Det juridiska området

Yrkesområde

Lagstiftningen styr och reglerar samhällets verksamhet i stor utsträckning, och rättsväsendet har i uppgift att sörja för medborgarnas rättsskydd. Rättsväsendet omfattar de oberoende domstolarna, advokatväsendet och de statliga rättshjälpsbyråerna, i brottmål åklagarmyndigheten samt utsökningsmyndigheterna och Brottspåföljdsmyndigheten som svarar för verkställigheten av straff och beslut som domstolarna utfärdar. Juridiska tjänster produceras också vid advokatbyråer. Arbetsuppgifterna inom det juridiska området karaktäriseras av problemlösning. I olika fall måste man förutom att känna till lagen också kunna uppfatta ärendenas ekonomiska, tekniska och moraliska dimensioner. 

Yrken

Intervjuer