Jämställdhet i arbetslivet

Som arbetstagare har du rätt att arbeta utan att diskrimineras. Om du själv upplever eller ser att andra behandlas ojämlikt, berätta om det för din arbetsgivare och vid behov för de myndigheter som behandlar likabehandlingsärenden.

I arbetslivet får ingen diskrimineras. Finlands jämställdhetslag förbjuder diskriminering bland annat på grund av kön och könsuttryck samt föräldraskap och familjeansvar. Enligt diskrimineringslagen får ingen diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. 

Jämställdhet i arbetslivet ska främjas i synnerhet i fråga om lön, arbetsförhållanden, anställningsvillkor och karriärutveckling. Din arbetsgivare ska bemöta alla på ett jämställt sätt vid rekrytering, introduktion, fördelning av arbetsuppgifter, befordran och uppsägningar. 

Det kan förekomma mycket olika typer av diskriminering på arbetsplatsen. Det kan till exempel handla om ojämn fördelning av arbetsuppgifter, sexuella trakasserier eller orättvis lön. Diskrimineringen kan också vara indirekt och ta sig uttryck i till exempel oväsentliga eller osakliga krav för en arbetstagare som rekryteras.  

Anmälan om och förebyggande av diskriminering

Om det förekommer diskriminering på din arbetsplats, berätta om det för din arbetsgivare. Du kan diskutera ämnet med din chef till exempel vid bilaterala utvecklingssamtal. Om du misstänker att du har upplevt diskriminering, men du inte är säker på det, eller din arbetsgivare inte ingriper i den observerade diskrimineringen, finns det flera aktörer som du kan kontakta. Till exempel kan du få råd om din situation av jämställdhetsombudsmannen, diskriminerings- och jämställdhetsnämnden eller regionförvaltningsverkets arbetarskyddsmyndigheter. 

Kom ihåg att om det finns minst 30 anställda på din arbetsplats ska det finnas en jämställdhetsplan för den. När planen utarbetas ska de företrädare som personalen utsett höras. Jämställdhetsplanen ska behandla bland annat rekrytering, lön, prestationsbedömning, påverkningsmöjligheter och arbetshälsa. Enbart en plan räcker inte, utan de saker som presenteras i jämställdhetsplanen ska omsättas i praktiken. Som arbetstagare har du rätt att bekanta dig med jämställdhetsplanen.

Uppdaterad: