Alla personer i arbetsför ålder får tillgång till tjänster inom yrkesval och karriärvägledning

Nyheter

Oberoende av din livssituation får du hjälp med att fundera på olika karriäralternativ i yrkesvals- och karriärvägledningen. Tjänsten skräddarsys enligt dina behov.

Yrkesvals- och karriärvägledning är en lagstadgad tjänst som erbjuds vid alla AN-byråer i Finland. Motsvarande tjänst finns också i kommunförsöken med sysselsättning.

Yrkesvals- och karriärvägledning hjälper dig att fundera på utbildnings- och karriäralternativ och att förtydliga dina planer i olika livsskeden.

– Vi vägleder alla personer i arbetsför ålder, det vill säga 18–65-åringar. Därtill kan studiehandledarna hänvisa en del minderåriga till vår tjänst. Hos oss får både de som har anmält sig som arbetssökande och de som inte är kunder hos arbetskraftstjänsterna service, berättar Eeva Tanskanen, psykolog för yrkesvals- och karriärvägledning vid Norra Österbottens AN-byrå.  

Hjälp i olika livssituationer

Det är avgiftsfritt att delta i yrkesvals- och karriärvägledningen. Man kan få vägledning i många olika slags livssituationer.

– Vi hjälper till exempel färska studenter som inte har haft möjligheten att börja studera genast efter examen. Ibland kan det finnas behov av våra tjänster redan efter grundskolan när den unga håller på att fatta sina första beslut om yrkesval. Särskilt många av våra klienter är branschbytare. En person kan till exempel ha gått i yrkesskola och konstaterat att branschen inte är rätt för hen. Vi har många 30–40-åriga klienter som redan har erfarenhet av arbetslivet och som behöver omväxling eller vill avancera i karriären, berättar Eeva Tanskanen.  

Ett branschbyte kan också bli aktuellt om arbetet störs av ett problem med hälsan eller inlärningsförmågan. Å andra sidan kan hälsoproblemen ha stört livet så pass mycket att personen aldrig har kommit ordentligt in i arbetslivet, utan har haft många sjukledigheter eller varit på rehabilitering eller är sjukpensionerad. Hen kan dock tänka sig att arbeta eller studera ens i viss mån.

– Personer som länge har varit sjuklediga eller familjelediga kan känna att de inte vill återvända till sin arbetsplats. Det kan till exempel vara svårt att kombinera det gamla arbetet med familjelivet efter att barnet har fötts så man vill ha ett yrke som bättre passar in i den nya livssituationen. Ibland kan arbetsplatsen också ha upphört med sin verksamhet under frånvaron.

Till psykologernas klientkrets hör dessutom uppsagda och permitterade personer som funderar på om kompetensen borde kompletteras eller om det lönar sig att fortsätta inom samma bransch. Man kan ha planer på att söka sig till en bransch som sysselsätter bättre.

Servicebehovet kartläggs individuellt

Vid det första besöket på yrkesvals- och karriärvägledningspsykologens mottagning utreds klientens situation och hurdan vägledning hen behöver.

– Ibland har klienten kanske två alternativ i åtanke och hen funderar på vilket som är bäst. I en sådan situation kan det räcka med ett besök. Vi fortsätter dock ofta diskussionerna under flera besök där vi ger mer information om till exempel olika branscher, yrken, utbildningar och hur studierna kan finansieras. Om det har gått en lång tid sedan klientens tidigare studier är hen inte nödvändigtvis medveten om sin kompetensnivå. Vi kan göra olika kompetens- och personlighetstester med hjälp av vilka vi utreder om klienten till exempel har inlärningssvårigheter och om hen till exempel skulle klara sig i en högskola. Under tjänstens gång kan klienten också delta i arbetsprövning inom en ny bransch, berättar Eeva Tanskanen.

Människan kan inte nödvändigtvis beakta hur det egna hälsotillståndet lämpar sig för arbete i olika yrken. I yrkesvals- och karriärvägledningen uppmanas man vid behov att uppsöka en läkare eller genomgå en hälsoundersökning för arbetslösa om man konstaterar ett hälsoproblem som borde utredas. Med hjälp av ett läkarutlåtande kan klienten få yrkesinriktad rehabilitering eller så kan Arbetspensionsanstalten eller FPA stå för studiernas kostnader.

Om du är intresserad av yrkesvals- och karriärvägledning, kontrollera på AN-byråns eller kommunförsökets webbplats hur du kan delta i tjänsten. Om du är kund hos arbetskraftstjänsterna kan du lämna en begäran om vägledning till en expert vid AN-byrån eller kommunförsöket eller till din egen coach för yrkesvals- och karriärvägledning. De flesta AN-byråerna har också ett telefonnummer eller en e-postadress dit du kan lämna en begäran om vägledning.

Den enda tjänsten som är öppen för alla

Arbetskraftstjänsterna överförs till kommunernas organiseringsansvar från och med början av 2025. Varför är det viktigt att bevara tjänsten som erbjuder yrkesvals- och karriärvägledning även efter årsskiftet?

– Även om läroanstalterna, rehabiliteringssidan och företagshälsovården erbjuder vägledning i anslutning till sin egen verksamhet, finns det för närvarande inga tjänster som liknar yrkesvals- och karriärvägledning och som riktar sig till alla människor. Om till exempel en person som arbetar eller är vårdledig behöver vägledning finns det knappt några andra alternativ, påpekar Eeva Tanskanen.

Enligt Tanskanen vittnar det om behovet av yrkesvals- och karriärvägledning att klienterna aldrig har tagit slut. På riksnivå söker sig fler klienter till tjänsten än vi kan ta emot.

– Det blir dyrt för samhället om en person konstaterar att hen har gått på fel utbildning och avbryter studierna. Dessutom kan det leda till stor besvikelse för personen i fråga. Särskilt bland unga har det konstaterats att det kan vara svårt att få motivation att börja studera på nytt om man har avbrutit studierna flera gånger. Den unga tänker att hen ändå inte lyckas. Det är viktigt att man kan undvika sådana besvikelser.

Syftet med tjänsten är alltså att förebygga felaktiga val och misslyckanden, men naturligtvis också att uppmuntra.

– En klient som inte har studerat på en lång tid kan tänka att hens förmåga inte längre räcker till för att studera. När vi diskuterar och gör tester kan vi hitta olika styrkor och kompetenser och konstatera att man som 40–50-åring ännu kan utbilda sig till ett nytt yrke eller komplettera kompetensen.

Man kan få yrkesvals- och karriärvägledning antingen på plats vid arbetskraftstjänsternas serviceställe eller på distans. Utöver de lokala vägledningstjänsterna erbjuds också riksomfattande karriärvägledning som finländare som bor i Finland och utomlands kan delta i. Tjänsten genomförs antingen per telefon eller via videoförbindelse.

Läs mer