Mer information om tjänsterna

På den här sidan hittar du mer information om anvisningar och villkor för arbetslivstjänster. Välj tjänst i menyn.

Den här sidan ger ytterligare information om lönesubvention. Grundläggande information om tjänsten finns i servicebeskrivningen.

Information om lönesubvention till arbetsgivaren

An-byråerna och Kommunförsöken med sysselsättning kan åt organisationer bevilja lönesubvention för lönekostnaderna för arbetslösa arbetssökande. Beviljandet av stödet grundar sig alltid på situationen hos den arbetslösa arbetssökanden och An-byråns eller Kommunförsöken med sysselsättnings prövning. 

Som arbetsgivare kan du få ekonomiskt stöd på 50 procent av arbetstagarens lönekostnader, dock högst 1 260 euro i månaden. Du kan få 70 procent stöd för att sysselsätta en person med nedsatt arbetsförmåga, högst 1 770 euro i månaden. I vissa situationer kan en förening, stiftelse eller ett registrerat religionssamfund få lönesubvention till 100 procent av lönekostnaderna upp till en arbetstid på 65 procent, dock högst 2 020 euro i månaden. Det är möjligt att få sysselsättningsstöd för att sysselsätta en person som har fyllt 55 år och varit arbetslös i 24 månader under de senaste 28 månaderna. Stödet är 70 procent av arbetstagarens lönekostnader, men högst 1 770 euro i månaden. 

AN-byrån eller Kommunförsöket med sysselsättning kan bevilja lönesubvention för ett anställningsförhållande som gäller tills vidare eller för viss tid. Anställningsförhållandet får inte börja innan det fattats beslut om att bevilja stöd. Anställningsförhållandet kan vara på heltid eller deltid. Observera att en förutsättning för sysselsättningsstöd för personer som fyllt 55 år är att personen har minst 25 timmar arbete i veckan. Lönesubvention beviljas inte för nolltimavtal eller provisionsavlönade arbeten.

Längden på lönesubventionsperioden påverkas till exempel av hur länge personen varit arbetslös och hur den nedsatta arbetsförmågan påverkar arbetsprestationen:

 • Stödet beviljas oftast för fem eller tio månader. Periodens längd påverkas av hur länge den arbetssökande har varit arbetslös före lönesubventionsperioden.  
 • Stöd kan beviljas för högst 24 månader åt gången, om den arbetssökande har varit arbetslös i 12 månader under de senaste 14 månaderna och har fyllt 60 år.  
 • För att anställa en person med nedsatt arbetsförmåga kan stöd beviljas först för 10 månader. Därefter kan stöd beviljas för högst 24 månader åt gången, om förutsättningarna för fortsättning uppfylls. Ansökan om fortsättning ska göras innan den föregående stödperioden löper ut. Se Mer om Lönesubvention under punkten Lönesubvention för anställning av en person med nedsatt arbetsförmåga. 
 • Det är möjligt att få lönesubvention under hela läroavtalet. 

En förutsättning för beviljande av lönesubvention är att arbetsgivaren inte har väsentligt försummat sin lönebetalningsskyldighet eller sin skyldighet att betala skatter eller lagstadgade avgifter. 
Antalet arbetstagare får inte ha minskat under de senaste 12 månaderna på grund av produktionsmässiga och ekonomiska uppsägningar. 

Som arbetsgivare förbinder du dig att till den lönesubventionerade arbetstagaren betala lön enligt kollektivavtalet eller sedvanlig och skälig lön, om det inte finns något tillämpligt kollektivavtal.

Lönesubvention är ett stöd, avsett att främja sysselsättningen av arbetslösa arbetssökande och som arbets- och näringsbyrån kan bevilja arbetsgivaren för lönekostnader. Syftet med arbete som stöds med lönesubvention är att främja sysselsättningen av arbetslösa arbetssökande på den öppna arbetsmarknaden genom att förbättra deras yrkeskompetens. Genom arbete som stöds med lönesubvention främjas också möjligheterna för personer med nedsatt arbetsförmåga och långtidsarbetslösa som fyllt 60 år att få arbete och delta i arbetslivet.  

Den som anställs med subventionen ska vara arbetslös arbetssökande när lönesubvention beviljas. Detta innebär att hens jobbsökning vid AN-byrån eller Kommunförsöket ska vara i kraft och hen får inte arbeta eller vara heltidsstuderande eller företagare. En person som är helt permitterad eller arbetar mindre än fyra timmar i veckan betraktas också som arbetslös och kan anställas med lönesubvention.

När lönesubvention beviljas för att förbättra yrkeskompetensen är stödet 50 %, dock högst 1 260 euro i månaden. Om den som anställs med subventionen har varit arbetslös i mindre än ett år, kan lönesubvention beviljas för fem månader. Om personen har varit arbetslös i minst 12 månader under de föregående 14 månaderna, kan lönesubvention beviljas för tio månader. Lönesubventionen är riktad till personer som är missgynnade på arbetsmarknaden och därför ska den som anställs med subventionen höra till en av lönesubventionens målgrupper: 

 • är mellan 15 och 24 år;
 • har fyllt 50 år; 
 • har inte avlagt studentexamen, examen enligt lagen om yrkesutbildning eller med dessa jämförbar utländsk examen på andra stadiet; 
 • har rätt till en integrationsplan enligt lagen om främjande av integration; eller 
 • har inte arbetat inom förvärvsarbete under de senaste sex månaderna 

Det räcker att den som anställs med subventionen hör till en målgrupp. Lönesubvention för läroavtal kan också beviljas personer som inte hör till dessa målgrupper, om det anses ändamålsenligt. Dessutom bedömer AN-byrån att den som anställs med subventionen saknar yrkeskompetens för den uppgift som söks. Ett undantag är att det inte krävs brist på yrkeskompetens för att sysselsätta personer med nedsatt arbetsförmåga och långtidsarbetslösa som fyllt 60 år med lönesubvention.

För sysselsättning av en person med nedsatt arbetsförmåga kan stöd beviljas till 70 procent, dock högst till ett belopp av 1 770 euro i månaden, när den arbetslösa arbetssökandes möjligheter att få lämpligt arbete har minskat väsentligt på grund av skada eller sjukdom. Den som anställs med subventionen ska lämna in ett läkarintyg över sin arbetsförmåga till AN-byrån eller Kommunförsöket för sysselsättning.

Lönesubvention för anställning av en person med nedsatt arbetsförmåga kan beviljas för 10 månader. Därefter kan stödet förlängas med upp till 24 månader åt gången när följande villkor uppfylls: 

 • den som anställts med subventionen har lämnat in ett läkarintyg till AN-byrån eller Kommunförsöket för sysselsättning under lönesubventionsperioden 
 • arbetsgivaren har genomfört de rimliga anpassningar som företagshälsovården rekommenderar 
 • Enligt AN-byråns eller Kommunförsöket för sysselsättnings bedömning har produktiviteten i arbetsuppgiften minskat väsentligt permanent eller tillfälligt på grund av skada eller sjukdom, trots de anpassningar som gjorts 
 • ansökan om fortsatt stöd har gjorts i god tid innan den beviljade stödperioden löper ut 
 • arbetsgivaren uppfyller de allmänna villkoren för beviljande av lönesubvention. 

För sysselsättning av en långtidsarbetslös som fyllt 55 år är det möjligt att få sysselsättningsstöd som utgör 70 procent av arbetstagarens lönekostnader, dock högst 1 770 euro i månaden.  

Sysselsättningsstöd för personer som fyllt 55 år beviljas för 10 månader eller högst för den tid anställningsförhållandet varar. En förutsättning för stödet är att den som anställs med subventionen har fyllt 55 år innan stödet beviljades och varit arbetslös i 24 månader under de 28 månader som föregick beviljandet av sysselsättningsstöd. (Observera att sysselsättningsstöd söks med en annan ansökan än lönesubvention.) 

Sysselsättningsstöd kan också beviljas för ett anställningsförhållande på deltid, men arbetstimmarna ska vara minst 25 timmar i veckan eller minst 65 procent av den ordinarie maximiarbetstiden i branschen.

Om den som anställs med subventionen har fyllt 60 år och varit arbetslös i 12 månader under de 14 månader som omedelbart föregår beviljandet av lönesubvention, kan stöd för anställningen beviljas för 24 månader i sänder.

Detta stöd söks med en ansökan om lönesubvention, där man som ansökningsgrund väljer "Stöd söks för att främja sysselsättningen av en person som fyllt 60 år och som länge varit arbetslös."

Ansökan om förlängning av en ny period på 24 månader ska lämnas in innan den föregående stödperioden löper ut.

För ekonomisk verksamhet beviljas detta stöd i form av de minimis-stöd.

Föreningar, stiftelser och registrerade religionssamfund kan få 100 procent lönesubvention när de sysselsätter en långtidsarbetslös. En förutsättning för stödet är att den som anställs med subventionen har varit arbetslös i 24 månader under de 28 månader som omedelbart föregick beviljandet av lönesubventionen.

Fullt stöd på 100 procent betalas upp till en arbetstid på högst 65 procent. Arbetsgivaren kan anställa en arbetstagare för heltidsarbete, men lönekostnaderna betalas av arbetsgivaren för den arbetstid som överskrider 65 procent. Stödet beviljas för 10 månader, dock högst för den tid anställningsförhållandet varar.

Lönesubventionen betalas utifrån bruttolönen, och avvikande från den övriga lönesubventionen beräknas 100 procent av lönesubventionens belopp förhöjt som ersättning för bikostnader. Koefficienten som används vid beräkningen är 1,23. Stödet uppgår till högst 2 020 euro per månad.

Fullt stöd, dvs. 100 procent, kan också beviljas föreningar, stiftelser eller registrerade religionssamfund som bedriver näringsverksamhet. I dessa fall betalas stödet som de minimis-stöd.

Utöver lönesubventionen kan du utreda dina möjligheter att få kommuntillägg för att anställa en arbetssökande
Kommuntillägg kan beviljas för lönekostnader utöver lönesubvention samt kommunvis för rekryteringskostnader, varvid arbetsgivaren kan täcka kostnaderna för handledning och introduktion i början av anställningsförhållandet eller skaffa verktyg och kläder som behövs för ett nytt anställningsförhållande. Grunderna för beviljande av kommuntillägg varierar från kommun till kommun. Kontrollera kriterierna för beviljandet och ansök om kommuntillägg i arbetstagarens hemkommun.

Att ansöka om lönesubvention 

Ansök om lönesubvention elektroniskt innan anställningsförhållandet inleds via arbetsgivarens och företagarens Mina e-tjänster. Ansökan kan endast lämnas in av en befullmäktigad person med Suomi.fi-identifikation. Välj i ansökan om lönesubvention på vilka grunder du ansöker om stöd:

 • för att förbättra yrkeskompetensen,
 • på grund av nedsatt arbetsförmåga eller
 • för att främja sysselsättningen av en person som fyllt 60 år och som länge varit arbetslös. 

Observera att sysselsättningsstödet för personer som fyllt 55 år har en helt egen ansökan och en förutsättning för denna stödform är att den som anställs med stödet har varit arbetslös i minst 24 månader under de 28 månader som föregår stödperioden.

Information om lönesubvention, hur man ansöker om den samt rådgivningens kontaktuppgifter finns också i samband med servicebeskrivningen.

Detta innehåll har producerats i samarbete och Nylands arbets- och näringstjänster ansvarar för det.