Arbetarskydd

Arbetarskydd innebär att de fysiska, psykiska och sociala arbetsförhållandena är under kontroll.

Arbetarskyddet omfattar

  • en trygg arbetsmiljö,
  • att arbetstagarnas arbetsförmåga tryggas och upprätthålls och
  • att olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar förebyggs.

Arbetsgivaren ansvarar för att ge dig introduktion i arbetet, anvisningar för ett säkert arbete och erbjuda nödvändiga arbetsredskap.

Som arbetstagare är du skyldig att följa arbetsgivarens föreskrifter och anvisningar samt att i ditt arbete sörja för din egen och andra arbetstagares säkerhet.

Mer information

Uppdaterad: