Jag har blivit permitterad

När du är permitterad avbryts din anställning och lönebetalning för en bestämd period. Arbetslöshetsskyddet kan garantera din försörjning under permitteringstiden.

På Jobbmarknaden du kan anmäla dig som arbetssökande i Mina e-tjänster. Om du blir arbetslös eller permitterad ska du anmäla dig som arbetssökande så fort som möjligt.

Du kan anmäla dig som arbetssökande innan arbetslösheten eller permitteringen börjar, men gör det senast den första dagen du är arbetslös. Du kan få utkomstskydd för arbetslösa först från och med dagen du anmäler dig .

Du kan logga in på webbtjänsten Mina e-tjänster med nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort. Ifall du inte kan logga in med hjälp av dessa eller inte är finsk eller EU-/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz kan du anmäla dig som arbetssökande via arbets- och näringstjänsternas rådgivningstjänst eller genom att besöka arbets- och näringsbyrån.

Tjänster
Mer information

Om du ansöker om utkomstskydd för arbetslösa får du efter att jobbsökningen har inletts ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till utkomstskydd. Du ser utlåtandena som du fått i Mina e-tjänster. Utkomstskydd för arbetslösa betalas endast för den tid du är arbetslös arbetssökande. Många faktorer påverkar din rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Läs mer om dem i innehållet "Utkomstskydd för arbetslösa".

Anmäl dig som arbetssökande om du har deltagit i en arbetskraftsutbildning eller arbetat med lönesubvention och blir arbetslös på nytt.

Läs mer

Kom överens med din egen expert om fortsättningen  

I samband med att jobbsökningen inleds kommer du överens med arbets- och näringsbyrån eller en expert inom kommunförsöket om hur din kundrelation inom arbets- och näringstjänsterna framskrider.

Via Mina e-tjänster kan du hålla kontakt med din expert. Där ser du också alla dina öppna uppgifter.

I Mina e-tjänster kan du göra följande:

 • du ser dina jobbsökarskyldigheter enligt din sysselsättningsplan, dvs. uppgifter som främjar din sysselsättning, och du kan anteckna dem som utförda inom utsatt tid,
 • du ser dina egna uppgifter om utkomstskyddet, såsom utlåtanden och öppnade begäran om utredning,
 • du kan uppdatera ändringarna i din jobbsökningssituation eller meddela om sysselsättning,
 • du kan uppdatera dina kontaktuppgifter och
 • du kan lämna en kontaktbegäran till din egen expert.
Läs mer

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

Om du blir permitterad avbryts ditt arbete och löneutbetalningen under den tid permitteringen pågår. Ditt anställningsförhållande är ändå i kraft under permitteringen. Utkomstskyddet för arbetslösa kan trygga din utkomst under permitteringen.  

Med permittering avses att arbetsgivaren temporärt avbryter arbetet och lönebetalningen även om anställningsförhållandet fortsätter att gälla.

Med en permitterad avses en arbetstagare som är antingen helt permitterad eller permitterad genom förkortad arbetstid. En permittering kan alltså vara på heltid eller på deltid.  Permittering på heltid innebär att du inte har någon alls skyldighet att arbeta. Vid permittering på deltid förkortas din dagliga arbetstid eller arbetstiden per vecka. 

Om du blir permitterad, anmäl dig som arbetssökande i nättjänsten Mina e-tjänster senast på den första permitteringsdagen. Du kan anmäla dig redan innan permitteringen eller den förkortade arbetstiden börjar. Du får arbetslöshetsförmån för permitteringstiden om du anmält dig som arbetssökande och de övriga förutsättningarna för erhållande av förmånen uppfylls. Arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket ordnar i mån av möjlighet en inledande intervju för dig inom fem vardagar från att din jobbsökning inleddes.

Du kan permitteras från ditt anställningsförhållande antingen tills vidare eller för en viss tid. Om din permittering är för viss tid och varar högst tre månader behöver du troligtvis inte individuella expertservice från arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket.  Om du ändå vill ha service, kontakta arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket. 

Efter att permitteringen har pågått i tre månader ordnar arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket ett samtal om jobbsökning. Din plikt att söka jobb börjar efter att du har haft ett samtal om jobbsökning och när tre månader har gått sedan uppsägningens början.

Samtalet ordnas inte, om din permittering kommer att sluta inom en månad från den planerade tidpunkten för samtalet.

On du har blivit permitterad på deltid, tillämpas samma regler som arbetssökande som jobbar på deltid, men din plikt att söka arbete börjar först när det gått tre månader från det första samtalet om jobbsökning.

Den permitterades plikt att söka arbete

Om du är permitterad på heltid, innehåller din sysselsättningsplan från det att jobbsökningsplikten börjar tre granskningsperioder på en månad var. Inom varje granskningsperiod ska du söka fyra arbetsmöjligheter. Det betyder alltså att du ska söka till fyra arbetsmöjligheter under en månad eftersom en heltidspermitterad är arbetslös.

Om du är permitterad på deltid, innehåller din sysselsättningsplan från det att jobbsökningsplikten börjar en granskningsperiod på tre månader, under vilken du ska söka efter en arbetsmöjlighet. Som deltidspermitterad ska du alltså söka ett jobb under tre månader.

Tjänster
Läs mer
Mer information

Anmäl dig som arbetssökande

Du kan anmäla dig som arbetssökande enkelt i Arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster.

Mina e-tjänster

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

När du är arbetslös arbetssökande säkerställer utkomstskyddet ekonomiskt dina möjligheter att söka arbete samt förbättra dina förutsättningar att komma in på eller återvända till arbetsmarknaden.

Anmäl dig som arbetssökande och börja söka jobb redan första dagen du är arbetslös så att du får utkomstskydd för arbetslösa genast från början av din arbetslöshet.

Efter anmälan får du ett arbetskraftspolitiskt utlåtande där det framgår om du har rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Om du ansöker om utkomstskydd för arbetslösa kan du få en begäran om tilläggsutredning för utlåtandet. 

Du kan få en förhöjningsdel för ditt utkomstskydd om du deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster. Du måste komma överens med din expert om att delta i servicen antingen i sysselsättningsplanen eller i en plan som ersätter sysselsättningsplanen.

Utkomstskyddet för arbetslösa betalas antingen av arbetslöshetskassan eller FPA

När du ansöker om utkomstskydd för arbetslösa ska du först ta reda på om utkomstskyddet betalas av arbetslöshetskassan eller FPA. Olika former av utkomstskydd för arbetslösa är inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.

 • Om du hör till en arbetslöshetskassa till exempel via ditt fackförbund ska du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från din kassa.
 • Om du inte hör till en arbetslöshetskassa ansöker du om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA.  

Om du har frågor om utkomstskyddet för arbetslösa får du hjälp av experterna vid telefonservicen för information om utkomstskydd för arbetslösa.

Tjänster
Mer information

Anmäl dig som arbetssökande

Du kan anmäla dig som arbetssökande enkelt i Arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster.

Mina e-tjänster

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

 

 

Om du har permitterats kan du ha rätt till utkomstskydd för arbetslösa under permitteringen.

Om du permitteras ska du anmäla dig som arbetssökande så att arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket kan ge ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Därefter kan du ansöka om utkomstskydd för arbetslösa antingen hos arbetslöshetskassan eller FPA. Närmare anvisningar om att anmäla sig som arbetssökande och ansöka om utkomstskydd för arbetslösa finns på sidan "Så här ansöker du om utkomstskydd för arbetslösa".

Med permittering avses enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa en av arbetsgivaren verkställd permittering som skett av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker. På grund av detta har de som är permitterade till exempel av disciplinära orsaker inte rätt till arbetslöshetsförmåner.

Tjänster
Läs mer

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

När du anmäler dig som arbetssökande tillfrågas du om sådant som påverkar erhållandet av utkomstskydd för arbetslösa. När du får utkomstskydd för arbetslösa ska du meddela om din situation förändras.

Anmäl förändringar i din sysselsättningssituation i Mina e-tjänster, telefontjänsten eller på AN-byråns eller kommunförsökets verksamhetsställe.

Gör en anmälan till exempel när

 • du börjar arbeta, ditt arbete upphör eller din arbetstid ändras,
 • du bedriver företagsverksamhet i över två veckor (utöver din egen företagsverksamhet tolkas även arbete i familjeföretag som företagsverksamhet),  
 • du arbetar och får ersättning på annat sätt än som löntagare eller företagare, till exempel som närståendevårdare,  
 • du börjar studera,
 • ditt medborgarskap ändras eller ditt uppehållstillstånd ändras,   
 • du avbryter den sysselsättningsfrämjande servicen (meddela om enskilda frånvaron endast till arbetslöshetskassan eller FPA i ansökan om dagpenning eller arbetsmarknadsstöd) eller  
 • dina kontaktuppgifter ändras.  

Observera att ovan finns en förteckning över de vanligaste ändringarna som du ska meddela arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket om. Om du är osäker på hur din egen situation påverkar din rätt till utkomstskydd för arbetslösa, lönar det sig att kontakta AN-byrån, kommunförsöket eller telefonservice för rådgivning om utkomstskydd för arbetslösa. Experten ger dig också närmare anvisningar om när du ska meddela om att arbetet inleds och avslutas till exempel när du regelbundet utför uppdragsarbete.

Tjänster
Läs mer

Ilmoita muutoksista Oma asioinnissa

Työttömyysturvan saajana sinun pitää ilmoittaa, jos tilanteesi muuttuu. Voit ilmoittaa muutoksista TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelussa. 

Oma asiointi

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

Om din arbetsgivare har gått i konkurs eller av någon annan orsak inte kan betala din lön, kan du ansöka om lön eller andra betalningar som inte betalats som lönegaranti.

Lönegarantisystemet tryggar dina möjligheter att få lön och andra avgifter om din arbetsgivare är oförmögen att betala dem. Du får ersättning enligt lönegarantin för avgifter vars grund och belopp har kunnat utredas.

Som privatperson kan du ansöka om lönegaranti i NTM-centralens e-tjänst. För att använda tjänsten behöver du bankkoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort som lämpar sig för identifiering. Anvisningar för ansökan om lönegaranti finns på NTM-centralens webbplats.

Tjänster
Mer information

När du vet att du blir arbetslös ska du anmäla dig som arbetssökande i Mina e-tjänster senast den första dagen du är arbetslös. Därefter kan du ansöka om utkomstskydd för arbetslösa hos FPA eller din arbetslöshetskassa.

I kundservicemodellen får du som arbetssökande nära stöd redan från början av din jobbsökning i personliga och regelbundna möten.

Bekanta dig med Jobbmarknadens tips och anvisningar om jobbsökning. Logga in och skapa en egen jobbsökningsprofil så får du arbetsplatsrekommendationer som passar just dig och så kan arbetsgivarna kontakta dig.

Läs mer

Har din arbetslöshet fortsatt under lång tid?

Känns det svårt att få ett jobb eller har det varit länge sedan din senaste anställning? Ett brett utbud av hjälp finns tillgängligt. Du hittar information om de olika alternativen på Jobbmarknaden. Läs mer:

Min arbetslöshet har pågått länge

Är du arbetslös eller på väg att bli arbetslös?

Kolla jobbsökningstipsen och reglerna för att ansöka om arbetslöshetsförmån på Jobbmarknaden. Registrera dig och skapa din egen jobbsökningsprofil för att få jobbrekommendationer som passar dig bäst. Läs mer:

Jag är arbetslös eller jag ska bli arbetslös

Har du blivit permitterad?

När du är permitterad avbryts din anställning och lönebetalning för en bestämd period. Arbetslöshetsskyddet kan garantera din försörjning under permitteringstiden. Läs mer:

Jag har blivit permitterad

Vill du studera?

Om du är student eller vill söka utbildning kan du få råd om hur du organiserar ditt uppehälle och information om olika sätt att studera antingen heltidigt eller vid sidan av ett arbete. Läs mer:

Jag vill studera

Ansöker du om utkomstkydd för arbetslösa?

Syftet för utkomstskyddet för arbetslösa är att kompensera för de ekonomiska förluster som arbetslösheten orsakar dig. Det första du behöver göra är att registrera dig som arbetssökande i arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster. Läs mer:

Jag ansöker om utkomstkydd för arbetslösa

Behöver du hjälp för att stödja din arbetsförmåga?

Ibland kan du vara i en situation där dina chanser att få ett jobb eller behålla ditt jobb är nedsatt. Du kan få hjälp till din situation till exempel genom arbetsträning eller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Läs mer:

Jag behöver hjälp för att stödja min arbetsförmåga

Anmäl dig som arbetssökande

Du kan anmäla dig som arbetssökande enkelt i Arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster.

Mina e-tjänster

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

Om du håller på att bli uppsagd av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker, får du stöd från omställningsskyddet.

Omställningsskyddet är en tjänst som ger dig stöd så att du kan söka jobb och hitta ny sysselsättning så snart som möjligt efter uppsägningen. Vid uppsägning samarbetar en sakkunnig vid arbets- och näringsbyrån eller vid kommunförsöket med din arbetsgivare och företagets personalrepresentanter. De ordnar också bland annat informationsmöten om kundrelationen och tjänsterna hos arbets- och näringsbyrån. 

Du har rätt till en sysselsättningsplan redan under uppsägningstiden. I sysselsättningsplanen avtalas om de uppgifter och tjänster som bäst främjar din sysselsättning. När du är uppsagd har du rätt till betald ledighet medan du utarbetar sysselsättningsplanen eller deltar i jobbsökarträning, arbetskraftsutbildning eller omplaceringsträning som avtalas i planen. 

Vid arbets- och näringsbyråerna arbetar personal som är särskilt insatta i omställningsskyddet. De hjälper både arbetsgivare och arbetstagare i ärenden som gäller omställningsskyddet.  Du har dessutom tillgång till telefontjänster. 

Slå vakt om dina rättigheter och fullgör dina skyldigheter när det uppstår exceptionella situationer i din anställning! 

Utvidgat omställningsskydd för personer som fyllt 55 år

Det utvidgade omställningsskyddet är avsett för dig som har fyllt 55 år. Syftet med tjänsten är att främja din snabba sysselsättning och förbättra din ställning på arbetsmarknaden.

Du har rätt till omställningsskydd för personer som fyllt 55 år, om

 • du har fyllt 55 år senast på uppsägningsdagen,
 • ditt arbetsavtal har sagts upp av produktionsorsaker och/eller ekonomiska orsaker 1.1.2023 eller senare,
 • du har varit anställd hos den uppsägande arbetsgivaren i minst fem år med avbrott på högst 30 dagar,
 • du har anmält dig som arbetssökande vid AN-byrån inom 60 dagar från uppsägningen.

Omställningsskyddet för personer som fyllt 55 år omfattar

 • omställningspenning,
 • utbildning inom ramen för omställningsskyddet,
 • sysselsättningsledighet som är 5, 15 eller 25 dagar lång.

Omställningspenningen motsvarar din genomsnittliga månadslön. Kom ihåg att ansöka om omställningspenning hos din egen arbetslöshetskassa eller FPA senast tre månader efter att ditt anställningsförhållande upphört.

Utbildning inom ramen för omställningsskyddet är en tjänst som är avsedd för en person som fyllt 55 år och som blivit uppsagd från sitt anställningsförhållande. AN-byrån ska ordna och bevilja utbildning för personen när arbetsgivaren har meddelat om uppsägningen.

Du kan ha rätt till ledighet om du sägs upp antingen av produktionsrelaterade och ekonomiska orsaker eller på grund av omstrukturering av arbetsgivarens verksamhet och din arbetsgivare uppfyller skyldigheten att tillhandahålla anställning och utbildning. Du kan komma överens om sysselsättningsledighet med din arbetsgivare också ifall din uppsägning beror på konkurs. Du kan använda sysselsättningsledigheten under uppsägningstiden då du har rätt till att upprätta en sysselsättningsplan med AN-tjänsterna. Under sysselsättningsledigheten har du också rätt att delta i arbetskraftsutbildning, praktik och inlärning i arbetet om dessa åtgärder har avtalats i sysselsättningsplanen.

55 vuotta täyttäneiden laajennettu muutosturva — mitä se tarkoittaa työntekijän kannalta?
Innehållet kan inte visas på grund av inställningarna för cookies. Tillåt cookien för Marknadsföring för att se innehållet.
Tjänster
Mer information

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)