Työturvallisuuslain uudistuksella täsmennetään työnantajan työturvallisuusvelvoitteita

Uutinen

Kesäkuun alussa voimaan tuleva uudistettu työturvallisuuslaki pyrkii helpottamaan työturvallisuuden huomioimista työpaikoilla. Lakiuudistuksen keskeisinä tavoitteina ovat työssä jaksamisen lisääminen, varhaisen työelämästä poistumisen ehkäiseminen, työkyvyn ylläpitäminen ja työurien pidentäminen.

Työturvallisuuslain muutos astuu voimaan 1. kesäkuuta 2023. Lakiuudistuksella täsmennetään työnantajan työturvallisuusvelvoitteita, jotta lain soveltaminen työpaikoilla helpottuisi.

Laissa painotetaan erityisesti työntekijöihin liittyvien yksilöllisten tekijöiden huomioimista. Uudistuksella pyritään edistämään 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista ja vähentämään varhaista työelämästä poistumista. Lisäksi tavoitteena on ehkäistä työkyvyttömyyttä ja pidentää työuria.

Keskeiset muutokset uudistuksessa

Keskeiset muutokset koskevat yleistä huolehtimisvelvoitetta, työn vaarojen selvittämistä ja arviointia sekä työntekijöiden opetusta ja ohjausta. Lisäksi raskaussuojelun perussääntöä selvennetään.

  • Työnantajan yleiseen huolehtimisvelvoitteeseen tehdyt tarkennukset koskevat työsuojelu- ja tarkkailutoimenpiteitä. Ensimmäisen tarkennuksen mukaan työnantajan on huomioitava työntekijän henkilökohtaiset edellytykset, jotka voivat vaatia yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä, jotta työntekijän turvallisuus ja terveys voidaan varmistaa. Toisen tarkennuksen mukaan työnantajan on tarkkailtava jatkuvasti työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työssä. Jo ennestään tarkkailun kohteiksi on määritelty työympäristö, työyhteisön tila ja työtapojen turvallisuus.
  • Työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa työnantaja on ennestään velvoitettu huomioimaan työntekijän ikä, sukupuoli, ammattitaito ja hänen henkilökohtaiset edellytyksensä. Nyt huomioinnin kohteeksi on lisätty ikääntyminen. Lisäksi laissa tarkennetaan, että kuormitustekijöillä tarkoitetaan sekä fyysisiä että psykososiaalisia tekijöitä.
  • Nykyisen työturvallisuuslain mukaan työnantajan täytyy antaa työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä, ja lisäksi perehdytyksessä, ohjauksessa ja opetuksessa täytyy huomioida työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus. Jatkossa opetuksessa ja ohjauksessa täytyy huomioida myös työntekijän muut edellytykset, kuten esimerkiksi kielitaito ja ikä.
  • Nykyisen lainsäädännön mukaan työnantajalla on velvollisuus huomioida, jos työ tai työolosuhteet saattavat aiheuttaa erityistä vaaraa raskaana olevalle työntekijälle. Lakiuudistuksen myötä velvollisuutta laajennetaan koskemaan myös äskettäin synnyttäneitä tai imettäviä työntekijöitä.

Tarkempaa tietoa työturvallisuuslain muutoksista löydät Työterveyslaitoksen ja valtioneuvoston verkkosivuilta.

Tietoa työturvallisuudesta löydät Työmarkkinatorilta.