Diskrimineringslagen ändrar i början av juni – diskrimineringsombudsmannen vill ingripa särskilt i diskriminering i arbetslivet

Nyheter

Diskrimineringslagen ändrar den 1 juni 2023 och därmed utvidgas diskrimineringsombudsmannens befogenheter i arbetslivet.

Diskriminering kan förekomma i arbetslivet i många olika situationer, såsom vid rekrytering, anställning och avslutande av anställningsförhållande. Då definieras en arbetssökandes eller anställds kompetens utifrån fördomar i stället för utifrån behörighet och erfarenhet.

Diskrimineringslagen trädde i kraft 2015. Enligt den får ingen diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Syftet med lagen är att förebygga diskriminering och förbättra rättsskyddet för dem som utsatts för diskriminering. Likabehandling i arbetslivet ska enligt lagen främjas i synnerhet i fråga om lön, arbetsförhållanden, anställningsvillkor och karriärutveckling.

Diskrimineringslagen ändrar i början av juni 2023. I och med ändringen utvidgas diskrimineringsombudsmannens befogenheter i arbetslivet, i fortsättningen har ombudsmannen befogenheter att övervaka att diskrimineringslagen följs även i enskilda diskrimineringsfall. Befogenheten är parallell med arbetarskyddsmyndigheten. Diskrimineringsombudsmannen vill särskilt ingripa i diskriminering vid rekrytering. Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet som främjar likabehandling och ingriper i diskriminering.

Arbetsgivarna har redan i den tidigare diskrimineringslagen ålagts att bedöma situationen för likabehandling på arbetsplatsen och planera åtgärder för att främja den. I fortsättningen måste arbetsgivarna göra en bedömning hur likabehandling uppnås även i fråga om anställning. Dessutom ska likabehandlingsplanen på arbetsplatsen innehålla en utredning av slutsatserna av likabehandlingsbedömningen.

I och med lagändringen kan du från och med början av juni också kontakta diskrimineringsombudsmannen när du har upplevt eller misstänker att du har upplevt diskriminering i arbetslivet. Enligt den reviderade lagen kan ett diskrimineringsärende föras till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden för behandling även utan att ett enskilt offer har utsetts i ärendet. Detta innebär att trakasserierna kan riktas inte bara mot en individ utan också mot en människogrupp.

Förebyggande av diskriminering i arbetslivet är en del av Jobbmarknaden

Även på Jobbmarknaden strävar man efter att minska diskriminering i samband med rekrytering. Arbetssökande publicerar sin jobbsökningsprofil anonymt, så de arbetsgivare som söker arbetstagare kan endast se arbetssökandens tidigare erfarenhet och kompetens. Detta gör det möjligt för arbetsgivarna att välja ut de som kallas till intervju på basis av kompetens, vilket även minskar möjliga omedvetna fördomars inverkan på besluten.

Läs mer