Mentalvårdare (närvårdare)

Yrke Publicerad

Närvårdare med inriktning på mentalvårds- och missbruksarbete utför ett patientnära patientarbete till vilket hör vård och rehabilitering av patienter i olika åldrar som lider av mentala problem. Arbetsplatser finns bland annat vid olika vårdinrättningar, på psykiatriska sjukhus och på grubbboende. Utöver att ha yrkesfärdighet måste man i yrket vara bra på att växelverka med andra, kunna ta initiativ och arbeta i en vårdgrupp..

Den huvudsakliga formen för mentalvårdarens arbete är samverkan med patienterna, dvs. att samtala, lyssna och stöda. Till arbetsuppgifterna hör grundvård, såsom att hjälpa patienten att äta, tvätta sig, klä sig och utföra andra vardagliga sysslor. Mentalvårdaren kan delta i terapiverksamheten, t.ex. musik- och konstterapi eller annan kreativ verksamhet. Han eller hon anordnar fritidsaktiviteter för patienterna och tränar dem i att klara vardagsrutiner.

God fysisk kondition och styrka behövs i en del uppgifter, t.ex. vid mottagningen av akutpatienter och vården av åldringar. Arbetet är oftast skiftarbete. Behörighetskrav är avlagd grundexamen för närvårdare på social- och hälsovårdsområdet inom inriktningen för mentalvård eller rusvård. Examen kan också avläggas som fristående examen. Som fördjupad påbyggnadsexamen kan man avlägga specialyrkesexamen i psykiatrisk vård.

Mielenterveyteen ja päihdehoitoon erikoistuneet terveydenhuollon yksiköt, kuten ryhmäkodit, päihdehoitolaitokset tai psykiatriset osastot, järjestöt sekä yrittäjinä.

Bläddra bland jobbannonser: Mentalvårdare (närvårdare)

Mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuneen lähihoitajan on osattava suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaiden hoitoa. Ammatissa tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot, kuuntelemisen taito ja hyvä huomiokyky. Hoitajan tulee ottaa huomioon jokaisen potilaan yksilöllisyys ja ihmisten erilaiset tarpeet.

Ammatissa tulee pystyä itsenäiseen työskentelyyn sekä työskentelyyn hoitoryhmän jäsenenä. Mielenterveystyössä työskentelevän tulee olla henkisesti tasapainoinen ja hyvän todellisuudentajun omaava. Fyysistä voimaa tarvitaan joissain tehtävissä, kuten akuuttipotilaiden vastaanotossa ja vanhusten osastolla.

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kanssa työskentely vaatii pitkäjänteisyyttä ja huumoria sekä kykyä sietää pettymyksiä. Myös valmius luovaan ajatteluun ja ongelmanratkaisukyky ovat työssä tarpeen.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuen. Tutkintonimike on lähihoitaja. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Lähihoitaja on nimikesuojattu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira merkitsee terveydenhuollon ammattihenkilöistä ylläpidettävään rekisteriin ammattinimikettä käyttämään oikeutetun ammattihenkilön.

Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on hoitamaansa tehtävään riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä.

Lähihoitajan ammattipätevyydet (suomi.fi)

Medianlön

2866 €/m

Privata sektorn

2642 €/m

Offentliga sektorn

3152 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken

Yrkesområde