Genom reformen av arbetarskyddslagen preciseras arbetsgivarens arbetarskyddsförpliktelser

Nyheter

Den förnyade arbetarskyddslagen som träder i kraft i början av juni strävar efter att underlätta beaktandet av arbetssäkerheten på arbetsplatserna. De centrala målen med lagreformen är att öka orken i arbetet, att förebygga ett för tidigt utträde ur arbetslivet, att upprätthålla arbetsförmågan och förlänga arbetskarriärerna.

​​​​​​​Ändringen av arbetarskyddslagen träder i kraft den 1 juni 2023. Genom lagreformen preciseras arbetsgivarens arbetarskyddsförpliktelser för att underlätta tillämpningen av lagen på arbetsplatserna.

I lagen betonas särskilt beaktandet av individuella faktorer i anslutning till arbetstagarna. Genom reformen strävar man efter att främja orken i arbetet bland personer som fyllt 55 år och att minska ett för tidigt utträde ur arbetslivet. Därtill strävar man till att förebygga arbetsoförmåga och förlänga arbetskarriärerna.

Centrala förändringar i reformen

De viktigaste ändringarna gäller den allmänna omsorgsplikten, att reda ut och bedöma riskerna i arbetet samt att undervisa och handleda arbetstagarna. Därtill förtydligas den grundläggande bestämmelsen om graviditetsskydd.

  • Preciseringarna i arbetsgivarens allmänna omsorgsplikt gäller arbetarskydds- och observationsåtgärder. Enligt den första preciseringen ska arbetsgivaren beakta arbetstagarens personliga förutsättningar som kan kräva individuella arbetarskyddsåtgärder för att arbetstagarens säkerhet och hälsa ska kunna säkerställas. Enligt den andra preciseringen ska arbetsgivaren kontinuerligt iaktta arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Redan tidigare har arbetsmiljön, arbetsgemenskapens tillstånd och säkerheten i arbetssätten definierats som föremål för observation.
  • Vid utredning och bedömning av riskerna i arbetet är arbetsgivaren sedan tidigare skyldig att beakta arbetstagarens ålder, kön, yrkesskicklighet och personliga förutsättningar. Nu har åldrandet lagts till som föremål för uppmärksamhet. I lagen preciseras dessutom att med belastningsfaktorer avses både fysiska och psykosociala faktorer.
  • Enligt den nuvarande arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren ge arbetstagaren tillräcklig information om olägenheterna och riskerna på arbetsplatsen och dessutom ska arbetstagarens yrkeskunskap och arbetserfarenhet beaktas i introduktionen, handledningen och undervisningen. I fortsättningen ska man i undervisningen och handledningen också beakta arbetstagarens övriga förutsättningar, såsom språkkunskaper och ålder.
  • Enligt den nuvarande lagstiftningen är arbetsgivaren skyldig att beakta om arbetet eller arbetsförhållandena kan medföra särskild fara för en gravid arbetstagare. I och med lagreformen utvidgas skyldigheten att gälla även arbetstagare som nyligen har fött barn eller ammar.

Närmare information om ändringarna i arbetarskyddslagen finns på Arbetshälsoinstitutets och statsrådets webbplatser.

Information om arbetssäkerhet finns på Jobbmarknaden.