Motion och idrott

Genom att tillhandahålla motionstjänster vägleder man människor mot en motionsinriktad livsstil. Genom att främja motionsvanor kan man uppnå positiva konsekvenser för både folkhälsan och landets ekonomi i och med att de hälsorisker som orsakas av alltför lite motion blir färre och hälsovårdsutgifterna sjunker.

Idrott utövas av många orsaker. Bland de viktigaste av dem är idrottens konditionshöjande inverkan samt dess positiva effekter på det psykiska välbefinnandet och den fysiska hälsan. Att utöva idrott i en idrottsförening eller att delta i gruppmotion tillför även en social dimension, då tillfälle bereds att träffa andra människor.

För motion och idrott på egen hand skapas förutsättningar genom byggande och underhåll av idrottsanläggningar inomhus och utomhus som till exempel sim- och bollhallar, gym, idrottsplatser och friluftsleder. Handledd motion arrangeras på olika håll i landet på initiativ av idrottsföreningar, kommuners och städers idrottsväsende samt företag som tillhandahåller motionstjänster.

Med idrott avses olika former av motion inom vilka man tävlar enligt vissa regler, antingen genom att utöva motionsidrott till nytta och nöje eller mer seriöst i tävlingssyfte. För professionella idrottare är idrotten likväl ett arbete som helt och hållet eller delvis ger dem deras uppehälle. Idrott är även en populär kulturform som flitigt följs via television och radio samt på platsen för evenemangen. Elitidrotten har även en förstärkande effekt på den nationella identiteten.

Liikunta ja urheilu

Inom motion och idrott tillhandahålls arbetsplatser hos företag som erbjuder motionstjänster, hos idrottsföreningar, idrottsförbund och organisationer, läroinrättningar, forskningsinstitut, affärer som saluför sportartiklar, inom hälsovården, hos kommunerna och staten.

På andra stadiet kan man avlägga grundexamen i idrott. Examensbenämning för yrkeshögskoleexamen i idrott är idrottsinstruktör (YH). Vid Jyväskylä universitet kan man studera idrottsvetenskap. Lägre högskoleexamen är kandidat i gymnastik- och idrottsvetenskap och högre högskoleexamen är magister i gymnastik- och idrottsvetenskap.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Idrotts- och motionsbranschens största arbetsgivare är företag som tillhandahåller motionstjänster samt kommunerna. Hos företag som erbjuder motionstjänster har antalet arbetsplatser ökat kraftigt. Yrkesutbildade personer inom motionsbranschen grundar ofta småföretag. Företagen inom branschen och andra instanser rekryterar enligt behov. Kommunerna anställer nya medarbetare huvudsakligen i stället för dem som går i pension. Inom branschen jobbar ett stort antal personer i bisyssla samt som deltidsanställda till exempel per timme.

Yrkesbeteckningar är till exempel professionell idrottsutövare, tränare, idrottssekreterare, idrottsinstruktör, idrottsplatsskötare, verksamhetsledare, idrottsläkare, fysioterapeut, massör, säljare i sportaffär och sportredaktör.

Motionsbranschen kommer enligt uppskattning i framtiden att stå för allt större sysselsättning på grund av sina positiva effekter på hälsa och välbefinnande. Att satsa på motion är även nationalekonomiskt lönande, då man genom att tillhandahålla motionstjänster kan förebygga ett flertal sjukdomar, exempelvis åldersdiabetes. I och med de stora åldersklassernas pensionsavgångar ökar efterfrågan på tjänster, eftersom allt fler har tid att motionera. Det finns också många som har råd och lust att anställa en personlig tränare.

Uppdaterad: