I arbetslivet behövs förmåga till självledarskap

Nyheter

I det förändrade arbetslivet betonas förmågan att leda det egna arbetet. Självledarskap innebär till exempel planmässighet, att man kan lägga uppgifterna i prioritetsordning och att man tar hand om sitt eget välbefinnande.

Distansarbete har blivit betydligt vanligare och därför är förmågan att leda sig själv allt viktigare i arbetslivet. När du arbetar hemma har du mer makt och ansvar än tidigare för arbetets innehåll och mål samt för din tidsanvändning och ditt välbefinnande.

Förmågan till självledarskap gäller också arbetslivet på en mer allmän nivå. Enligt arbetslivstränaren och författaren av facklitteratur Miia Savaspuro lever vi inte längre i en tid där de anställdas arbetsuppgifter och roller är skarpt avgränsade och tydliga. Vi måste acceptera att arbetsuppgifterna och rollerna förändras och att det inte längre är lika tydligt som tidigare vem som ansvarar för vilka uppgifter. Därför är förmågan att leda sitt eget arbete en av de viktigaste arbetslivsfärdigheterna.

Tips för självledarskap

Självledarskap innebär att du ställer upp mål för ditt arbete. Samtidigt måste du beakta arbetsplatsens grundläggande uppgift och mål. Dessutom lönar det sig att planera arbetet per arbetsdag, på veckonivå och längre in i framtiden.

En arbetstagare som leder sig själv måste också göra val och ställa saker i prioritetsordning. Detta förutsätter att var och en i er arbetsgemenskap känner till både era gemensamma mål och sina personliga befogenheter och ansvar. Dessutom måste alla känna till gränserna inom vilka var och en kan besluta om hur och i vilken ordning det egna arbetet ska utföras.

Att gallra bort onödiga avbrott och koncentrera sig på en sak i taget stöder smidigheten i arbetet. Därför är det viktigt att ni på arbetsplatsen kommer överens om gemensamma sätt att minska avbrotten. Även en störningsfri arbetsmiljö och fungerande arbetsredskap har betydelse i detta sammanhang.

När du leder ditt eget arbete måste du regelbundet utvärdera dina framsteg och identifiera dina framgångar. Det är viktigt att känna till sina egna styrkor och utvecklingsobjekt. Dessutom lönar det sig att utnyttja respons som du får av andra människor och som du också själv kan be om.

Arbetsgivaren ansvarar för att ordna möjligheter till återhämtning under arbetsdagen. Det är viktigt att du utnyttjar dessa möjligheter och också själv ser till att du återhämtar dig på din fritid. Det lönar sig att se till helheten när du tar hand om ditt eget välbefinnande. Försök identifiera dina gränser och om du upptäcker tecken på överbelastning lönar det sig att föra saken på tal med din chef.

Att leda sina egna tankar och känslor innebär till exempel att du kan motivera dig själv även när du utför rutinmässiga och mindre meningsfulla arbetsuppgifter. Dessutom innebär det tålamod i långsamt framskridande situationer, förmåga att tåla osäkerhet och återuppta arbetet när man i sitt arbete har stött på en kursändring eller ett misslyckande.

Tips för självledarskap finns också på Arbetshälsoinstitutets webbplats. I artikeln listar forskare Kirsi Yli-Kaitala sju saker om hur du kan utvecklas till en bättre ledare för det egna arbetet.

Det lönar sig också att bekanta sig med vår nyhet där vi berättar om en annan viktig arbetslivsfärdighet, kompetensutveckling.

Läs mer

Kompetensutveckling hör till de viktigaste arbetslivsfärdigheterna

Mer information