Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter

Eftersom utkomstskyddet för arbetslösa beviljas mot vederlag, har du som arbetssökande inte bara rättigheter, utan också skyldigheter.

Arbetslösa arbetssökandes rättigheter    

Med arbetslös arbetssökande avses förutom arbetssökande som inte har arbete, också bland annat permitterade och arbetssökande som är utanför arbetskraften.   

När du har anmält dig som arbetssökande har du rätt    

 • till offentliga sysselsättningstjänster enligt ditt servicebehov och 
 • utkomstskydd för arbetslösa, om du uppfyller villkoren för att få det. 

I samarbete med den sakkunniga på arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket, gör du upp en plan. I planen antecknas målen med din jobbsökning, och de uppgifter med hjälp av vilka du uppnår ditt mål. Du utvärderar planen och dess genomförande med din sakkunniga med tre månaders mellanrum.

Din rätt påverkas huruvida du arbetar som löntagare, företagare eller om du sysselsätter dig med eget arbete eller om du studerar. Även mängden arbete som du gör och arbetets längd har betydelse.

Din sakkunniga bedömer fall för fall arbetsmängden för din verksamhet, för det är den som påverkar ditt utkomstskydd. Det avgörande vid bedömningen av din sysselsättning är den mängd arbete som verksamheten kräver, inte de inkomster eller den vinst som du får. Bedömningen från arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket är inte nödvändigtvis i linje med besluten från betalaren av utkomstskyddet eller Skatteförvaltningen.

Om du får utkomstskydd för arbetslösa, kan du om förutsättningarna ifylls

 • studera i bisyssla,    
 • studera så kallade korta studier (högst 6 mån),
 • göra frivillig- eller talkoarbete som är oavlönat, sedvanligt och allmännyttigt,    
 • arbeta på deltid, 
 • verka som företagare i bisyssla eller arbeta kortvarigt i uppdragsförhållande eller   
 • inleda företagsverksamhet eller sysselsätta dig i eget arbete. Under de första fyra månaderna från inledandet av företagsverksamhet eller sysselsättning i eget arbete utvärderas inte huruvida verksamheten är i huvudsyssla eller bisyssla, om du inlett verksamheten som arbetslös. 

Du ska anmäla alla förändringar i förhand till arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket, så att din rätt till utkomstskyddet blir kontrollerad.

Arbetslösa arbetssökandes skyldigheter  

Om du ansöker om eller får utkomstskydd för arbetslösa, ska du söka heltidsjobb. Endast personer som är berättigade till invalidpension som delpension har rätt till utkomstskydd för arbetslösa, utan att söka heltidigt jobb. Det är en absolut förutsättning att din jobbsökning är i kraft för att du ska få utkomstskydd för arbetslösa.  Din jobbsökning förblir i kraft när du sköter dina ärenden på det sätt och vid den tidpunkt som avtalats med arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket och iakttar de anvisningar och utsatta tider som meddelats dig i webbtjänsten Mina e-tjänster eller på annat sätt.    

Utöver detta måste du fullgöra följande skyldigheter. 

 • Var anträffbar och håll dina kontaktuppgifter uppdaterade. Du kan meddela om ändringar i webbtjänsten Mina e-tjänster eller ringa till telefontjänsten.  
 • Ta emot arbete, som din sakkunniga eller en arbetsgivare erbjuder. Ifall arbetserbjudandet din sakkunniga gett är förpliktande, kontakta arbetsgivaren och meddela om detta inom utsatt tid.
 • Ta emot den utbildning som din sakkunniga erbjuder. Utbildningserbjudandena förpliktar dig att ansöka till exempel till arbetskraftsutbildning och meddela att du ansökt inom utsatt tid.  
 • Delta i de avtalade intervjuerna, samtalen och kompletterande samtalen om jobbsökning samt i uppgörandet och kontroll av sysselsättnings-, aktiverings- eller integrationsplanen. 
 • Sök dig till och delta i alla sysselsättningsfrämjande tjänster som avtalas i sysselsättningsplanen och erbjuds dig, utför alla uppgifter som avtalas i planen och meddela om deras genomförande senast vid utsatt tid
 • Om du är under 25 år och inte har någon utbildning efter grundskolan eller gymnasiet som ger yrkesskicklighet, ansök om minst två studieplatser under våren för att kunna få utkomstskydd för arbetslösa. Din rätt till utkomstskydd för arbetslösa kontrolleras när höstterminen börjar, alltså från 1.9 framåt. Tilläggsinformation och hjälp får du från din närmaste Navigator.
 • Anmäl till arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket om förändringar i dina kontaktuppgifter.

Observera att om du försummar dina skyldigheter kan du gå miste om din rätt till utkomstskyddet för arbetslösa för viss tid eller tills vidare.

Tjänster
Läs mer
Mer information

Anmäl dig som arbetssökande

Du kan anmäla dig som arbetssökande enkelt i Arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster.

Mina e-tjänster

Drömmer du om ett nytt jobb? Låt Jobbmarknaden hjälpa dig.

Drömmer du om ett nytt steg framåt i din karriär? Vill du hitta ett undangömt jobb? När du skapar och publicerar en jobbsökningsprofil på Jobbmarknaden ger du arbetsgivare som söker arbetstagare en möjlighet att ta kontakt med dig.

Läs mer

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

Uppdaterad: