Resan mot en jämlik Jobbmarknaden

Nyheter

I juni firas pride-månaden både i Finland och utomlands. I det finländska arbetslivet finns det ännu mycket att rätta till i fråga om att tillgodose sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter. Framsteg görs dock hela tiden. På Jobbmarknaden har man gjort många val i syfte att främja likabehandling.

På Jobbmarknaden hittar du information om hur du agerar i situationer av diskriminering och främjar likabehandling i din arbetsgemenskap 

Arbetstagaren har rätt att få arbeta utan diskriminering. Enligt diskrimineringslagen får ingen diskrimineras till exempel på grund av sexuell läggning eller av någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Efterlevnaden av diskrimineringslagen i arbetsavtals- och anställningsförhållanden övervakas av diskrimineringsombudsmannen och arbetarskyddsmyndigheterna. Diskrimineringsombudsmannen har befogenhet att övervaka efterlevnaden av diskrimineringslagen både allmänt och i enskilda fall av diskriminering. 

Jämställdhet i arbetslivet ska främjas i synnerhet i fråga om lön, arbetsförhållanden, anställningsvillkor och karriärutveckling. Arbetsgivare ska bemöta alla på ett jämställt sätt vid rekrytering, introduktion, fördelning av arbetsuppgifter, befordran och uppsägningar. På Jobbmarknaden hittar du information om hur du anmäler och förebygger diskriminering.

Varje arbetsgemenskap är mångformig. Upplevelsen av jämlikt och rättvist bemötande påverkar arbetstagarnas motivation och arbetshälsa. Utöver likabehandling är arbetsgivare på arbetsplatser med över 30 arbetstagare skyldiga att utarbeta och upprätthålla en jämställdhetsplan. Vi har också beaktat behovet av information om dessa frågor när vi har skrivit innehållet på Jobbmarknaden.

En anonym jobbsökningsprofil och könsneutrala yrkesbenämningar uppmärksammar kompetensen

Den yrkes- och kompetensordlista som används på Jobbmarknaden grundar sig på ESCO-ordlistan som omfattar hela Europa. Vem som helst kan oavsett ålder, kön eller hudfärg söka sig till vilket yrke eller vilken arbetsuppgift som helst och vi vill uppmuntra arbetssökande att söka sig till olika uppgifter utifrån sitt eget intresse och kunnande. Därför är ESCO-baserade yrkesbeteckningar könsneutrala på Jobbmarknaden. Om du märker att någon beteckning eller kompetens saknas kan du föreslå att den läggs till.

På Jobbmarknaden publicerar den arbetssökande sin jobbsökningsprofil anonymt, så att arbetsgivarna endast kan se tidigare erfarenhet och kompetens. Arbetsgivarna söker arbetstagare och väljer alltså vilka som kallas till intervju utifrån kompetensen, vilket gör att fördomar – även omedvetna sådana – i mindre grad påverkar besluten.

I en högklassig arbetsplatsannons diskrimineras ingen

Arbetsplatsannonser som publiceras på Jobbmarknaden måste uppfylla vissa kvalitetskrav. Det viktigaste i platsannonserna är att lyfta fram den kompetens som krävs i arbetet. I annonserna får inte arbetssökande diskrimineras på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, familjesituation eller kön. Att be om ett fotografi är diskriminering, såvida det inte är klart motiverat, till exempel vid rekrytering av en anställd till modell- eller skådespelaruppdrag.

I platsannonsen är det bra att, utöver de egenskaper som förväntas av arbetssökanden, tydligt beskriva vilka arbetsuppgifterna är, hurdan organisation det är fråga om och var arbetsplatsen är belägen. 

På Jobbmarknaden kan du anmäla en arbetsplatsannons om du upplever att den strider mot god sed eller lag.

Läs mer

Mer information