Yhdenvertaisuuslaki muuttuu kesäkuun alussa – yhdenvertaisuusvaltuutettu haluaa puuttua erityisesti työelämässä tapahtuvaan syrjintään

Uutinen

Yhdenvertaisuuslaki muuttuu 1.6.2023, ja sen myötä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivalta työelämässä laajenee.

Työelämässä syrjintää voi esiintyä monissa erilaisissa tilanteissa, kuten rekrytoinnissa, työhönotossa ja työsuhteen päättämisen yhteydessä. Tällöin työnhakijan tai työntekijän osaamista määrittävät pätevyyden ja kokemuksen sijaan ennakkoluulot.

Yhdenvertaisuuslaki astui voimaan vuonna 2015. Sen mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lain tavoitteena on ehkäistä syrjintää ja parantaa syrjinnän kohteeksi joutuneiden oikeusturvaa. Työelämän yhdenvertaisuutta on lain mukaan edistettävä etenkin palkkauksessa, työolosuhteissa, työsuhteen ehdoissa sekä urakehityksessä.

Yhdenvertaisuuslaki muuttuu kesäkuun 2023 alussa. Muutoksen myötä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivalta työelämässä laajenee ja jatkossa valtuutetulla on toimivalta valvoa yhdenvertaisuuslain noudattamista myös yksittäisissä syrjintätapauksissa. Toimivalta on rinnakkainen työsuojeluviranomaisen kanssa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu haluaa puuttua erityisesti rekrytointisyrjintään. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu syrjintään.

Työnantajia on jo aiemmassa yhdenvertaisuuslaissa velvoitettu arvioimaan työpaikan yhdenvertaisuustilannetta ja suunnittelemaan toimia sen edistämiseksi. Jatkossa työnantajien täytyy tehdä yhdenvertaisuustilanteen arviointi myös työhönoton osalta. Lisäksi työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelman täytyy sisältää selvitys yhdenvertaisuusarvioinnin johtopäätöksistä.

Lakimuutoksen myötä voit olla yhteydessä kesäkuun alusta alkaen myös yhdenvertaisuusvaltuutettuun silloin, kun olet kokenut tai epäilet kokeneesi syrjintää työelämässä. Uudistetun lain mukaan syrjintään liittyvä asia voidaan viedä käsiteltäväksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan myös ilman, että asiassa on nimetty yksittäinen uhri. Tämä tarkoittaa sitä, että häirintä voi kohdistua yksilön lisäksi myös ihmisryhmään.

Työelämän syrjinnän ehkäiseminen on osa Työmarkkinatoria

Myös Työmarkkinatorilla pyritään vähentämään rekrytointiin liittyvää syrjintää. Työnhakijat julkaisevat työnhakuprofiilinsa anonyymeina, joten työtekijöitä etsivien työnantajien nähtävillä ovat vain työnhakijan aiempi kokemus ja osaaminen. Tämä mahdollistaa sen, että työnantajat valitsevat haastatteluun kutsuttavat osaamiseen perustuen, mikä vähentää tiedostamattomienkin ennakkoluulojen vaikutusta päätöksiin.

Lue lisää