Från webbredaktionen: Tillgängligt och tydligt språk på Jobbmarknad

Blogg

Varför ville vi göra språket på Jobbmarknad tillgängligt?

Tillgänglighet har framträtt som en av de viktigaste punkterna i utvecklingen av webbtjänster. Tillgänglighet är speciellt viktigt för dem som har besvär med att använda digitala tjänster och enheter. Användarna kan till exempel vara personer, som har utmaningar med att lära sig, uppfatta, minnas, styra sin egen verksamhet, språkliga kunskaper eller läskunnighet. I bakgrunden kan finnas flera olika orsaker, som syn- eller hörselskada, fysiska eller motoriska hinder, utvecklingsstörningar, svårigheter med att läsa, lära sig eller koncentrera sig, problem med den mentala hälsan, minnesstörningar eller dåliga språkkunskaper i finska.

Man har estimerat att användning av digitala tjänster är svårt för över en miljon finländare. För den gruppen är det speciellt viktigt att tjänsten är tydlig och lätt att använda. Att tjänsten är tillgänglig är dock  till nytta för alla som använder tjänsten. Människorna kan ha också tillfälliga utmaningar som trötthet, stress, högljudd omgivning, klart solsken eller bruten arm, som orsakar svårigheter till att använda tjänsten.

Därför ville vi beakta också tillgängligheten av språket på Jobbmarknad. Vi har omarbetat språket på sidorna så att det är så klart och begripligt som möjligt för alla våra användare.

Att producera tydligt innehåll är inte så lätt som man skulle kunna tänka. Vi på webbredaktionen har gjort vårt bästa med att skriva om innehållen på te-tjänster.fi till Jobbmarknad.

Vad har vi gjort i praktiken?

När vi har förnyat språket på Jobbmarknad, har vi haft några grundprinciper. Vi har avstått från svåra meningar som satsförkortningar. Vi undviker att använda tankstreck och passivformer. I stället för att berätta att saker "ska göras" vill vi berätta "vem som gör". Att framhäva vem som gör är speciellt viktigt i innehållen som gäller ärendehantering. Den som söker till exempel utkomstskydd för arbetslösa behöver veta vem som är ansvarig i vilket skede - är det personen själv, arbets- och näringsbyrån, försökskommunen eller betalaren av utkomstskyddet.

Vi har ersatt språkbilder med tydligare ordval. Dessutom har vi förtydligat meningar och indelning i stycken och strukturerat texter med mellanrubriker. Vi undviker förkortningar och svåra ord. De knepigaste termerna har förklaringar, som användaren kan öppna och läsa.

Hur går arbetet framåt?

I framtiden kommer vi att utvidga det tillgängliga språket till alla delar av Jobbmarknad. Vi vill också göra vår aktuella kommunikation på ett tillgängligt och tydligt språk.

Vi gör vårt bästa för att tillgängligheten ska förverkligas. Därför önskar vi få respons på språket, för det är ni som användare som bäst kan bedöma resultatet av vårt arbete.