Permittering

Om du blir permitterad avbryts ditt arbete och löneutbetalningen under den tid permitteringen pågår. Ditt anställningsförhållande är ändå i kraft under permitteringen. Utkomstskyddet för arbetslösa kan trygga din utkomst under permitteringen.  

Med permittering avses att arbetsgivaren temporärt avbryter arbetet och lönebetalningen även om anställningsförhållandet fortsätter att gälla.

Med en permitterad avses en arbetstagare som är antingen helt permitterad eller permitterad genom förkortad arbetstid. En permittering kan alltså vara på heltid eller på deltid.  Permittering på heltid innebär att du inte har någon alls skyldighet att arbeta. Vid permittering på deltid förkortas din dagliga arbetstid eller arbetstiden per vecka. 

Om du blir permitterad, anmäl dig som arbetssökande i nättjänsten Mina e-tjänster senast på den första permitteringsdagen. Du kan anmäla dig redan innan permitteringen eller den förkortade arbetstiden börjar. Du får arbetslöshetsförmån för permitteringstiden om du anmält dig som arbetssökande och de övriga förutsättningarna för erhållande av förmånen uppfylls. Arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket ordnar i mån av möjlighet en inledande intervju för dig inom fem vardagar från att din jobbsökning inleddes.

Du kan permitteras från ditt anställningsförhållande antingen tills vidare eller för en viss tid. Om din permittering är för viss tid och varar högst tre månader behöver du troligtvis inte individuella expertservice från arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket.  Om du ändå vill ha service, kontakta arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket. 

Efter att permitteringen har pågått i tre månader ordnar arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket ett samtal om jobbsökning. Din plikt att söka jobb börjar efter att du har haft ett samtal om jobbsökning och när tre månader har gått sedan uppsägningens början.

Samtalet ordnas inte, om din permittering kommer att sluta inom en månad från den planerade tidpunkten för samtalet.

On du har blivit permitterad på deltid, tillämpas samma regler som arbetssökande som jobbar på deltid, men din plikt att söka arbete börjar först när det gått tre månader från det första samtalet om jobbsökning.

Den permitterades plikt att söka arbete

Om du är permitterad på heltid, innehåller din sysselsättningsplan från det att jobbsökningsplikten börjar tre granskningsperioder på en månad var. Inom varje granskningsperiod ska du söka fyra arbetsmöjligheter. Det betyder alltså att du ska söka till fyra arbetsmöjligheter under en månad eftersom en heltidspermitterad är arbetslös.

Om du är permitterad på deltid, innehåller din sysselsättningsplan från det att jobbsökningsplikten börjar en granskningsperiod på tre månader, under vilken du ska söka efter en arbetsmöjlighet. Som deltidspermitterad ska du alltså söka ett jobb under tre månader.

Tjänster
Läs mer
Mer information

Anmäl dig som arbetssökande

Du kan anmäla dig som arbetssökande enkelt i Arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster.

Mina e-tjänster

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

Uppdaterad: