildningen ger kompetens samt fördjupar och uppdaterar kompetensen. Om du till exempel har utexaminerats som merkonom 2010 och inte har arbetat inom branschen, är din kompetens ohjälpligen föråldrad. Då har du ett tydligt utbildningsbehov, det vill säga du behöver uppdatera din kompetens, konstaterar Satu Oja, sakkunnig vid AN-byråns utbildningstjänster.

RekryteringsUtbildningar är däremot enskilda företags möjlighet att hitta arbetstagare i en situation där det inte finns sakkunniga inom branschen och sakkunniga inte kommer att utexamineras från läroanstalterna inom den närmaste framtiden. RekryteringsUtbildningen skräddarsys enligt arbetsgivarens behov. Personer som avlägger utbildningen med godkänt resultat får sysselsättning hos arbetsgivaren, vilket enligt Satu Oja är den största fördelen med denna utbildningsform.

– RekryteringsUtbildningar sysselsätter bra. Skillnaden jämfört med en arbetskraftsutbildning är att det redan finns en arbetsplats som väntar på en efter en RekryteringsUtbildning. Största delen av utbildningen sker på arbetsplatsen, så du kan också visa din kompetens för arbetsgivaren i praktiken.

Trots att arbetsgivarnas kännedom om de möjligheter RekryteringsUtbildningen ger har ökat något till följd av den brist på arbetskraft som utvecklats inom många branscher under de senaste åren, har man enligt Oja fortfarande beklagligt dålig kännedom om rekryteringsformen.

– Fördelen med en RekryteringsUtbildning är att AN-byrån, som är administrativ part, fortsätter att stödja både arbetstagaren och arbetsgivaren under hela processen. För arbetsgivare är rekryteringsprocessen lättare i och med att de får hjälp med arrangemangen. Under RekryteringsUtbildningen kan arbetsgivaren också bekanta sig med sin blivande arbetstagare. Den arbetssökande kan i sin tur tryggt lära sig en ny uppgift under utbildningen och om det uppstår ett problem under utbildningen är AN-byrån med och diskuterar, påminner Oja.

NTM-centralen betalar 70 procent av kostnaderna för RekryteringsUtbildningen och arbetsgivaren 30 procent. En arbetsgivare som är intresserad av att ordna en RekryteringsUtbildning kan kontakta den lokala NTM-centralen eller AN-byrån.

Olika faktorer påverkar utbildningens popularitet

Efterfrågan på arbetskraftsutbildningar och RekryteringsUtbildningar har tidvis varit större än utbudet bland arbetssökande, men enligt Satu Oja har coronatiden minskat antalet sökande så pass mycket att det till och med råder brist på sökande till vissa utbildningar.

Inom vilka branscher är arbetskraftsutbildningar mest populära och för vilka branscher har intresset minskat?  

– För närvarande är alla former av expertutbildning där den arbetssökande kan förbättra sin kompetens populära. Som ett exempel kan nämnas att utveckla sina digitala färdigheter. Även transportbranschen intresserar. Intresset för elbranschen har minskat något, även om där finns ett behov av sakkunniga. Situationen påverkas i viss mån av att man numera också kan utbilda sig inom branschen till exempel genom läroavtal. Byggnads- och metallbranschen verkar för närvarande knappt alls intressera. Arbetskraftsutbildningens popularitet påverkas också alltid av trender och dessutom förekommer det regionala skillnader, räknar Oja upp.

Det är bra om arbetsgivarna beaktar att även de har ansvar för hur lockande de arbetssökande upplever att olika branscher är. Satu Oja lyfter till exempel fram restaurangbranschen, där arbetstagarna ofta måste vara mycket bundna till sin arbetsplats, men i värsta fall erbjuds endast få arbetstimmar. En sådan situation är naturligtvis inte särskilt lockande.

Kartlägg utbildningsmöjligheterna på bred front

Du kan söka arbetskraftsutbildningar och RekryteringsUtbildningar genom att söka efter utbildningar på AN-tjänsternas webbplats. Satu Oja tipsar om hur man kan bläddra bland utbildningarna på webbplatsen.

– Det lönar sig att börja med att titta bland RekryteringsUtbildningarna, eftersom de ger en möjlighet att direkt sysselsätta sig i ett visst företag. Om du tittar på arbetskraftsutbildningar och det inte ordnas några lämpliga utbildningar i närheten av din bostadsort, lönar det sig att ta reda på vilka arbetskraftsutbildningar som erbjuds på riksnivå. De riksomfattande arbetskraftsutbildningarna genomförs nämligen på nätet, så det spelar ingen roll var arbetssökanden bor. Det lönar sig även i övrigt att söka utbildningar också på andra ställen än endast i närheten av den egna bostadsorten, eftersom det om antalet närundervisningsdagar är rimligt och livssituationen i övrigt tillåter säkert inte orsakar några problem att resa lite. Utbildningarna är ofta också ganska korta och kan med andra ord i bästa fall vara en snabb väg till sysselsättning, påminner Oja.

För att sprida information om de möjligheter arbetskraftsutbildningarna och RekryteringsUtbildningarna medför har Satu Oja tillsammans med sina kolleger tänkt tanken om att ordna en mässa som fokuserar på arbetskraftsutbildningar och RekryteringsUtbildningar. Avsikten är att mässan ska vara ett riksomfattande evenemang, det vill säga den ordnas samtidigt på olika håll i Finland, och att den syns också i sociala medier i realtid. Planerna är endast i det inledande skedet, men vi kommer eventuellt att få höra mer om utbildningsmässan under 2023.

Läs mer