Att anställa en arbetstagare från utlandet 

Om du vill ha internationell kompetens i ditt företag och det inte finns någon lämplig kandidat i Finland, lönar det sig att söka efter arbetstagare eller praktikanter utomlands. Det är dock viktigt att komma ihåg att du kan behöva ett speciellt tillstånd för att anställa en utländsk arbetstagare.   

Ifall inte lämpliga arbetstagare går att få tag på i Finland, kan arbetsgivare söka arbetskraft från utlandet. Också vid stora rekryteringar kan arbetsgivare använda sig av ett arbetsmarknadsområde som sträcker sig utanför Finland. Man bör dock hålla i minnet att anställningen av utländsk arbetskraft kan kräva tillstånd.

För utländska och finländska arbetstagare gäller samma arbetsvillkor och arbetarskyddsföreskrifter.

EURES hjälper vid rekrytering i Europa

EURES (European Employment Services) är ett omfattande europeiskt samarbetsnätverk och en offentlig tjänst av hög kvalitet som gör det lättare för arbetsgivare och arbetstagare att hitta varandra i hela Europa.

Utbildade sakkunniga som specialiserat sig på arbetsförmedling i Europa, dvs. EURES-rådgivare, hjälper med rekryteringen i alla EU- och EES-länder. Det unika heltäckande nätverket bildas av ca 1000 sakkunniga. EURES förmedlar varje år 50 000 arbetstagare från ett land till ett annat.

EURES-rådgivarna

 • kan den europeiska arbetsmarknaden och fungerar som en länk vid rekryteringen,
 • hjälper med att hitta ett lämpligt rekryteringsland och starta rekryteringen,
 • söker en lokal samarbetspartner,
 • hjälper med att delta i mässor samt marknadsför lediga jobb vid företaget,
 • arrangerar vid behov rekryteringsevenemang i rekryteringslandet,
 • svarar på sökandenas förfrågningar och tar emot ansökningar,
 • gör vid behov en preliminär rekrytering – arbetsgivaren gör alltid det slutliga valet och
 • informerar utländska arbetstagare om arbetslivet i Finland och hur man går till väga då man flyttar hit.

Du hittar de avgiftsfria EURES-tjänsterna vid närmaste arbets- och näringsbyrå. Dessutom ger andra sakkunniga vid arbets- och näringsbyråernas arbetsgivar- och företagartjänster råd om rekrytering av utländsk arbetskraft.

Mer information

EURES-portalen och evenemangen underlättar rekryteringen

EURES-portalen är ett rekryteringsverktyg. Portalen har en europeisk jobb- och CV-bank. I portalen kan arbetsgivare anmäla lediga jobb och se arbetssökandes meritförteckningar.

Mer information

Praktikant från utlandet

Det finns följande alternativ för att anställa utländska praktikanter:

EURES Portal / Drop'pin@Eures

På EURES-portalen kan du som arbetsgivare annonsera gratis, inte bara om jobb utan också om praktik- eller läroavtalsplatser. Portalen har ett eget avsnitt som heter Drop’pin@Eures, där du hittar mer information om alternativa praktikmöjligheter. Om du registrerar dig på EURES-portalen som arbetsgivare, kan du publicera praktik- och läroavtalsplatser i avsnittet Mina möjligheter för unga.

Praktikplatser vid utbildningsinstitutioner

Utbildningsstyrelsen samordnar många praktik- och utbytesprogram. Du kan bekanta dig med alternativen på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Övrigt samarbete

Då det gäller praktikantplatserna samarbetar arbets- och näringstjänsterna även med privata Eures-samarbetspartner så som Allianssi ungdomsutbyte.

Mer information

Rekrytering med hjälp av Targeted Mobility Schemes -stödet

Med hjälp av ett ekonomiskt stöd för Targeted Mobility Schemes (TMS), underlättas rekryteringen av arbetssökande från ett annat EU-land, Norge eller Island. Projektet TMS fungerar på samma sätt som projektet Ditt första EURES jobb, men personen som rekryteras kan också vara över 35 år.

Arbetsgivare kan beviljas ekonomiskt stöd för introduktion av arbetstagaren i arbetet och för de kostnader som uppstår i samband med att arbetstagaren etablerar sig i det nya landet.

Storleken på stödet som beviljas arbetsgivaren bestäms utifrån det stödpaket som erbjudits åt den som anställs och arbetsland. Stödet uppgår till cirka 810–2000 euro/anställd.

Villkor för ekonomiskt stöd

 1. Den som anställs ska vara minst 18 år och EU-, norsk eller isländsk medborgare, som är lagligt bosatt i en EU-medlemsstat, Norge eller Island.
 2. Arbetsgivaren ska erbjuda åtminstone jobbintroduktion, språkutbildning, hjälp med att etablera sig på orten
 3. Arbetsgivare som får stöd har en personalstyrka på högst 250 personer, är lagligt etablerad i ett EU-land, Norge eller Island, ingår ett arbetsavtal på minst 6 månader med den unga personen, löne- och arbetsvillkoren i avtalet ska följa den nationella arbetslagstiftningen, ingår ett arbetsavtal som kan vara på hel- eller deltid, men ändå minst 50 % av en arbetstid på heltid.

Även den arbetssökande har möjlighet att söka stöd för resan till en arbetsintervju samt för etablering. Dessutom kan arbetssökande beviljas stöd för språkkurs(er) och erkännande av examina.

Arbetskraftsmyndigheterna i Sverige och Tyskland koordinerar TMS-projekten.

Det svenska projektet

Om du anställer en arbetssökande från ett annat EU-land, Norge eller Island, kan du ansöka om ekonomiskt stöd för introduktion av den nyanställda av det svenska mobilitetsprojektet.

För att få stöd bör du vara i kontakt med din närmaste EURES-rådgivare.

I praktiken måste du fylla i två ansökningsblanketter. Blanketterna finns på projektets webbplats under Information till arbetsgivare -> Ansökan. Den ena av blanketterna är den egentliga ansökningsblanketten och den andra är en modell för introduktionsprogrammet och fungerar enligt principen kryss i rutan.

Stödbeloppet beror på omfattningen av introduktionsprogrammet och arbetslandet. Om programmet innebär en grundläggande introduktion kan en finsk arbetsgivare få 1390 euro och om introduktionen är mer omfattande är beloppet 1750 euro.

Ansökan

I ansökningsformuläret hittar du mer detaljerade instruktioner om vad bl.a. den grundläggande introduktionen eller den mer omfattande introduktionen bör innehålla och vilka bilagor som krävs för att ansöka om stödet. Stödet är per anställd, dvs om det finns flera nyanställda, kan du som arbetsgivare få stöd för varje person som anställs. Observera att projektet förbehåller sig rätten att göra ändringar i bidragsbeloppen.

För Finlands del skickas stödansökningarna för behandling antingen till BBi Communication Finland på adressen eures@bbi.se eller Allianssi på adressen eures@alli.fi.

Ytterligare information på projektets webbsidor.

Det tyska projektet

Det tyska projektet beviljar ekonomiskt stöd endast för tyska arbetsgivare.

 • Uppdaterad: