Lisätietoa palveluista

Tältä sivulta löydät lisätietoa työelämään liittyviä palveluita koskevista ohjeista ja ehdoista. Valitse palvelu valikosta. 

Tämä sivu tarjoaa lisätietoa palkkatukipalvelusta. Palvelun perustiedot löydät palvelukuvauksesta.

Tietoa palkkatuesta työnantajalle

TE-toimistot ja työllisyyden kuntakokeilut voivat myöntää organisaatioille palkkatukea työttömien työnhakijoiden palkkakustannuksiin. Tuen myöntäminen perustuu aina työttömän työnhakijan tilanteeseen ja TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun harkintaan. 

Työnantajana voit saada taloudellista tukea 50 prosenttia työntekijän palkkakustannuksista, kuitenkin korkeintaan 1 260 euroa kuukaudessa. Alentuneesti työkykyisen henkilön työllistämiseen voit saada tukea 70 prosenttia, kuitenkin korkeintaan 1 770 euroa kuukaudessa. Eräissä tilanteissa yhdistys, säätiö tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta voi saada palkkatukea 100 prosenttia palkkakustannuksista 65 prosentin työaikaan saakka, kuitenkin korkeintaan 2 020 euroa kuukaudessa. Henkilön, joka on täyttänyt 55 vuotta ja ollut 24 kuukautta työttömänä viimeisen 28 kuukauden aikana, työllistämiseen on mahdollista saada työllistämistukea. Tuki on 70 prosenttia työntekijän palkkakustannuksista, mutta korkeintaan 1 770 euroa kuukaudessa. 

TE-toimisto tai työllisyyden kuntakokeilu voi myöntää palkkatukea toistaiseksi voimassa olevaan tai määräaikaiseen työsuhteeseen. Työsuhde ei saa alkaa ennen kuin tuen myöntämisestä on tehty päätös. Työsuhde voi olla kokoaikainen tai osa-aikainen. Huomioithan, että 55 vuotta täyttäneen työllistämistuen edellytyksenä on, että työtä on vähintään 25 tuntia viikossa. Nollatuntisopimukseen tai provisiopalkattuun työhön ei myönnetä palkkatukea.  

Palkkatukijakson pituuteen vaikuttavat esimerkiksi henkilön työttömyyden kesto ja se, miten alentunut työkyky vaikuttaa työsuoritukseen.

 • Tuki myönnetään useimmiten viideksi tai kymmeneksi kuukaudeksi. Jakson pituuteen vaikuttaa se, kuinka pitkään työnhakija on ollut työttömänä ennen palkkatukijaksoa.  
 • Tukea voidaan myöntää enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan, jos työnhakija on ollut työtön 12 kuukautta viimeisen 14 kuukauden aikana ja hän on täyttänyt 60 vuotta.  
 • Alentuneesti työkykyisen palkkaamiseksi tukea voidaan myöntää ensin 10 kuukaudeksi. Tämän jälkeen tukea voidaan myöntää enintään 24 kuukautta kerrallaan, jos jatkon edellytykset täyttyvät. Jatkoa tulee hakea ennen edellisen tukijakson päättymistä. Lue lisää kohdasta Palkkatuki alentuneesti työkykyisen palkkaamiseen.
 • Palkkatukea on mahdollista saada oppisopimukseen koko koulutuksen ajalle. 

Palkkatuen myöntämisen edellytyksenä on, että työnantaja ei ole olennaisesti laiminlyönyt palkanmaksuvelvollisuuttaan tai velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja. 
Työntekijöiden määrä ei saa olla vähentynyt viimeisten 12 kuukauden aikana tuotannollisista ja taloudellisista irtisanomisista johtuen. 

Työnantajana sitoudut maksamaan palkkatuetulle työntekijälle työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai tavanomaista ja kohtuullista palkkaa, jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole.  

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto tai kuntakokeilu voi myöntää työnantajalle palkkakustannuksiin. Palkkatuella tuetun työn tarkoituksena on edistää työttömän työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille parantamalla hänen ammatillista osaamistaan. Palkkatuella tuetulla työllä edistetään myös alentuneesti työkykyisten sekä 60 vuotta täyttäneiden pitkään työttömänä olleiden mahdollisuuksia osallistua työelämään.  

Tuella palkattavan tulee olla työtön työnhakija palkkatukea myönnettäessä. Tämä tarkoittaa, että hänen työnhakunsa TE-palveluissa tulee olla voimassa, eikä hän saa olla työssä tai päätoiminen opiskelija tai yrittäjä. Henkilö, joka on kokonaan lomautettu tai työskentelee alle neljä tuntia viikossa, katsotaan myös työttömäksi ja hänet voidaan palkata palkkatuella.

Kun palkkatukea myönnetään ammatillisen osaamisen parantamiseen, tuki on 50 % palkkakustannuksista, kuitenkin korkeintaan 1 260 euroa kuukaudessa. Jos tuella palkattava on ollut alle vuoden työtön, palkkatukea voidaan myöntää viideksi kuukaudeksi. Jos hän on ollut työtön vähintään 12 kuukautta edeltävän 14 kuukauden aikana, palkkatukea voidaan myöntää kymmeneksi kuukaudeksi.

Palkkatuki on suunnattu työmarkkinoilla epäedullisessa asemassa oleville henkilöille ja siksi tuella palkattavan tulee olla 

 • 15–24-vuotias,
 • täyttänyt 50 vuotta,
 • ilman ylioppilastutkintoa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua tutkintoa tai näihin rinnastettavaa ulkomaista toisen asteen tutkintoa,
 • oikeutettu kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tarkoitettuun kotoutumissuunnitelmaan tai 
 • ollut ilman ansiotyötä kuuden edellisen kuukauden aikana.

Riittää, että tuella palkattava kuuluu yhteen kohderyhmään. Oppisopimukseen palkkatukea voidaan myöntää myös näiden kohderyhmien ulkopuolella oleville henkilöille, jos se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Tämän lisäksi TE-toimisto tai kuntakokeilu arvioi, että tuella palkattavalla on ammatillisen osaamisen puute haettuun tehtävään. Poikkeuksena tästä on alentuneesti työkykyisen sekä 60 vuotta täyttäneen pitkään työttömänä olleen työllistäminen palkkatuella, sillä heidän palkaamisensa ei edellytä ammatillisen osaamisen puutetta.

Alentuneesti työkykyisen työllistämiseen voi saada tukea 70 prosenttia palkkakustannuksista, kuitenkin korkeintaan 1 770 euroa kuukaudessa, kun työttömän työnhakijan mahdollisuudet sopivan työn saamiseen ovat olennaisesti vähentyneet vamman tai sairauden vuoksi. Tuella palkattavan tulee toimittaa työkyvystään lääkärintodistus TE-toimistolle tai työllisyyden kuntakokeilulle. 

Palkkatukea alentuneesti työkykyisen palkkaamiseksi voidaan myöntää 10 kuukauden ajalle. Tämän jälkeen tukea voidaan jatkaa jopa 24 kuukautta kerrallaan, kun seuraavat edellytykset täyttyvät.

 • Tuella palkattu on toimittanut TE-toimistoon tai työllisyyden kuntakokeiluun palkkatukijakson aikana laaditun lääkärintodistuksen.
 • Työnantaja on toteuttanut työterveyshuollon suosittelemat kohtuulliset mukautukset.
 • TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun arvion mukaan tuottavuus työtehtävässä on tehdyistä mukautuksista huolimatta alentunut olennaisesti vamman tai sairauden vuoksi pysyvästi tai pysyväisluonteisesti.
 • Jatkohakemus on tehty hyvissä ajoin ennen myönnetyn tukijakson päättymistä.
 • Työnantaja täyttää palkkatuen myöntämisen yleiset edellytykset. 

55 vuotta täyttäneen pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen on mahdollista saada työllistämistukea, joka on 70 prosenttia työntekijän palkkakustannuksista, kuitenkin korkeintaan 1 770 euroa kuukaudessa.  

55 vuotta täyttäneiden työllistämistukea myönnetään 10 kuukauden ajaksi tai enintään työsuhteen keston ajalle. Tuen edellytyksenä on, että tuella palkattava on täyttänyt 55 vuotta ennen tuen myöntämistä ja hän on ollut työtön 24 kuukautta työllistämistuen myöntämistä edeltäneiden 28 kuukauden aikana. Huomaathan, että työllistämistukea haetaan eri hakemuksella kuin palkkatukea.

Työllistämistukea voidaan myöntää myös osa-aikaiseen työsuhteeseen, mutta työtuntien tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa tai vähintään 65 % alan säännöllisestä enimmäistyöajasta. 

Jos tuella palkattava on täyttänyt 60 vuotta ja ollut työtön 12 kuukautta välittömästi palkkatuen myöntämistä edeltäneiden 14 kuukauden aikana, voidaan hänen palkkaamiseensa myöntää tukea 24 kuukaudeksi kerrallaan.

Tätä tukea haetaan palkkatukihakemuksella, josta valitaan tuen hakuperusteeksi ”Tukea haetaan 60 vuotta täyttäneen pitkään työttömänä olleen henkilön työllistymisen edistämiseen”.

Jatkohakemus uudelle 24 kuukauden jaksolle tulee toimittaa ennen edellisen tukijakson päättymistä.

Taloudelliseen toimintaan tämä tuki myönnetään de minimis -tukena.

Yhdistysten, säätiöiden ja rekisteröityneiden uskonnollisten yhdyskuntien on mahdollista saada 100 prosentin palkkatukea, kun he työllistävät pitkäaikaistyöttömän. Tuen edellytys on, että tuella palkattava on ollut työtön 24 kuukautta palkkatuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 28 kuukauden aikana.

Täyttä eli 100 prosentin tukea maksetaan korkeintaan 65 prosentin työaikaan saakka. Työnantaja voi palkata työntekijän kokoaikatyöhön, mutta palkkakustannukset jäävät työnantajan maksettaviksi 65 prosentin ylittävältä työajalta. Tuki myönnetään 10 kuukauden ajalle, kuitenkin enintään työsuhteen keston ajalle.

Palkkatuki maksetaan bruttopalkasta, ja poiketen muusta palkkatuesta, 100 prosentin tuessa palkkatuen määrä lasketaan korotettuna sivukulujen korvaamiseksi. Laskemisessa käytettävä kerroin on 1,23. Tukea maksetaan enintään 2 020 euroa kuukaudessa.

Täysi eli 100 prosentin tuki voidaan myöntää myös elinkeinotoimintaa harjoittavalle yhdistykselle, säätiölle tai rekisteröityneelle uskonnolliselle yhdyskunnalle. Näissä tapauksissa tuki maksetaan de minimis -tukena.

Palkkatuen lisäksi voit selvittää mahdollisuutesi saada kuntalisää työnhakijan palkkaamiseen.
Kuntalisää voidaan myöntää palkkakustannuksiin palkkatuen lisäksi. Sitä voi saada myös rekrytointikustannuksiin, mikä tarkoittaa sitä, että työnantaja voi kattaa tuella työsuhteen alun ohjaus- ja perehdytyskuluja tai hankkia uuteen työsuhteeseen tarvittavia työvälineitä ja -vaatteita. Kuntalisän myöntämisen perusteet vaihtelevat kunnittain. Tarkista myöntämisen kriteerit ja hae kuntalisää työntekijän kotikunnasta.

Palkkatuen hakeminen 

Hae palkkatukea sähköisesti ennen työsuhteen alkamista työnantajan ja yrittäjän Oma asiointi -palvelun kautta. Hakemuksen voi jättää vain Suomi.fi-tunnistuksella valtuutettu henkilö. Valitse palkkatukihakemukselta, millä perusteella tukea haetaan. Eri perusteita ovat:

 • työnhakijan ammatillisen osaamisen parantaminen,
 • työnhakijan alentunut työkyky ja
 • 60 vuotta täyttäneen, pitkään työttömänä olleen työllistymisen edistäminen.

Huomaathan, että 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuella on kokonaan oma hakemuksensa ja tämän tukimuodon edellytyksenä on, että tuella palkattava on ollut työttömänä vähintään 24 kuukautta tukijaksoa edeltävien 28 kuukauden aikana. 

Tietoa palkkatuesta, sen hakemisesta sekä neuvonnan yhteystiedot löydät myös palvelukuvauksesta.

 

Tästä sisällöstä vastaa Uudenmaan TE-palvelut. Kaikki esitellyt palvelut ovat valtakunnallisia.